Skip to main content

Uruchom import

 1. W menu Strona główna kliknij Importuj dane.

  Pojawi się widok Importuj dane.

 2. Wybierz typ importu, aby uruchomić kreator importu, który przeprowadzi cię przez kroki opisane w kolejnej sekcji.

Uwaga

Procedury importu dla następujących rodzajów importu są opisane w oddzielnych sekcjach:

Prześlij źródło danych

 1. Wybierz Przeglądaj, a następnie wybierz plik źródłowy importu.

 2. Jeśli importowany plik źródłowy jest plikiem CSV, wybierz używany Separator z listy. W przeciwnym razie pozostaw domyślną wartość.

 3. Wybierz Dalej.

Konfiguruj ustawienia importowania

 1. Zarządzaj ustawieniami importu danych zgodnie z poniższymi sekcjami. Dostępne ustawienia importu zależą od danego typu importu/aktualizacji.

 2. Wybierz Dalej.

Ustawienia wszystkich importów/aktualizacji

Z listy Działania dla nowej organizacji wybierz sposób postępowania z organizacjami istniejącymi w importowanym pliku źródłowym, lecz nie w bazie danych Snow License Manager. Opcje zostały opisane w poniższej tabeli.

Opcje Działań dla nowej organizacji

Opis

Nic nie rób

Nieznane organizacje będą ignorowane.

Jednak informacje na temat organizacji są wymagane do pomyślnego dokonania importu. Pole zostanie podświetlone podczas podglądu i nie będzie można zaimportować danych dla tego wiersza.

Stwórz

System utworzy nowy węzeł organizacji, bezpośrednio pod katalogiem głównym (np.: ROOT/[nowy węzeł organizacji]) lub zgodnie ze ścieżką w pliku źródłowym importu (np.: ROOT/IT/[nowy węzeł organizacji]).

Ustawienia aktualizacji komputera

Z listy Działanie dotyczące przestarzałego komputera wybierz sposób obsługi komputerów istniejących w bazie danych Snow License Manager, lecz nie w pliku źródłowym importu. Opcje zostały opisane w poniższej tabeli.

Opcje dla Działania dotyczącego przestarzałego komputera

Opis

Nic nie rób

Nie zostanie wykonana żadna operacja dotycząca przestarzałych komputerów.

Dezaktywuj

Wszystkie przestarzałe komputery zostaną zdezaktywowane podczas importu. Nieaktywny komputer nie wymaga licencji na zainstalowane aplikacje i nie jest uwzględniany w kalkulacji zgodności.

Zarchiwizuj

Wszystkie przestarzałe komputery zostaną zarchiwizowane podczas importu. Zarchiwizowany komputer zostanie usunięty, wszystkie powiązane z nim licencje zostaną udostępnione.

Usuń

Wszystkie przestarzałe komputery zostaną usunięte podczas importu. Usunięty komputer jest również usuwany z systemu; wszystkie dane szczegółowe komputera zostaną usunięte, a wszystkie powiązania dot. użytkowników, umów, licencji itp. udostępnione.

Ta opcja jest dostępna, gdy podstawowe ustawienia IMPORT_ENABLE_DELETE jest włączona.

Ostrzeżenie

Nie można przywrócić komputera, który został zarchiwizowany lub usunięty podczas importu. Jeśli posiadasz plik importu, który nie zawiera wszystkich komputerów w bazie danych, wybierz opcję Zarchiwizuj lub Usuń tylko, jeśli faktycznie chcesz usunąć je z systemu.

Uwaga

Możliwe jest ograniczenie działania dotyczącego przestarzałego komputera do określonych komputerów istniejących w bazie danych poprzez ustawienie konfiguracji w Snow MACC.

Ustawienia aktualizacji obiektów niestandardowych

Na liście Typ obiektu określ typ obiektu, który będzie aktualizowany. W zależności od typu obiektu w Mapowaniu pól będą dostępne różne pola docelowe.

Ustawienia importu przypisanych licencji

Na liście Działanie dotyczące przypisania wybierz, aby dodać do istniejących przypisań na licencji lub całkowicie je zastąpić.

Mapowanie pól źródeł i docelowych

Zmapuj nagłówki kolumn importowanego Pliku źródłowego do odpowiednich Pól docelowych w menedżerze licencji Snow. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką * i muszą być zawarte w pliku źródłowym importu. Pola przeznaczone do mapowania zależą od typu importu/aktualizacji.

Jeśli plik źródłowy nie posiada nagłówka, zamiast niego można użyć opcji Mapuj według indeksu.

Mapuj i konfiguruj identyfikatory

Aby zaktualizowane informacje zostały zmapowane do poprawnych pozycji, należy wybrać identyfikator. W zależności od tego, jak wygląda plik importu, wybierz, aby zidentyfikować za pomocą nagłówka pliku lub mapować według indeksu.

Aby zmapować i skonfigurować identyfikatory:

 1. Aby mapować według indeksu, zaznacz pole wyboru Mapuj według indeksu.

 2. Wybierz identyfikator z listy pól docelowych Identyfikatory mapowania usytuowanej po prawej stronie.

 3. Z listy źródeł Identyfikatory mapowania usytuowanej po lewej stronie wybierz nagłówek lub pozycję kolumny, w której znajduje się informacja o wybranym identyfikatorze.

 4. Aby usunąć spacje na początku lub na końcu wartości danych, zaznacz pole wyboru Usuwanie spacji na początku i na końcu ciągu tekstowego.

Mapuj i konfiguruj opcje mapowania pola

 1. Aby skonfigurować mapowanie pola, kliknij ikonę Mapowanie Mapping usytuowaną po prawej stronie nazwy pola.

  Pojawi się okno dialogowe.

 2. Aby usunąć spacje na początku lub na końcu wartości danych, zaznacz pole wyboru Usuwanie spacji na początku i na końcu ciągu tekstowego.

 3. Aby mapować według indeksu, zaznacz pole wyboru Mapuj według indeksu.

 4. Wprowadź wartość domyślną do zaimportowania, jeśli w polu źródłowym nie znajduje się żadna wartość.

 5. Opcjonalnie wprowadź Prefiks (tekst i/lub liczbę) do dodania przed wszystkimi zaimportowanymi wartościami. Może to służyć do oddzielania obiektów pochodzących z różnych grup. Np. wprowadź „SE_”, aby dodać go przed wszystkimi komputerami znajdującymi się w grupie Szwecja.

 6. W przypadku aktualizacji istniejących elementów dostępna jest opcja dotycząca wszystkich istniejących pól niestandardowych. W opcji Działanie dotyczące pustej wartości wybierz, w jaki sposób system ma potraktować puste pole w pliku źródłowym podczas aktualizowania bazy danych:

  • Nie aktualizuj – Baza danych nie będzie aktualizowana.

  • Usuń wartość – Baza danych zostanie zaktualizowana pustą wartością.

   Uwaga

   Jeśli zdefiniowano wartość domyślną, patrz wyżej. Działanie dotyczące pustej wartości nie zostanie wykonane.

 7. Wybierz Zapisz. Ikona Mapowania usytuowana po prawej stronie nazwy pola zostanie zastąpiona wykrzyknikiem MappingSet wskazując, że ustawienia zostały wprowadzone.

 8. Na liście Źródło wybierz nagłówek kolumny lub pozycję kolumny, w której znajduje się informacja o wybranym Polu docelowym.

 9. Powtórz powyższe czynności dla każdego mapowanego pola.

 10. Wybierz Dalej.

Przejrzyj importowane dane

W Podglądzie importowanych danych błędy, brakujące informacje i dane, które różnią się od oczekiwanych, są oznaczane kolorami zgodnie z poniższą tabelą.

Kolor pola

Opis

Żółty

Jeśli aktywowana jest funkcja Niekompletne licencje (w programie Snow MACC), pola, w których brak wymaganych informacji są podświetlone na żółto.

Czerwony

Błędy, m.in. konflikty lub nieprawidłowe wartości, są podświetlone na czerwono. Wiersze z polami zaznaczonymi na czerwono nie zostaną zaimportowane.

Możliwe jest kontynuowanie importu/aktualizacji, nawet jeśli istnieją nieprawidłowe wiersze. Jednak zaimportowane zostaną wyłącznie wiersze niepodświetlone lub wyróżnione kolorem żółtym.

Aby wyświetlić podgląd danych:

 1. Aby wyświetlić więcej informacji dotyczących podświetlonego pola, należy najechać na to pole kursorem.

 2. Aby wyeksportować cały podgląd do pliku Excel, wybierz Eksportuj wszystkie wiersze.

 3. Aby wyeksportować tylko wiersze z błędami, wybierz Eksportuj nieprawidłowe wiersze Opisy błędów/ostrzeżeń zostaną dołączone do pliku. Może to pomóc w prawidłowym utworzeniu pliku źródłowego zawierającego odpowiednie pola i treść.

 4. Aby powrócić i poprawić mapowanie pól i ustawienia importu, kliknij przycisk Wstecz.

 5. Aby rozpocząć import, wybierz przycisk Dalej.

Importuj

Wyświetlany jest postęp importu.

 • Po zakończeniu wybierz przycisk Zakończ.