Skip to main content

Lista dopuszczeń aplikacji

Aplikacje, które są zatwierdzone do instalacji i użytkowania w środowisku informatycznym można określić w widoku Lista dopuszczeń aplikacji. Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć ustawienie podstawowe ACTIVATE_APPLICATION_WHITELISTING w Centrum zarządzania i konfiguracji Snow, patrz  .

Widok Biała lista aplikacji składa się z dwóch zakładek, zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Kryteria

Stosowane do wyznaczania kryteriów i reguł automatyzacji umieszczenia zatwierdzonych aplikacji na liście dopuszczeń. Kryteria listy dopuszczeń odnoszą się do nawy aplikacji, typu aplikacji lub producenta aplikacji.

Aplikacje (wynik)

Wyświetla wszystkie aplikacje spełniające kryteria listy dopuszczeń.

Zatwierdzone aplikacje są identyfikowane automatycznie na podstawie dodanych kryteriów. Aplikacje można również dodać ręcznie do listy dopuszczeń.

Instalacja lub korzystanie z aplikacji nieznajdującej się na liście dopuszczeń spowoduje wygenerowanie alertu. Niezatwierdzone aplikacje są również wyświetlane na szarym tle w widokach Szczegóły komputera i Szczegóły dotyczące użytkownika.

Aby uzyskać listę wszystkich aplikacji znajdujących się na liście dopuszczeń:

 • Użyj raportu zapasów Wszystkie aplikacje i dodaj kryteria raportu Umieszczono na liście dopuszczeń.

 • W widoku Szukaj aplikacji dodaj kolumnę Umieszczono na liście dopuszczeń (Tak/Nie) z Wyboru kolumny, aby ułatwić filtrowanie.

Uwaga

Lista odrzuceń nadpisuje listę dopuszczeń. Jeśli zatwierdzona aplikacja znajduje się na liście odrzuceń, zostanie usunięta z listy dopuszczeń.

Dodaj lub edytuj kryteria listy dopuszczeń

 1. W zakładce Kryteria wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kryteria listy dopuszczeń, kliknij Dodaj kryteria.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj kryteria.

  • Aby edytować kryteria listy dopuszczeń, kliknij wiersz kryteriów białej listy.

   Pojawi się zakładka Edytuj kryteria.

 2. Wybierz Typ kryteriów z listy.

 3. Wpisz Kryteria. Użyj % jako symbolu wieloznacznego, aby uwzględnić kilka aplikacji o wspólnej nazwie lub wspólnym typie.

  • Przykład: %ftp%

 4. Kliknij Zapisz.

Usuń kryteria listy dopuszczeń

 1. W zakładce Kryteria i w wierszu kryteriów, kliknij ikonę Usuń RemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń kryteria.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.

Ustaw reguły automatyzacji białej listy

 1. W zakładce Kryteria oraz w sekcji Zasady automatyzacji listy dopuszczeń kliknij Edytuj.

 2. Aby ustawić regułę, zaznacz pole reguły.

  W razie potrzeby zmień ilości instalacji oraz pola użytkowników.

 3. Aby zastosować reguły automatyzacji listy dopuszczeń, kliknij Zastosuj zasady.

Zobacz listę dopuszczeń zatwierdzonych aplikacji

Wszystkie aplikacje spełniające kryteria listy dopuszczeń są wyświetlane w zakładce Aplikacje (wynik), niezależnie od tego, czy są zainstalowane, czy nie. Kolumny Instalacje oraz Użytkownicy przedstawiają liczbę instalacji i użytkowników w obecnym środowisku informatycznym.