Skip to main content

Edytuj urządzenie mobilne

 1. W menu Komputery kliknij polecenie Pokaż listę wszystkich urządzeń mobilnych lub Szukaj urządzeń mobilnych i znajdź jedno lub więcej urządzeń mobilnych, które mają zostać poddane edycji.

 2. Żeby edytować jedno urządzenie mobilne:

  1. Kliknij wiersz urządzenia mobilnego.

   Pojawi się Szczegółowy widok urządzenia mobilnego.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj urządzenie mobilne.

 3. Aby edytować kilka urządzeń mobilnych jednocześnie:

  1. Wybierz urządzenia mobilne.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj urządzenia mobilne.

   Pojawi się widok Edytowanie wielu urządzeń mobilnych.

 4. Dokonaj edycji informacji w polach zakładek zgodnie z poniższymi sekcjami.

 5. Kliknij Zapisz.

Zakładka Ogólne

Aby wprowadzić informacje w zakładce Ogólne:

 1. Wprowadź informacje na temat Daty zakupu, Ceny zakupu, Waluty, Dostawcy oraz Numeru faktury. Należy pamiętać, że waluta może się różnić i nie musi odpowiadać domyślnie wyświetlanej walucie.

 2. Wybierz Status urządzenia mobilnego z listy:

  • Aktywne – Urządzenie mobilne jest aktywne w systemie i będzie wymagało licencji na zainstalowane aplikacje.

  • Kwarantanna – urządzenie mobilne jest poddawane kwarantannie, ale nadal będzie wymagało licencji na zainstalowane aplikacje. Jeśli aktywowane jest automatyczne zarządzanie kwarantanną (w Snow MACC), urządzenie mobilne automatycznie zostanie poddane kwarantannie i usunięte z systemu, gdy przestanie zgłaszać dane ewidencyjne.

  • Nieaktywny – Urządzenie mobilne nie jest aktywne w systemie (np. w magazynie) i nie wymaga licencji na zainstalowane aplikacje. Urządzenie mobilne nie jest uwzględnione w obliczeniach zgodności. Jeśli jednak urządzenie mobilne nadal przesyła raporty do serwera ewidencji Snow, jego dane zostaną zaktualizowane w programie Snow License Manager. Jeśli nieaktywne urządzenie mobilne zgłasza dane ewidencyjne, pojawia się alert.

 3. Wybierz z listy Organizacja węzeł, do którego należy to urządzenie mobilne.

 4. W polu Kod bezpieczeństwa wpisz dowolną etykietę zabezpieczającą przed kradzieżą na urządzeniu mobilnym.

 5. Aby wyłączyć reguły automatycznego łączenia, zaznacz pole wyboru Wyłącz automatyczną edycję.

 6. Aby zapobiec poddaniu urządzenia mobilnego kwarantannie lub usunięcie go z systemu, jeśli przestanie zgłaszać dane ewidencyjne, zaznacz pole wyboru Wyłącz automatyczne zarządzanie kwarantanną.

Zakładka Umowy

W zakładce Umowy zaznacz jedno lub więcej pól wyboru, aby przypisać urządzenie mobilne do jednej lub kilku umów.

Jeśli poprawna umowa nie jest dostępna na liście, należy ją utworzyć.

Zakładka Informacje niestandardowe

W zakładce Informacje niestandardowe wprowadź informacje i wartości w niestandardowych polach dostępnych dla kategorii Komputer/urządzenie mobilne.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Pola niestandardowe.

Zakładka Zidentyfikowane pliki

Zakładka Zidentyfikowane pliki pokazuje wszystkie zidentyfikowane zewidencjonowane pliki aplikacji na urządzeniu mobilnym. W tej zakładce nie można wprowadzać żadnych zmian.

Zakładka Dokumenty

W zakładce Dokumenty kliknij Dodaj dokument, aby przesłać dokumenty lub dodać linki związane z urządzeniem mobilnym.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Zarządzanie dokumentami i linkami.