Skip to main content

Edytuj komputer

 1. W menu Komputery kliknij polecenie Pokaż listę wszystkich komputerów lub Szukaj komputerów i znajdź jeden lub więcej komputerów, które chcesz edytować.

 2. Aby edytować jeden komputer:

  1. Kliknij wiersz komputera.

   Pojawi się widok Szczegóły komputera.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj komputer.

 3. Aby edytować kilka komputerów jednocześnie:

  1. Wybierz komputery.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj komputery.

   Pojawi się widok Edytowanie wielu komputerów.

 4. Dokonaj edycji informacji w polach zakładek zgodnie z poniższymi sekcjami.

 5. Kliknij Zapisz.

Zakładka Ogólne

Aby wprowadzić informacje w zakładce Ogólne:

 1. Wprowadź informacje na temat Daty zakupu, Ceny zakupu i Waluty, Dostawcy oraz Numeru faktury. Należy pamiętać, że waluta może się różnić i nie musi odpowiadać domyślnie wyświetlanej walucie.

 2. Wybierz Status komputera. Dostępne opcje:

  • Aktywny – Komputer jest aktywny w systemie i będzie wymagał licencji dla zainstalowanych aplikacji.

  • Kwarantanna – komputer jest umieszczany w kwarantannie po określonej liczbie dni braku raportowania danych ewidencyjnych, ale nadal będzie wymagać licencji dla zainstalowanych aplikacji. Jeśli aktywowane jest automatyczne zarządzanie kwarantanną (w trybie Snow MACC), komputer zostanie automatycznie poddany kwarantannie, a następnie usunięty z systemu lub oznaczony jako nieaktywny.

  • Nieaktywny – Komputer nie jest aktywny w systemie (np. w magazynie) i nie wymaga licencji na zainstalowane aplikacje. Komputer nie jest uwzględniony w obliczeniach zgodności. Jeśli jednak komputer nadal przesyła raporty do serwera ewidencji Snow, jego dane zostaną zaktualizowane w programie Snow License Manager. Jeśli nieaktywny komputer zgłasza dane ewidencyjne, pojawia się alert.

 3. Wybierz węzeł Organizacja, do którego należy ten komputer.

 4. W polu Kod bezpieczeństwa wpisz dowolną etykietę zabezpieczającą przed kradzieżą na komputerze.

 5. Aby wyłączyć reguły automatycznego łączenia, zaznacz pole wyboru Wyłącz automatyczną edycję.

 6. Aby zapobiec poddaniu komputera kwarantannie lub usunięciu go z systemu, jeśli przestanie on zgłaszać dane ewidencyjne, zaznacz pole wyboru Wyłącz automatyczne zarządzanie kwarantanną.

 7. W polu Przepustowość gniazda fizycznego wpisz liczbę gniazd procesorów w komputerze.

 8. W przypadku serwerów fizycznych, które używają procesorów MCM, zaznacz pole wyboru Użyj procesorów MCM i wpisz liczbę Modułów chipa na procesor w tym polu. Te informacje służą do obliczania i prezentowania liczby zajętych gniazd fizycznych w raporcie Oracle Server Worksheet dla serwerów korzystających z procesorów MCM.

 9. Aby aktywować wtórne prawa użytkowania:

  1. Kliknij ikonę Szukaj SearchIcon znajdującą się po prawej stronie pola Komputer siostrzany.

   Pojawi się okno dialogowe Szukaj komputera.

  2. Wpisz kryterium wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Szukaj. Wyświetlana jest lista komputerów spełniających kryterium wyszukiwania.

  3. Wybierz z listy komputer, który ma zostać dodany.

 10. W przypadku maszyn wirtualnych wpisz Nazwę komputera hosta.

  Wybrany host/maszyna wirtualna wyświetli się w zakładce Informacje maszyny wirtualnej. Aby usunąć komputer hosta, kliknij ikonę Wyczyść Clear.png usytuowaną po prawej stronie pola.

Zakładka Umowy

Zaznacz jedno lub więcej pól wyboru, aby przypisać komputer do jednej lub kilku umów.

Jeśli poprawna umowa nie jest dostępna na liście, należy ją utworzyć.

Zakładka Informacje niestandardowe

W zakładce Informacje niestandardowe wprowadź informacje i wartości w niestandardowych polach dostępnych dla kategorii Komputer/urządzenie mobilne.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Pola niestandardowe.

Zakładka Zidentyfikowane pliki

Zakładka Zidentyfikowane pliki pokazuje wszystkie zidentyfikowane zewidencjonowane pliki aplikacji na komputerze. W tej zakładce nie można wprowadzać żadnych zmian.

Zakładka Dokumenty

W zakładce Dokumenty kliknij Dodaj dokument, aby przesłać dokumenty lub dodać linki związane z komputerem.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Zarządzanie dokumentami i linkami.

Zakładka Rozszerzony zakres

Użyj zakładki Rozszerzony zakres, aby określić, do którego komputera, dla której aplikacji i z jakiego powodu należy rozszerzyć zakres.

Dodaj lub usuń komputer, do którego należy rozszerzyć zakres.

Dodaj komputer

 1. Kliknij ikonę Szukaj SearchIcon.

  Pojawi się okno dialogowe Szukaj komputera.

 2. Wpisz kryterium wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Szukaj.

  Wyświetlana jest lista komputerów spełniających kryterium wyszukiwania.

 3. Wybierz z listy komputer, który ma zostać dodany.

 4. Wybierz aplikację z listy Wybierz aplikację.

 5. Wybierz przyczynę z listy Wybierz powód rozszerzenia zakresu.

 6. Kliknij OK.

  Okno dialogowe zostanie zamknięte, a wybrany komputer zostanie wyświetlony w oknie Komputer.

 7. Kliknij przycisk Dodaj znajdujący się po prawej stronie okna dialogowego Komputer.

  Wybrany komputer zostanie dodany do listy komputerów o rozszerzonym zasięgu.

Usuń komputer

 • Kliknij ikonę Usuń RemoveWhite usytuowaną po prawej stronie na liście, a następnie potwierdź usunięcie.

Zakładka Oracle

Zakładka Oracle jest dostępna tylko dla serwerów z produktami bazodanowymi Oracle i służy do powiązania serwera z jednym lub kilkoma zamówieniami Oracle.

Aby powiązać serwer z zamówieniem Oracle:

 1. Kliknij Dodaj.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe elementu Szukaj pozycji zamówienia Oracle.

 2. Wpisz kryterium wyszukiwania (identyfikator wsparcia klienta (CSI) lub nazwę produktu) i kliknij Szukaj.

  Wyświetlana jest lista zamówień Oracle spełniających kryterium wyszukiwania.

 3. Kliknij pola wyboru, aby wybrać prawidłowe zamówienie Oracle, a następnie przycisk OK.

  Zamówienie zostanie dodane do listy zamówień Oracle.