Skip to main content

Eksportuj raport do pliku

Raport można wyeksportować do pliku bezpośrednio z widoku Raporty, co jest szczególnie przydatne podczas obsługi dużych raportów. Ponadto raporty można wyeksportować ze szczegółowego widoku Raportu.

Zaletą eksportowania do plików Microsoft Excel (XLS/XLSX) jest możliwość użycia standardowych formuł Excela do podsumowań, liczników itp. zamiast pokazywania samych wartości.

Uwaga

Excel posiada ograniczenie do maksymalnie 256 argumentów w formule. W przypadku formuł zawierających więcej niż 256 argumentów wartość będzie wyświetlana w pliku eksportu.

 1. W widoku Wszystkie raporty kliknij ikonę Pobierz Download2.jpg znajdującą się obok raportu do wyeksportowania.

  Pojawi się okno dialogowe Eksportuj do pliku.

 2. Opcjonalnie zmień Nazwę i Opis raportu.

 3. Wybierz z listy Typ pliku do eksportu (CSV, PDF, XLS/XLSX lub XML).

 4. Kliknij Zapisz, aby wyeksportować plik.

Pokaż wyeksportowane pliki raportu

Aby wyświetlić listę wszystkich wyeksportowanych plików:

 • W widoku Wszystkie raporty wybierz opcję Zgłoś pliki.

Aby pobrać, zmienić lub usunąć plik raportu, wykonaj czynności podane w poniższej tabeli.

Kliknij ikonę

Do

Download.png

Pobierz plik raportu.

EditBlue

Zmień nazwę i/lub opis pliku eksportu.

RemoveWhite

Usuń plik raportu.

Eksportuj z widoku szczegółowego raportu

 1. W widoku Wszystkie raporty kliknij nazwę raportu, który chcesz wyświetlić.

  Pojawi się widok Szczegóły raportu.

 2. Kliknij Pokaż raport.

 3. W menu kontekstowym wskaż polecenie Eksportuj, a następnie kliknij typ pliku eksportowanego do innego formatu (CSV, PDF, XLS/XLSX lub XML).

  Wyeksportowany raport jest dostępny w przeglądarce internetowej jako pobrany plik.

 4. Wybierz opcję Zapisz, aby wyeksportować plik.