Skip to main content

Widok szczegółów bazy danych Oracle

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o konkretnej bazie danych:

 1. Wybierz odpowiednią wersję bazy danych Oracle w oknie Przegląd Oracle i w zakładce Produkty, a następnie wybierz Bazy danych.

  Pojawi się Widok szczegółów wersji bazy danych.

 2. Kliknij wiersz odpowiedniej bazy danych.

  Pojawi się Widok szczegółów bazy danych Oracle.

W Widoku szczegółów bazy danych Oracle dostępne są szczegółowe informacje na temat zewidencjonowanej bazy danych przedstawione w sposób opisany w następującej tabeli. Po lewej stronie wyświetlane są informacje na temat serwera, na którym zainstalowana jest baza danych. Informacje te oparte są na danych dostarczonych ze skanowania ewidencji w Oracle Management Option.

Aby edytować informacje o bazie danych, wybierz opcję Edytuj bazę danych w prawej górnej części widoku szczegółów bazy danych Oracle.

Aby wrócić do okna Widok szczegółów wersji bazy danych lub Przegląd Oracle, kliknij łącze w nawigacji okruszkowej u góry strony.

Zakładka

Opis

Zakładka Użytkownicy zawiera listę użytkowników bazy danych.

Zakładka Użyte opcje zawiera listę opcji Oracle wraz z nazwą, właścicielem oraz informacją, czy opcja jest zainstalowana i używana.

Informacje o użyciu opcji wraz z informacjami o właścicielu są ważne z punktu widzenia wydania licencji, ponieważ za najczęściej używane opcje pobierana jest opłata.

Informacje zbieranie są za pośrednictwem skanu ewidencji wykonywanego przez Oracle Management Option, który opiera się na skryptach Oracle LMS (License Management Services) i odbywa się zgodnie z wytycznymi LMS, zapewniając pełną kompatybilność z Oracle.

Opcja jest oznaczona jako użyta lub nie, w zależności od wyników szeregu kwerend. Aby wyświetlić szczegóły, rozwiń wiersz opcji, wybierając strzałkę na lewo od nazwy opcji na liście. Kwerendy są pogrupowane. Rozwiń każdą grupę, aby wyświetlić zawarte w niej kwerendy, uzyskane wartości i to, czy kwerenda została wyzwolona. Aby grupa została wyzwolona, wszystkie kwerendy w grupie muszą zostać wyzwolone. Co najmniej jedna grupa musi zostać wyzwolona, aby opcja została oznaczona jako użyta.

Wartości w kolumnach Zainstalowano i Użyto można zmieniać ręcznie. Może to być przydatne w razie konieczności dostosowania wyników ze skanera Oracle programu Snow Inventory. Wartości zmienione ręcznie będą widoczne w raportach.

Aby zmienić wartości ręcznie, wybierz Edytuj bazę danych w prawej górnej części widoku szczegółów bazy danych Oracle, a w widoku Opcje zaznacz lub usuń zaznaczenie w polach wyboru Zainstalowano i Użyto przy jednej lub kilku opcjach.

Jeśli co najmniej jedna wartość dla danej opcji została zmieniona ręcznie, będzie to wskazane w kolumnie Zmiany. Możliwe jest przywrócenie pierwotnej wartości dla opcji, która została zmieniona ręcznie.

Zakładka zawiera listę przyznanych paczek zarządzania Oracle wraz z nazwą oraz – jeśli tak uzgodniono – przez kogo i kiedy zostały one przyznane.

Informacje zbieranie są za pośrednictwem skanu ewidencji wykonywanego przez Oracle Management Option, który opiera się na skryptach Oracle LMS (License Management Services) i odbywa się zgodnie z wytycznymi LMS, zapewniając pełną kompatybilność z Oracle.

 • Kolumna Uzgodniono: Informacja o tym, czy uzgodniona Paczka zarządzania jest ważna z punktu widzenia wydania licencji, ponieważ za najczęściej uzgadniane Paczki zarządzania pobierana jest opłata. Jeśli użycie Paczki zarządzania uzgodniono z użytkownikiem, kolumna Użytkownik pokazuje nazwę użytkownika tej osoby.

 • Kolumna Użytkownik: Oracle Management Option wykrywa również użycie funkcji, które wymagają wydania licencji na Paczkę zarządzania. Jest zaznaczone w kolumnie Użytkownik poprzez jedną z następujących informacji:

  • ZAAKCEPTOWANO PRZEZ USTAWIENIA BAZY DANYCH

  • ZAAKCEPTOWANO PRZEZ UŻYCIE PROFILI SQL

Wartości w kolumnach Przyznano i Uzgodniono można zmieniać ręcznie. Może to być przydatne w razie konieczności dostosowania wyników ze skanera Oracle programu Snow Inventory. Wartości zmienione ręcznie będą widoczne w raportach.

Aby zmienić wartości ręcznie, wybierz Edytuj bazę danych w prawej górnej części widoku szczegółów bazy danych Oracle, a w widoku Paczki zarządzania zaznacz lub usuń zaznaczenie w polach wyboru Przyznano i Uzgodniono przy jednej lub kilku pakietach zarządzania.

Jeśli co najmniej jedna wartość dla danego pakietu zarządzania została zmieniona ręcznie, będzie to wskazane w kolumnie Zmiany. Możliwe jest przywrócenie pierwotnej wartości dla opcji, która została zmieniona ręcznie.

Zakładka zawiera informacje o użytkowaniu.

Skan ewidencji Oracle Management Option zbiera informacje, gdy są one dostępne. Im nowsza wersja Oracle, tym więcej danych o wykorzystaniu funkcji jest dostępne.

Uwaga

Informacje o wykorzystaniu funkcji mogą być wykorzystywane jako wytyczne, ale nie stanowią prawidłowej podstawy w przypadku wymagań licencji. Zamiast ich można wykorzystać informacje w zakładkach Opcje oraz Paczki zarządzania.

Zakładka Instancje zawiera wszystkie zainstalowane instancje korzystające z danej bazy danych.