Przegląd Oracle

Przegląd Oracle przedstawia szczegółowe informacje na temat środowiska Oracle. Informacje te są wyświetlane tylko, jeśli zainstalowana jest funkcja Oracle Management Option. Informacje są przedstawione w pięciu zakładkach opisanych w poniższej tabeli.

Zakładka

Opis

Omówienie produktów

Za pomocą zakładki Omówienie produktów można sprawdzić status zgodności produktów Oracle oraz uzyskać wgląd w licencje Oracle i związane z nimi koszty. Zakładka jest podzielona na dwa widoki:

 • Widok Podsumowanie zgodności pozwala sprawdzić zgodność całego obiektu Oracle, z wyszczególnieniem typów produktu lub samych produktów.

 • W widoku Podsumowanie zamówień można sprawdzić liczbę licencje Oracle na produkt oraz koszty dotyczące licencji Oracle dla organizacji.

Zakładka Rekomendacje to punkt startowy do optymalizacji środowiska Oracle. Informacje są podzielone na dwie części:

 • Lista Rekomendacje

  Lista Rekomendacje przedstawia rekomendacje dla szeregu urządzeń lub komputerów, które należy dokładnie sprawdzić w danym środowisku Oracle. Strzałka lub kółko na ikonie dla każdej rekomendacji wskazuje, czy liczba wzrosła (czerwona strzałka), czy zmalała (zielona strzałka) od ostatniego skanowania. Aby wyświetlić raport dla komputerów lub urządzeń, które należy sprawdzić, kliknij rekomendację.

 • Wykresy Przegląd środowiska wykrytych komputerów oraz Przegląd kosztów licencji

  Wykres Przegląd środowiska wykrytych komputerów przedstawia wizualnie zakres, w jakim komputery w danym środowisku zostały zewidencjonowane. Aby wyświetlić dokładną liczbę komputerów, kliknij odpowiedni słupek.

  Wykres Przegląd kosztów licencji przedstawia koszt zamówienia Oracle w odniesieniu do całkowitych kosztów licencjonowania. Wyświetlane są tu tylko licencje, dla których dostępne są informacje o kosztach.

Zakładka Produkty przedstawia listę wszystkich Oracle Database i middleware oraz wersji Java zainstalowanych w Twoim środowisku.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wersji bazy danych, Middleware, czy wersji Java należy wybrać ją z listy po lewej stronie. W oknie widoku zostanie wyświetlony przegląd oraz informacje dotyczące liczby np. instalacji, serwerów i zamówień, które pojawią się na liście po lewej stronie. Wybierz Przejdź do, aby wyświetlić więcej szczegółowych informacji w Widok szczegółów wersji bazy danychwidoku szczegółowych informacji Middleware lub odpowiednio widoku szczegółowych informacji wydań Java.

Zakładka Zamówienia i licencje zawiera listę:

 • wszystkich zarejestrowanych umów Oracle (w widoku Umowy).

  • Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnego serwera, należy kliknąć wiersz serwera i przejść do Szczegółowy widok umów.

  • Aby dowiedzieć się, jak zbiorczo zaimportować umowy Oracle, należy przejść do Importuj dane.

  • Aby wyświetlić informacje na temat dodawania, edycji i usuwania umowy Oracle oraz zarządzania umowami dodatkowymi, należy przejść do Umowy.

 • Wszystkich zarejestrowanych zamówień Oracle[a] (w widoku Zamówienia)

 • Statusu zgodności licencji wszystkich maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych oraz datacenters/klastrów (w widoku Przypisania licencji)

  • Aby dowiedzieć się, w jaki sposób przypisać licencje Oracle do produktów powiązanych z zamówieniem Oracle, należy przejść do Przypisz licencje Oracle.

 • Wszystkie Zasady automatycznego przypisywania (w zakładce Automatyczne przypisania)

Zakładka Raporty przedstawia wszystkie dostępne raporty Oracle.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Raporty.

Zweryfikowane dane Oracle można wyeksportować za pośrednictwem zakładki Zweryfikowane dane Oracle.

Karta Zweryfikowane dane Oracle nie jest domyślnie dostępna dla wszystkich użytkowników.

[a] Zamówienie Oracle obejmuje informacje dotyczące uprawnień klienta do zakupu określonego produktu Oracle: liczby licencji, stanu wsparcia, powiązanych umów konserwacji, praw użytkowania produktu itp.