Skip to main content

Pokaż raport

Aby wypełnić raport danymi ze środowiska lokalnego:

 1. Z dowolnego widoku listy (Wszystkie raporty, Pliki raportów lub Zaplanowane raporty) wybierz nazwę raportu.

  Pojawi się widok Szczegóły raportu.

 2. Zapełnij raport bieżącymi danymi lub danymi zapisanymi w pamięci podręcznej ze środowiska lokalnego.

  • Aby wypełnić ten raport bieżącymi danymi ze środowiska lokalnego, kliknij Pokaż raport.

  • Aby wypełnić ten raport danymi zapisanymi w pamięci podręcznej ze środowiska lokalnego, kliknij Pokaż raport zapisany w pamięci podręcznej.

   Uwaga

   Raporty można zapełnić danymi zapisanymi w pamięci podręcznej, tylko gdy zapisywanie w pamięci podręcznej jest włączone. Patrz Włącz lub wyłącz zapisywanie w pamięci podręcznej.

Aby doprecyzować dane używane do wypełnienia raportu, użyj funkcji filtrowania dostępnych w panelu kryteriów raportu. Patrz: Zmień kryteria raportu.

Włącz lub wyłącz zapisywanie w pamięci podręcznej

Uruchomienie niektórych raportów może zająć sporo czasu. Użyj funkcji raportów zapisanych w pamięci podręcznej, aby uruchomić je z pamięci podręcznej zamiast z aktualizowanej na bieżąco bazy danych. Dzięki temu, będzie można szybciej uruchamiać raporty.

Aby włączyć lub wyłączyć zapisywanie pojedynczego raportu w pamięci podręcznej:

 • W menu kontekstowym raportów wybierz Włącz zapisywanie w pamięci podręcznej lub Wyłącz zapisywanie w pamięci podręcznej

Aby włączyć lub wyłączyć zapisywanie w pamięci podręcznej kilku raportów jednocześnie, patrz Pamięć podręczna raportów.

Zmień kryteria raportu

Filtrowanie raportów to idealny sposób doprecyzowania ilości danych, które raport wyodrębnia z systemu. W widoku Szczegóły raportu utwórz filtry, dodając warunki lub grupy warunków w panelu Kryteria raportu.

Ukryj/zwiń ten panel, klikając ikonę CriteriaHide, lub pokaż/rozwiń go, klikając ikonę CriteriaShow.

Utwórz warunki precyzowania danych, korzystając ze wstępnie wypełnionych menu rozwijanych. Zawartość tego menu zależy od filtrowanego raportu i operatorów, takich jak jak oraz nie równa się, a także zależy od tego, czy wybrany parametr ma postać tekstu czy liczby. Zastosowanie ma logika boolowska. Na potrzeby złożonego filtrowania utwórz grupę warunków.

Ikona

Opis

addgroup

Dodaj nową grupę warunków.

removegroup

Usuń zarówno grupę, jak i wszystkie warunki w tej grupie.

addcriteria

Dodaj nowy warunek, w ramach grupy lub poza nią. Można również tworzyć zagnieżdżone warunki.

RemoveWhite

Usuń warunek.

W przypadku korzystania z operatorów użyj % dla symboli wieloznacznych.

reportcriteria

Aby usunąć filtrowanie:

Opcja

Opis

Ustaw domyślne

Uwaga

Opcja ta dotyczy tylko raportów modyfikowanych przez użytkownika. Nie dotyczy raportów standardowych.

Ustawia domyślne wartości dla raportu, uwzględniając bieżące warunki.

Zresetuj

Cofa zastosowanie domyślnego filtra. Jeśli nie ustawiony żadnych wartości domyślnych, wszystkie warunki zostaną wyczyszczone.

Wyczyść

Usuwa wszystkie wyświetlane warunki.

Daty operatorów

Poniższe tabele opisują wszystkie możliwe daty operatorów.

Data operatora

Opis

Po

Po, ale nie obejmuje wybranej daty.

Przed

Przed, ale nie obejmuje wybranej daty.

Między

Między, ale nie obejmuje dwóch wybranych dat.

Od

Od, ale nie obejmuje wybranej daty.

Jeśli wybrano „dzisiaj” raport pokazuje dane od dnia następującego po dzisiejszej dacie.Jeśli wybrano liczbę tygodni lub miesięcy, zliczanie liczby tygodni lub miesięcy zaczyna się od dnia następującego po dzisiejszej dacie.

Do

Do, ale nie obejmuje wybranej daty.

Jeśli wybrano „dzisiaj” raport pokazuje dane do dnia następującego po dzisiejszej dacie. Jeśli wybrano liczbę tygodni lub miesięcy, zliczanie liczby tygodni lub miesięcy zaczyna się od dnia następującego po dzisiejszej dacie.

W

Między dzisiaj a datą, gdy upłynęła wybrana liczba tygodni lub miesięcy.

Wybrana liczba tygodni lub miesięcy zliczana jest od dzisiejszej daty.

W ciągu następnych

Między dzisiaj a datą, gdy upłynęła wybrana liczba tygodni lub miesięcy.

Wybrana liczba tygodni lub miesięcy zliczana jest od dnia następującego po dzisiejszej dacie.

Nie w

Nie między dzisiaj a dniem, gdy upłynęła wybrana liczba tygodni lub miesięcy.

Wybrana liczba tygodni lub miesięcy zliczana jest od dzisiejszej daty.

W zakresie

Znajduje się w zakresie pomiędzy wybraną liczbą tygodni lub miesięcy przed dzisiejszą datą i dzisiaj.

Wybrana liczba tygodni lub miesięcy zliczana jest od dzisiejszej daty.

W ciągu ostatnich

Pomiędzy wybraną liczbą tygodni lub miesięcy przed dzisiejszą datą i dzisiaj.

Wybrana liczba tygodni lub miesięcy zliczana jest od dnia następującego po dzisiejszej dacie.

Nie w zakresie

Nie znajduje się w zakresie pomiędzy wybraną liczbą tygodni lub miesięcy przed dzisiejszą datą i dzisiaj.

Wybrana liczba tygodni lub miesięcy zliczana jest od dzisiejszej daty.

Zapisz report

Zapisywanie raport; zapisuje konfiguracje raportu, w tym kolumny i filtrowanie; nie zapisuje danych z systemu. Na przykład: jeśli zmodyfikowany zostanie standardowy raport Podsumowanie zgodności i zapisany jako Moje podsumowanie zgodności, to przy każdym otwarciu Mojego podsumowania zgodności wyświetlane zostaną zmodyfikowane kolumny i filtry, a uruchomienie opcji Pokaż raport spowoduje wypełnienie kolumn najnowszymi danymi z systemu.

 1. W widoku Szczegóły raportu wybierz pozycję Zapisz raport z menu kontekstowego ContextMenuIcon.png.

  Pojawi się okno dialogowe Zapisz raport.

 2. W oknie dialogowym można zmienić pola Nazwa i Opis raportu.

 3. Wybierz z listy Nazwę grupy lub wpisz jej nową nazwę.

 4. Jeśli zapisywana jest konfiguracja raportu zmodyfikowanego przez użytkownika, w oknie dialogowym pojawi się pole wyboru Zapisz jako nową. Aby zastąpić istniejące ustawienia dla tego zmodyfikowanego przez użytkownika raportu, pozostaw to pole wyboru puste. Aby utworzyć nową konfigurację, zaznacz pole Zapisz jako nową.

 5. Kliknij Zapisz.

  Konfiguracja raportu pojawi się w górnej części widoku Wszystkie raporty, poniżej wybranej nazwy grupy lub (jeśli nazwa grupy nie została określona) pośród niepogrupowanych raportów.

Usuń raport

Raport można usunąć, jeśli ikona usuwania RemoveWhite pojawi się obok nazwy raportu. Zalogowany użytkownik może usunąć wszystkie raporty, które utworzył. Nie można jednak usunąć, na przykład, Raportów standardowych lub Raportów udostępnionych utworzonych przez innego użytkownika.