Skip to main content

Automatycznie przypisz licencje Oracle

Licencje Oracle mogą zostać automatycznie przypisane do środowiska. Konfiguracja tego procesu odbywa się w Podgląd Oracle > Uprawnienia > Automatyczne przypisania. Użyj przycisku Automatyczne przypisanie jest nieaktywne, aby włączyć obsługę automatycznego przypisywania.

Uwaga

Jeśli ta funkcja jest włączona, będzie to prawdopodobnie miało wpływ na zgodność dotyczącą środowiska Oracle. Przed włączeniem tej funkcji należy zapoznać się z całą sekcją.

Działanie automatycznego przypisywania

Automatyczne przypisywanie, w przypadku aktywowania, analizuje zapotrzebowanie na licencje, uwzględniając środowiska bez zgodności. Do środowisk należą maszyny wirtualne, serwery fizyczne i datacenters. Gdy wykryte zostanie środowisko bez zgodności, funkcja automatycznego przypisywania ustali, czy istnieje potrzeba zapewnienia licencji dla wszystkich jego produktów. Jeśli dostępna jest wystarczająca liczba licencji – wprowadzonych na podstawie zamówień Oracle – dla wszystkich produktów środowiska, funkcja automatycznego przypisywania zapewni licencje dla tego środowiska; w przeciwnym razie środowisko to zostanie pominięte przez funkcję automatycznego przypisywania, a przy kolejnym przebiegu tej funkcji zostanie ponowiona próba przydzielenia licencji.

Na przykład: jeśli istnieje potrzeba automatycznego przypisania dla czterech wymaganych licencji na produkt zainstalowany w środowisku, ale istnieją tylko trzy licencje, do środowiska tego nie zostaną automatycznie przypisane licencje. Przy kolejnym przebiegu automatycznego przypisywania licencji proces zostanie ponowiony.

Reguły automatycznego przypisywania

Reguła domyślna przypisuje licencje tam, gdzie dla typu licencji wybrano Pełne użytkowanie, a wskaźnikiem jest Procesor.

Aby utworzyć reguł zdefiniowane przez użytkownika, wybierz Konfiguruj reguły automatycznego przypisywania. Spowoduje to uruchomienie kreatora, który zawiera cztery etapy:

 1. Konfiguracja reguł

  Na tym etapie można tworzyć, zmieniać, aktywować i dezaktywować reguły. Aby aktywować lub dezaktywować regułę, kliknij przełącznik Status.

  W przypadku pól wartości, które mogą zawierać tekst, użyj pionowego paska ( | ), aby wprowadzić jedną wartość. Przed użyciem lub po użyciu pionowego paska nie należy dodawać znaków spacji.

  przykład 15.

  Jeśli reguła Nazwa database jest aktywowana, a jej wartość ma postać Nazwa bazy danych|Konserwacja, automatyczne przypisywanie obejmie środowiska, w przypadku których nazwa bazy danych zawiera Nazwa bazy danych lub Konserwacja.  Wybierz Kontynuuj, by przejść do kolejnego kroku.

 2. Potwierdzanie środowisk

  Ten etap zapewnia podgląd wyników dla każdej reguły przed jej zastosowaniem. Zostaną wyświetlone liczba objętych środowisk oraz odsetek z łącznej liczby środowisk na regułę. Jeśli liczba objętych środowisk wynosi więcej niż zero, można kliknąć tekst z łączem, aby sprawdzić listę podglądu środowisk, w przypadku których reguła zostanie zastosowana.

  Wybierz Kontynuuj, by przejść do kolejnego kroku.

 3. Potwierdzanie licencji

  Ten krok wyświetli:

  • Całkowitą liczbę zamówień, które zostaną użyte do przypisania licencji.

  • Całkowitą liczbę licencji, które zostaną przypisane po zastosowaniu reguł.

   Wyświetlona także zostanie liczba licencji, odpowiednio, wg NUP oraz procesora.

  • Całkowitą liczbę objętych środowisk.

  • Status zgodności przed oraz po przypisaniu licencji.

  Wybierz Zakończ konfigurację, by zakończyć konfigurację i przejść do kolejnego kroku.

 4. Zakończ

  Ten krok potwierdzi, że reguły automatycznego przypisywania zostały pomyślnie skonfigurowane.

Proces automatycznego przypisywania

Włączenie powoduje, że automatyczne przypisywanie odbywa się każdego dnia o godz. 6:00. Gdy są aktywne reguły zdefiniowane przez użytkownika, automatyczne przypisywanie może zostać również uruchomione ręcznie poprzez wybranie funkcji Uruchom teraz proces automatycznego przypisywania.

Proces automatycznego przypisywania składa się z następujących kroków:

 1. Automatyczne przypisywanie licencji analizuje środowiska, aby ustalić, gdzie są potrzebne licencje.

 2. Jeśli aktywne są reguły zdefiniowane przez użytkownika, funkcja ta spełni w pierwszej kolejności te wymagania licencji. Oznacza to, że licencje, w przypadku których wybrano Pełne użytkowanie jako typ licencji oraz których wskaźnikiem jest NUP, zostaną przypisane w pierwszej kolejności.

  Gdy te licencje zostaną przypisane, funkcja automatycznego przypisywania będzie kontynuować działanie:

 3. Funkcja przypisuje licencje tam, gdzie dla typu licencji wybrano Pełne użytkowanie, a wskaźnikiem jest Procesor.

  Jeśli reguły zdefiniowane przez użytkownika nie będą w całości spełniać wymagań licencji z powodu niewystarczającej liczby licencji dla wybranego wskaźnika, zostanie zastosowana reguła domyślna.

Uwaga

 • Gdy jest włączone automatyczne przypisywanie, reguła domyślna zostanie wykonana, nawet jeśli nie będą aktywne żadne reguły zdefiniowane przez użytkownika.

 • Środowiska partycjonowania sprzętowego (IBM LPAR) z ręcznie przypisanymi licencjami do jednego lub więcej poziomów nie zostaną objęte procesem automatycznego przypisywania.