Skip to main content

Moje powiadomienia

Powiadomienia umożliwiają monitorowanie alertów i zdarzeń systemowych w Snow License Manager, takich jak dodane licencje, usunięte komputery, zaktualizowane umowy lub umowy, w przypadku których zbliżają się daty wygaśnięcia.

Skonfigurowane powiadomienia e-mail wysyłane są zgodnie z kategorią i działaniem. To oznacza, że jeśli występuje jedno powiadomienie dla dodanych umów i jedno dla zaktualizowanych umów, użytkownik otrzyma jedną wiadomość e-mail, wyszczególniającą wszystkie dodane umowy i jedną wyszczególniającą wszystkie zaktualizowane umowy. W zależności od działania w systemie, użytkownik może również otrzymywać wiele powiadomień dziennie dla każdej kategorii i działania.

Powiadomienia te będą wysyłane tylko raz, więc należy podjąć odpowiednie działania, gdy są one niezbędne.

Uwaga

Należy aktywować ustawienia SMTP w Snow MACC, aby umożliwić wysyłanie e-maili.

Dodaj lub edytuj powiadomienie

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności

  • Aby dodać powiadomienie, kliknij Dodaj powiadomienie.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj powiadomienie.

  • Aby dodać powiadomienie, kliknij wiersz powiadomienia.

   Pojawi się okno dialogowe Edytuj powiadomienie.

 2. W zakładce Szczegóły:

  1. Aby aktywować powiadomienie, zaznacz pole Aktywne. Jeśli zostanie ono niezaznaczone, nie będą generowane żadne powiadomienia.

  2. Wpisz Nazwę dla powiadomienia.

  3. W polu Wyślij do, wpisz adres e-mail odbiorców, dla których przeznaczone jest powiadomienie. Użyj przecinka jako separatora.

  4. Na liście Kategoria wybierz kategorię, której dotyczy to powiadomienie.

  5. Na liście Kiedy wybierz działanie, przy którym ma być wysłane powiadomienie. Dostępne opcje zależą od wybranej kategorii.

 3. Opcjonalnie, w zakładce Kryteria:

  • Aby doprecyzować powiadomienie, można dodać więcej kryteriów. Użyj wielu kryteriów i grup, aby stworzyć bardziej zaawansowane filtry. Dla każdego kryterium raportu wybierz operator, który poinformuje system, w jaki sposób porównać dane wartości. Użyj % jako znaku wieloznacznego dla wartości.

 4. Kliknij Zapisz.

Usuń powiadomienie

 1. W wierszu powiadomienia kliknij ikonę Usuń RemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń powiadomienie.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.