Skip to main content

Pola niestandardowe

Pola niestandardowe stosuje się dla informacji lub danych, którymi trzeba zarządzać, ale które nie mają wstępnie zdefiniowanego wpisu w Snow License Manager. Można utworzyć nieograniczoną liczbę pól niestandardowych dla kategorii umów, aplikacji, komputerów/urządzeń mobilnych, licencji oraz użytkowników.

Uwaga

Podczas tworzenia niestandardowego pola nie należy nadawać mu takiej samej nazwy, jak standardowym polom, które już istnieją w Snow License Manager. Może to powodować konflikty na przykład podczas importowania danych.

Niestandardowe pole może być Obowiązkowe i w tym przypadku musi mieść zdefiniowaną Wartość domyślną. Wartość domyślna zostanie automatycznie dodana do nowych elementów w danej kategorii, jak również do istniejących elementów bez wartości w polu niestandardowym. Informacje w niestandardowym polu istniejącej pozycji nie zostaną nadpisane. Nie można zapisać nowych elementów, jeśli nie uzupełniono wartości we wszystkich obowiązkowych polach niestandardowych.

W przypadku chęci obliczenia zgodności aplikacji i uwzględnienia w obliczeniach pola niestandardowego, aplikacja musi zostać zainstalowana i rozpoznana na komputerze z dodanym polem niestandardowym. Pole niestandardowe muszą cechować ponadto nastepujące cechy:

 • Kategoria: Komputer/urządzenie mobilne

 • Typ: Cyfra

Lista wszystkich utworzonych pól niestandardowych wyświetlana jest w widoku Pola niestandardowe.

Dodaj lub edytuj pole niestandardowe

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać pole niestandardowe, kliknij Dodaj pole niestandardowe.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj pole niestandardowe.

  • Aby edytować pole niestandardowe, kliknij wiersz pola niestandardowego.

   Pojawi się okno dialogowe Edytuj pole niestandardowe.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę dla pola niestandardowego.

  Nazwa ta będzie wyświetlana w widoku szczegółowym kategorii komputera/urządzenia mobilnego, licencji oraz użytkowników. Wybierz nazwę, która łatwo da do zrozumienia jakiego typu informacje należy wpisać.

  Uwaga

  Nie należy używać tych samych nazw co w standardowych polach w Snow License Manager. Może to powodować konflikty na przykład podczas importowania danych.

 3. Na liście Kategorii wybierz kategorię, dla której to pole niestandardowe powinno być dostępne.

 4. Na liście Typ wybierz typ treści, jakie mogą być wpisywane w tym polu. Różne typy treści mają wbudowaną funkcję walidacji wprowadzanych wartości.

 5. W polu Opis opcjonalnie wpisz opis dla pola niestandardowego.

 6. Aby utworzyć listę wstępnie zdefiniowanych wartości dla pól tekstowych i liczbowych, wpisz wartość w polu Wielokrotny wybór oraz kliknij ikonę Dodaj AddCriterion dla każdej wartości.

 7. Aby oznaczyć pole niestandardowe jako wymagane dla wybranej kategorii, zaznacz pole Wymagane, a następnie wpisz wartość domyślną w polu Wartość domyślna.

 8. Kliknij Zapisz.

Usuń pole niestandardowe

 1. W wierszu pola niestandardowego kliknij ikonę Usuń RemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń pole niestandardowe.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.

Wprowadź dane dla pola niestandardowego

Zakładka Informacje niestandardowe stanowi część widoku dodaj/edytuj w kategoriach i stosuje się ją w celu wpisania informacji w polach niestandardowych.

Aby dodać pole niestandardowe i wartość:

 1. Na liście Pola niestandardowe wybierz pole niestandardowe, które chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj lub Dodaj wszystkie, aby dodać wszystkie dostępne pola niestandardowe. Wybrane pola niestandardowe zostaną dodane do widoku.

 2. Wprowadź informacje w polu Wartość. W zależności od wybranego pola niestandardowego, wartości będzie można wpisać, wybrać z listy lub z kalendarza.