Skip to main content

Przegląd Oracle

Przegląd Oracle przedstawia szczegółowe informacje na temat środowiska Oracle. Wszystkie szczegółowe informacje są wyświetlane tylko, jeśli zainstalowana jest funkcja Oracle Management Option. Jeśli Oracle Management Option nie jest zainstalowana, wyświetlone zostaną tylko niektóre informacje. Informacje są przedstawione w trzech zakładkach opisanych w poniższej tabeli.

Tabulator

Opis

Zakładka Rekomendacje to punkt startowy do optymalizacji środowiska Oracle. Informacje są podzielone na dwie części:

  • Lista Rekomendacje

    Lista Rekomendacje przedstawia rekomendacje dla szeregu urządzeń lub komputerów, które należy dokładnie sprawdzić w danym środowisku Oracle. Strzałka lub kółko na ikonie dla każdej rekomendacji wskazuje, czy liczba wzrosła (czerwona strzałka), czy zmalała (zielona strzałka) od ostatniego skanowania. Aby wyświetlić raport dla komputerów lub urządzeń, które należy sprawdzić, kliknij rekomendację.

  • Wykresy Przegląd środowiska wykrytych komputerów oraz Przegląd kosztów licencji

    Wykres Przegląd środowiska wykrytych komputerów przedstawia wizualnie zakres, w jakim komputery w danym środowisku zostały zewidencjonowane. Aby wyświetlić dokładną liczbę komputerów, kliknij odpowiedni słupek.

    Wykres Przegląd kosztów licencji przedstawia koszt zamówienia Oracle w odniesieniu do całkowitych kosztów licencjonowania. Wyświetlane są tu tylko licencje, dla których dostępne są informacje o kosztach.

Zakładka Wersje bazy danych przedstawia listę wszystkich wersji bazy danych Oracle zainstalowanych w danym środowisku oraz liczbę bazy danych każdej wersji. Aby wyświetlić wszystkie bazy danych dla konkretnej wersji, kliknij wiersz Wersja bazy danych Oracle i przejdź do widoku Widok szczegółów wersji bazy danych.

Zakładka Raporty przedstawia wszystkie dostępne raporty Oracle.

Aby uzyskać więcej informacji o raportach, patrz Raporty.