Skip to main content

Zarejestruj zakup Oracle

Po dokonaniu zakupu Oracle należy wykonać następujące czynności w programie Snow License Manager:

Dodaj zamówienie Oracle ręcznie

Oto instrukcje dodawania nowego, pojedynczego zamówienia Oracle krok po kroku:

 1. W oknie Przegląd Oracle i w zakładce Uprawnienia kliknij widok Zamówienia. Pojawi się Lista zamówień Oracle.

 2. Wybierz Dodaj zamówienie Oracle > Dodaj zamówienie ręcznie.

 3. W zakładce Informacje o zamówieniu wprowadź następujące informacje:

  1. Wprowadź Datę zamówienia.

  2. Wybierz Status z listy:

   • Podczas rejestrowania nowego zamówienia Oracle wybierz opcję Prawidłowe.

   • Podczas aktualizacji lub migracji zamówienia wybierz status Zakończony, aby zaznaczyć, że dane zamówienie już nie obowiązuje.

    Ma to na celu zapewnienie identyfikowalności, ponieważ zamówienia historyczne powinny nadal być dostępne w systemie.

  3. Wpisz Nazwę zamówienia i Numer zamówienia Oracle.

  4. Wpisz odpowiedni Numer referencyjny Oracle Master Agreement (OMA) lub numer referencyjny Oracle License and Services Agreement (OLSA).

  5. Opcjonalnie wpisz Numer zamówienia odsprzedawcy.

  6. Opcjonalnie wpisz Wewnętrzny numer referencyjny.

  7. Wybierz z listy Walutę dla tego zamówienia.

  8. Wpisz Obszar użytkowania i Uwagi dotyczące zamówienia.

  9. W części Zamówił(a) wpisz informacje dotyczące osoby odpowiedzialnej za zamówienie.

  10. W części Sprzedawca/kontrahent wpisz informacje dotyczące sprzedawcy lub wykonawcy zamówienia.

  11. Kliknij Dodaj dokument, aby przesłać dokumenty lub dodać linki związane z zamówieniem.

 4. W zakładce Produkty kliknij Dodaj produkt i wprowadź poniższe informacje, aby dodać licencje produktów zakupione w ramach zamówienia Oracle:

  1. Wybierz z listy Kategorię produktu, Typ produktuProdukt.

  2. Z listy Typ:

   • Wybierz Normalne dla nowego zamówienia Oracle.

   • Wybierz opcję Zaktualizuj podczas aktualizacji wcześniejszej wersji lub aktualizacji do innej edycji.

   • Wybierz Migracja podczas zmiany wskaźników.

    Uwaga

    Obecnie używanymi wskaźnikami są Użytkownik nazwany Plus i Procesor. W przypadku starszych produktów dostępne są inne wskaźniki. Podczas aktualizowania bazy danych przy użyciu starszych wskaźników należy dokonać migracji tych wskaźników do aktualnie używanych wskaźników.

  3. Wybierz z listy Typ okresu, Typ licencji oraz Wskaźnik.

  4. Wpisz liczbę licencji i Koszt licencji.

  5. Wpisz CSI (identyfikator wsparcia klienta).

  6. Z listy Umowa wybierz umowę, do której chcesz przypisać zamówienie Oracle.

  7. W polu po prawej stronie listy Umowa wpisz koszt wsparcia i aktualizacji umowy, zwykle 22% ceny zakupu.

  8. Aby zapisać zmiany, kliknij Dodaj produkt.

  9. Powtórz Krok 4 dla wszystkich produktów uwzględnionych w zamówieniu.

 5. Kliknij Zapisz.

Importuj zamówienia Oracle

Zamiast ręcznego wprowadzania poszczególnych zamówień Oracle istnieje możliwość zaimportowania plików w formacie Microsoft Excel i rozdzielanych przecinkami (CSV) zawierających jedno lub kilka zamówień Oracle.

Uwaga

Funkcja importowania zamówień Oracle nie weryfikuje unikatowości licencji w zamówieniu, konieczne jest więc sprawdzenie, czy importowane uprawnienia nie znajdują się już w systemie; pominięcie tej czynności może grozić duplikowaniem licencji.

Aby rozpocząć ten proces, przejdź do strony Prześlij zamówienia Oracle w jeden z następujących sposobów:

 • Strona główna > Importuj dane > Import zamówienia Oracle

  SLM-9_2_0_Home-import-data_Oracle-order-import.png
 • Enterprise > Przegląd Oracle > zakładka Uprawnienia > strona Zamówienia > Dodaj zamówienie Oracle > Prześlij dokument

  SLM-9_2_0_Add-Oracle-order_Upload-document.png

Uwaga

Więcej szczegółowych informacji dotyczących danych wymaganych do zaimportowania zamówienia Oracle i ich lokalizacji w Snow License Manager po zaimportowaniu zawiera dokument Opis pola importu danych.

Importowanie pliku zamówienia Oracle to czteroetapowy proces przypominający działanie kreatora:

 1. Na stronie Prześlij zamówienia Oracle (Prześlij zamówienie na pasku bocznym):

  1. Kliknij Wybierz plik. Otworzy się okno dialogowe Otwórz systemu Windows.

  2. Odszukaj plik zamówienia Oracle (formacie .xls, .xlsx lub .csv) i kliknij Otwórz. Nazwa pliku pojawi się z prawej strony przycisku Wybierz plik.

   Uwaga

   Jeżeli nie masz pewności, czy Twój plik zamówienia Oracle jest poprawny, kliknij Pobierz szablon (w prawym górnym rogu), aby pobrać plik programu Microsoft Excel o prawidłowej strukturze importowanego pliku Oracle.

  3. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

 2. Na stronie Importuj ustawienia (Importuj ustawienia na pasku bocznym):

  1. Wybierz jedno z poniższych działań dla organizacji, które pojawiają się w pliku źródłowym, ale nie istnieją w bazie danych:

   • Nic nie rób: Nie twórz nowej organizacji.

    • W efekcie tego polecenia Snow License Manager nie utworzy nowej organizacji, pomijając wszelkie dane zamieszczone pod nazwą kolumny pliku importu zamówienia Organizacja.

    • Status importu zamówienia zmieni się na Porzucony.

    Uwaga

    Zalecane działanie dla menadżera SAM: Wybierz Nic nie rób, jeżeli nie wiesz, do której organizacji należy zamówienie Oracle.

   • Lub Utwórz: Utwórz nową organizację i przypisz do niej zamówienie.

    • Dane z kategorii Organizacja pliku importu wskazują, do której organizacji należy to zamówienie Oracle.

  2. Jeżeli nie przesłałeś pliku .csv, kliknij Zapisz i kontynuuj i przejdź do Krok 3.

   Jeżeli przesłałeś plik .csv, wybierz znak delimitera stosowany jako separator kolumn:

   • Przecinek

   • Średnik

   • Tabulator

   Uwaga

   Jeżeli wybrany separator nie jest używany w przesłanym pliku zamówienia Oracle, status importu pliku zmieni się na Porzucony po zakończeniu Krok 4.

   W tym przypadku importowanie zamówienia zakończy się niepowodzeniem, konieczne będzie więc dokonanie zmian w pliku importu .csv, tak aby wybrany separator był zgodny z formatem separacji kolumn w pliku, który ma zostać przesłany.

  3. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

 3. Na stronie Mapuj pola (Mapuj pola na pasku bocznym):

  1. Sprawdź mapowanie.

   • Kolumna Źródło stanowi listę kolumn w pliku importu a Pole docelowe to nazwa każdego pola zamówienia Oracle w Snow License Manager. Informacje te umieszczane są w zakładce Informacje o zamówieniu w widoku szczegółowym edycji zamówienia Oracle.

   • Minimalne informacje wymagane do zezwolenia na import zamówienia oznaczone są gwiazdką (*): Data zamówienia, Nazwa zamówienia, Numer zamówienia, Waluta zakupu, Organizacja, Numer umowy, Nazwa umowy, Umowa ważna od, Umowa ważna do.

  2. Aby zmienić mapowanie, wybierz inne pole w kolumnie Źródło.

  3. Kiedy mapowanie będzie odpowiednie, kliknij Zapisz i kontynuuj.

 4. Na stronie Sprawdź importowanie (Sprawdź na pasku bocznym):

  1. Kiedy ustawienia importowania będą odpowiednie, kliknij Zakończ import.

   W przeciwnym razie powróć do dowolnego z poprzednich kroków, klikając Wstecz.

  Statusy importów zamówień na stronie Sprawdź importowanie:

  • Kompletny: Importowanie zamówienia zakończy się powodzeniem. Zamówienie musi posiadać ten status przed przejściem do kroku Przypisz licencje Oracle dla produktów w nim zawartych.

  • Niekompletny: Wymagane pola są uzupełnione, jednak brakuje innych.

   • Zaletą importowania niekompletnych zamówień Oracle jest umieszczenie ich w systemie Snow License Manager, gdzie mogą zostać edytowane później, gdy posiadasz pozostałe informacje o zamówieniu.

   Uwaga

   Zgodnie z założeniem Snow Software niektórzy klienci mogą już posiadać wyeksportowane pliki zamówień Oracle w formacie Excel zbliżone, ale nie identyczne z szablonem przesyłania Snow. W takim przypadku zaimportowanie tych zamówień Oracle może okazać się pomocne.

   Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości wykonania kroku Przypisz licencje Oracle, jeżeli status zamówienia jest różny od Kompletny.

  • Porzucony: Oto przyczyny takiego statusu zamówienia:

   • Błąd strukturalny: Jak wspomniano wcześniej, zamówienia otrzymują ten status w imporcie pliku .csv, gdzie znak separatora nie odpowiada ustawieniu separatora kolumn.

   • Błąd logiczny: Kolejny przykład zaimportowanego zamówienia Oracle otrzymującego status Porzucone: jeżeli w jakimkolwiek z wymaganych pól występują błędy, np. plik zamówienia zawiera walutę nieobsługiwaną obecnie przez Snow License Manager.

   • Brak wymaganego pola: Jeżeli w pliku importu zamówienia brakuje któregoś z wymaganych pól, zamówienie to otrzyma status Porzucone.

   Aby wprowadzić zamówienie o statusie Porzucone do systemu, musisz usunąć problem(y) w pliku importu i powtórzyć proces importowania lub dodać zamówienie ręcznie, weryfikując jego poprawność oraz poprawność informacji o produkcie.

Skojarz serwery ze zleceniami Oracle

Aby wszystkie serwery były powiązane z zamówieniem Oracle, należy wykonać poniższe czynności.

 1. W kategorii Komputery przejdź do serwera.

 2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj komputer.

  Pojawi się widok Edytuj komputer.

 3. W zakładce Oracle kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga

  Zakładka Oracle jest dostępna tylko dla serwerów Oracle.

 4. W oknie dialogowym wpisz kryteria wyszukiwania elementu zamówienia Oracle, a następnie kliknij Szukaj.

 5. Kliknij pola wyboru, aby wybrać prawidłowe zamówienie Oracle, a następnie przycisk OK.

 6. Kliknij Zapisz.