Skip to main content

Edytuj aplikację

 1. W menu Aplikacje kliknij Szukaj aplikacji i znajdź jedną lub więcej aplikacji, które mają być edytowane.

 2. Aby edytować jedną aplikację:

  1. Kliknij wiersz aplikacji.

   Pojawi się widok Szczegóły aplikacji.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj aplikację.

 3. Aby edytować kilka aplikacji jednocześnie:

  1. Wybierz aplikacje.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj aplikacje.

   Pojawi się widok Edytowanie wielu aplikacji.

 4. Dokonaj edycji informacji w polach zakładek zgodnie z poniższymi sekcjami.

 5. Kliknij Zapisz.

Zakładka Informacje ogólne

Aby edytować dodatkowe informacje o aplikacji, edytuj ustawienia w zakładce Informacje ogólne:

 1. Wpisz Opis aplikacji.

 2. Wpisz Numery seryjne/klucze licencyjne, aby uzyskać łatwy dostęp podczas instalacji/ponownej instalacji.

 3. W polu Media wpisz informacje o miejscu przechowywania nośnika instalacyjnego.

 4. W polach Właściciel systemu wpisz informacje, z kim można się skontaktować w razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z tą konkretną aplikacją.

Zakładka Informacje o licencji

Aby wybrać i wprowadzić informacje związane z licencją, edytuj ustawienia w zakładce Ustawienia licencji.

Ogólne

Do aplikacji można dodać następujące informacje ogólne:

 • Wymóg licencji

  Wybierz pole wyboru Licencja nie jest wymagana, jeżeli żadna licencja nie jest wymagana dla aplikacji.

 • Dodatkowe ustawienia

  • Aktywuj wtórne prawa użytkowania

   Zaznacz to pole wyboru, aby aktywować wtórne prawa użytkowania dla tej aplikacji.

  • Zezwól na wiele jednoczesnych wersji

   Aby ustawić opcję wymagania tylko jednej licencji na komputerze z zainstalowanymi wieloma wersjami aplikacji, zaznacz to pole wyboru.

   Uwaga

   Możesz objąć jednocześnie tylko zainstalowaną niższą wersją tej samej aplikacji. Wyższa wersja nie może być ujęta.

   Pomimo wyboru tej funkcji jest ona włączana tylko wtedy, gdy istnieje licencja obejmująca instalacje lokalne. Przed dodaniem licencji obie wersje będą wyświetlane jako wymagające licencji na komputerze. Dzieje się tak, ponieważ prawo do uruchamiania wielu wersji na tym samym komputerze jednocześnie zależy od licencji, a nie od aplikacji.

  • Zezwól na wiele jednoczesnych edycji

   Aby ustawić opcję wymagania tylko jednej licencji na komputerze z wieloma edycjami aplikacji, zaznacz to pole wyboru.

   Uwaga

   Możesz objąć jednocześnie tylko zainstalowaną niższą edycję tej samej aplikacji. Wyższa edycja nie może być ujęta.

 • Ustawienia zgodności

  • Zastosuj wskaźniki przy aktualizacji/powrocie do poprzedniej wersji

   Aby zastosować w aplikacjach wszystkie dodane wskaźniki ze ścieżki aktualizacji/powrotu do poprzedniej wersji, zaznacz to pole wyboru.

  • Zastosuj wskaźniki w wielu edycjach

   Aby zastosować w aplikacjach wszystkie dodane wskaźniki ze ścieżki wielu edycji, zaznacz to pole wyboru.

 • Data wydania

  Usługa rozpoznawania oprogramowania (Software Recognition Service) udostępnia ogólną datę dostępności dla każdej aplikacji. Aby zastąpić tę globalną datę wydania, wprowadź Datę wydania.

Ścieżka praw powrotu do poprzedniej wersji

Wybierz liczbę poprzednich wersji, do których można powrócić z listy w tej części.

Wskaźniki

Lewa strona sekcji Wskaźniki wyświetla wszystkie wskaźniki, które zostały dodane do aplikacji.

Aby dodać wskaźnik do aplikacji, wybierz wskaźnik z listy znajdującej się poniżej dodanych wskaźników, a następnie kliknij przycisk DodajSLM_AddButton.png.

Wskaźnik można usunąć, zaznaczając ikonę kosza znajdującą się obok niego.

Uwaga

Wskaźnika nie można usunąć w następujących przypadkach:

 • Gdy jest on wskaźnikiem domyślnym.

 • Gdy jest połączony z rejestrowaniem zakupu licencji.

  Licencję należy usunąć przed usunięciem wskaźnika.

W takich przypadkach funkcja kosza dla wskaźnika jest niedostępna.

Domyślny wskaźnik jest oznaczony ikoną DefaultMetric.png domyślnego wskaźnika. Aby zmienić domyślny wskaźnik, należy go wybrać i kliknąć Ustaw jako domyślny wskaźnik.

Uwaga

Domyślnego wskaźnika nie można zmienić dla Windows Server.

Wybierz jeden z dodanych wskaźników, aby przejrzeć informacje związane z wybranymi wskaźnikami po prawej stronie części Wskaźniki. Edytuj informacje związane z wybranym wskaźnikiem według następującego opisu:

 • Ustawienia wskaźników

  Wskaźnik: Użytkownicy

  Wybierz ustawienie wskaźnika z listy.

  Ustawienia wskaźników

  Opis

  Wszyscy użytkownicy, którzy korzystali z tej aplikacji w określonym okresie monitorowania wskaźników (patrz niżej).

  Główny użytkownik (użytkownik najczęściej korzystający na podstawie danych logowania) komputera z zainstalowaną aplikacją, niezależnie od tego, czy faktycznie korzystał z danej aplikacji.

  Wszyscy użytkownicy, którzy logowali się do komputera z zainstalowaną aplikacją, niezależnie od tego, czy faktycznie z niej korzystali.

 • Minimalna liczba licencji

  Wskaźnik: Liczba procesorów, Liczba rdzeni procesora

  Określ minimalną liczbę licencji przypadających na komputer, która jest wymagana dla aplikacji zgodnie z umową licencyjną. Wprowadź liczbę w polu Minimalna liczba licencji.

 • Okres

  Wskaźnik: Użytkownicy, Urządzenia, Jednocześnie pracujący użytkownicy, Jednocześnie pracujące urządzenia.

  Uwaga

  Dla wskaźnika Użytkownicy lista okresów jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano ustawienie wskaźnika Wykorzystanie w okresie monitorowania wskaźników.

  Wybierz okres monitorowania wskaźników z listy.

  Okres

  Opis

  Przykład

  Domyślna wartość systemu to Obecny miesiąc i zależy od ustawienia podstawowego NI_COMPARE_PERIOD w systemie Snow MACC.

  Uwaga

  Ponieważ zadanie aktualizacji danych uruchamiane jest tylko raz dziennie (domyślnie o 21:00), użycie dla „bieżącej daty” nie będzie zgłaszane aż do następnego dnia. W związku z tym, jeśli bieżąca data jest pierwszym dniem miesiąca, zamiast niej w obliczeniach zostanie użyta data z poprzedniego miesiąca.

  Przykład 1:

  Bieżąca data = 24 września

  Okres monitorowania = od 1 września do 24 września

  Przykład 2:

  Bieżąca data = 1 września

  Okres monitorowania wskaźników: 1 sierpnia do 31 sierpnia

  Dane dla bieżącej daty i X liczby dni wstecz w czasie, gdzie X jest zdefiniowane w polu Odstęp czasowy (dni).

  Bieżąca data = 24 września

  X = 60 dni

  Okres monitorowania = od 27 lipca do 24 września

  Dane z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca i X liczby dni wstecz w czasie, gdzie X jest określone w polu Odstęp czasowy (dni), plus dane dla obecnego miesiąca.

  Bieżąca data = 24 września

  X = 60 dni

  Okres monitorowania = od 3 lipca do 24 września (24 + 60 = 84 dni)

 • Niestandardowe porównanie typu wartości

  Wskaźnik: Niestandardowe porównanie wartości

  Wybierz niestandardowe porównanie typu wartości z listy.

 • Koszt aplikacji

  PVU (jednostka wartości procesora)

  CAL (licencja dostępu klienta)

  Wszystkie wskaźniki

  Wprowadź w tym polu szacunkowy koszt każdej licencji. Wartość ta służy do tworzenia szacunkowych kosztów związanych ze zbyt dużą i małą liczbą licencji oraz całkowitymi kosztami instalacji, urządzeń, użytkowników itd.

  Wybierz Walutę. Waluta nie musi być taka sama, jak waluta wybrana w ustawieniach użytkownika.

  Uwaga

  Należy rekalkulować zgodność, aby zaktualizować szacunkowy koszt po wprowadzeniu nowych wartości dla kosztu aplikacji lub kosztu licencji.

Zakładka Pozostałe ustawienia

Aby wybrać sposób korzystania z alertów, edytuj ustawienia w zakładce Pozostałe ustawienia.

Gdy alert zostanie wyłączony, informacje na temat zbyt dużej lub małej liczby licencji będą wyświetlane w widoku Szczegóły aplikacji, lecz nie będą wyświetlane jako alert.

Zakładka Ścieżki powrotu do poprzedniej wersji

Użyj pól w zakładce Ścieżki powrotu do poprzedniej wersji, aby ręcznie dodać wersje należące do rodziny aplikacji, do których można powrócić przy tej aplikacji. Wersje aplikacji mogą być wymienione w kolejności względnej w celu zdefiniowania ścieżki powrotu do poprzedniej wersji.

Uwaga

Ręczna zmiana ścieżki powrotu do poprzedniej wersji zastąpi prawa użytkowania wielu edycji i ścieżki powrotu do poprzedniej wersji zidentyfikowane przez usługę rozpoznawania oprogramowania (Software Recognition Service).

Dodaj aplikację:

 1. Na liście Dostępne aplikacje wybierz aplikację, którą chcesz dodać.

 2. Kliknij ikonę Dodaj ButtonAdd.

  Aplikacja zostanie przeniesiona na listę z oznaczeniem W przypadku tej aplikacji możliwy jest powrót do wersji.

Zmień kolejność powrotu do poprzedniej wersji:

 1. Z listy W przypadku tej aplikacji możliwy jest powrót do wersji wybierz aplikację przeznaczoną do przeniesienia.

 2. Kliknij ikonę Góra ButtonUp lub Dół ButtonDown, aby przenieść aplikację w górę lub w dół na liście.

Usuń aplikację:

 1. Z listy W przypadku tej aplikacji możliwy jest powrót do wersji wybierz aplikację przeznaczoną do usunięcia.

 2. Kliknij ikonę Usuń ButtonRemove.

  Aplikacja zostanie przeniesiona na listę Dostępne aplikacje.

Zakładka Pliki programów

Informacje w zakładce Pliki programów wyświetlają wszystkie zidentyfikowane i zewidencjonowane pliki programów i klucze rejestru powiązane z aplikacją. W tej zakładce nie można wprowadzać żadnych zmian.

Zakładka Informacje niestandardowe

Użyj zakładki Informacje niestandardowe, aby dodać pola niestandardowe i zmienić wartości w polach niestandardowych. Dostępne są tylko pola niestandardowe utworzone dla kategorii Aplikacja.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wprowadź dane dla pola niestandardowego.

Zakładka Porównaj wartości

Zakładka Wartości porównawcze jest dostępna dla wskaźnika Niestandardowe wartości porównawcze, jeśli wskaźnik ten nie jest połączony z polem niestandardowym.

Użyj zakładki Wartości porównawcze, aby określić ilość typu niestandardowych wartości porównawczych na organizację wybranego w zakładce Ustawienia licencji.

Aby edytować ustawienia w zakładce Wartości porównawcze:

 1. Aby dodać węzeł organizacji i ilość:

  1. Na liście kliknij pola wyboru, aby wybrać węzły organizacji, które mają zostać dodane, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Kliknij Dodaj.

   Wybrane węzły organizacji zostaną dodane do widoku.

  3. Wpisz niestandardową wartość porównawczą dla węzła organizacji w polu Ilość.

 2. Aby zmienić ilość, wpisz nową niestandardową wartość porównawczą dla wybranego węzła organizacji w polu Ilość.

 3. Aby usunąć węzeł organizacji, kliknij ikonę Usuń RemoveWhite usytuowaną po prawej stronie węzła organizacji, który chcesz usunąć.

przykład 7. Monitoruj zgodność dla kont e-mail Exchange

Wymogi licencyjne dla CAL (licencji dostępu klienta) dla aplikacji Microsoft Exchange Server 2010 nie są wykrywane przez agentów Snow Inventory. Wskaźnik Exchange CAL jest wtedy zdefiniowany tak, aby monitorować zgodność z kontami e-mail Exchange.

Poniższe kroki wykonuje się, aby monitorować zgodność dla aplikacji Licencji standardowego użytkownika CAL aplikacji Microsoft Exchange Server 2010:

 1. Stwórz nową niestandardową wartość porównawczą o nazwie Exchange CAL zgodnie z Typy niestandardowego porównania wartości.

 2. Przejdź do szczegółowego widoku aplikacji dla Licencji standardowego użytkownika CAL aplikacji Microsoft Exchange Server 2010.

 3. Kliknij Edytuj aplikację.

 4. W zakładce Ustawienia licencji ustaw Wskaźnik na Niestandardowe wartości porównawcze i ustaw Typ niestandardowej wartości porównawczej na opcję Exchange CAL.

 5. W zakładce Wartości porównawcze określ liczbę kont e-mail Exchange dla każdego węzła organizacji i dla tej aplikacji.

 6. Kliknij Zapisz.

 7. W menu kontekstowym kliknij Dodaj licencję aplikacji.

  Pojawi się widok Dodaj licencję.

 8. W polu Ilość wpisz liczbę zakupionych licencji CAL.

 9. Kliknij Zapisz i wybierz Rekalkuluj zgodność z menu rozwijanego pod nazwą użytkownika.

 10. W zakładce Alokacja dokonaj analizy zgodności dla aplikacji.Zakładka Store

Użyj zakładki Store, aby określić, czy ta aplikacja powinna być dostępna do zamówienia w Software Store, czy też nie. Dostępne oprogramowanie sygnalizowane jest komunikatem informacyjnym Dostępne w Software Store w widoku szczegółowym aplikacji.

Uwaga

Zakładka Store jest dostępna tylko po aktywacji ustawienia SOFTWARE_STORE_OPTION_ACTIVE, jeśli zalogowany użytkownik posiada uprawnienia wymagane do administrowania aplikacjami dostępnymi w Software Store. Ustawieniami i uprawnieniami można zarządzać w Snow MACC.

Aby udostępnić aplikację i określić, w jaki sposób będzie ona wyświetlana w Software Store:

 1. Wybierz pole wyboru Dostępne w Software Store.

  Pola wprowadzania są aktywne.

 2. W polu Nazwa można w razie potrzeby zmienić nazwę aplikacji. Nazwa ta będzie wyświetlana w Software Store.

 3. Wpisz Opis aplikacji, która będzie wyświetlana w Software Store.

 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przesłać Obraz aplikacji.

 5. Wpisz Koszt i Koszt wynajmu aplikacji.

  Zwróć uwagę, że koszty te są ustalane w walucie podstawowej platformy Snow License Manager.

 6. Jeśli zamówienia tej aplikacji wymagają zatwierdzenia przez menedżera grupy, zaznacz pole wyboru Zażądaj zgody organizacji.

 7. Jeśli zamówienia tej aplikacji wymagają zgody jej właściciela, zaznacz pole wyboru Żądaj zgody właściciela aplikacji. Wpisz Nazwę użytkownika AD dla właściciela aplikacji w wyświetlonym polu.

 8. Wybierz sposób, w jaki ta aplikacja zostanie udostępniona z listy Typ prowizjonowania i wpisz odpowiedni Identyfikator (grupa AD).

 9. Z listy Poziom publikowania wybierz operacje, które będą dostępne dla tej aplikacji w sklepie z oprogramowaniem.

 10. Aby uzyskać dodatkowe możliwości w ramach polecenia Odinstaluj opcje, kliknij przycisk Zmień (aktywny tylko wtedy, gdy Publish level ustawiony jest na Uninstall lub Install and Uninstall). Wybierz jedno z następujących ustawień:

  • Nieograniczone użycieTa aplikacja nie zostanie automatycznie odinstalowana.

  • Odinstaluj aplikację w oparciu o czas: Aplikacja zostanie automatycznie odinstalowana z komputera użytkownika po określonej liczbie dni.

   Przed usunięciem aplikacji użytkownik może otrzymać powiadomienie. Opcjonalnie można zaproponować użytkownikowi przedłużenie subskrypcji o kilka dni.

  • Odinstaluj aplikację w oparciu o użycie: Aplikacja zostanie automatycznie odinstalowana z komputera użytkownika, jeśli nie była używana przez określoną liczbę dni.

   Przed usunięciem aplikacji użytkownik może otrzymać powiadomienie.

   Uwaga

   Liczba dni musi być mniejsza niż określona w ustawieniu METERING_ HISTORY_MONTHS Centrum zarządzania i konfiguracji Snow tak, aby Snow License Manager dysponował wystarczającymi danymi dotyczącymi monitorowania wskaźników/użytkowania, właściwymi dla tej sytuacji.

Karta opcji pakietowych

W zakładce Opcje pakietowe zaznacz opcję rozdzielenia pakietu aplikacji, aby zamiast tego móc indywidualnie licencjonować objęte nim aplikacje. Odbywa się to na komputerze, na którym zainstalowana jest aplikacja.

Ta zakładka jest dostępna tylko dla pakietów.