Skip to main content

Dodaj datacenter i klaster

 1. W menu Komputery kliknij Datacenters i klastry.

  Pojawi się widok Datacenters i klastry.

 2. W menu kontekstowym kliknij opcję Dodaj datacenter/klaster.

  Pojawi się szczegółowy widok Datacenter i klastra.

 3. Wprowadź informacje w zakładkach Ogólne, Hosty i Rozszerzony zakres zgodnie z poniższymi sekcjami.

Zakładka Ogólne

Użyj pól w zakładce Ogólne, aby wprowadzić informacje na temat datacenter/klastra:

 1. Wpisz Nazwę nowego datacenter/klastra.

 2. Wybierz z listy Organizacja węzeł, do którego należy datacenter/klaster.

 3. W przypadku datacenters sterowanych za pomocą kontrolera należy wybrać z listy opcję Kontroler.

  • Aby dodać Kontroler:

   1. Wybierz opcję Wybierz sterownik z listy rozwijanej.

    Pojawi się okno dialogowe Wyszukaj sterownik.

   2. Wybierz kontroler ręcznie z listy lub kliknij Wyszukaj sterownik i zacznij wpisywać kryterium wyszukiwania; wyświetlona zostanie lista komputerów spełniających kryterium wyszukiwania.

   3. Wybierz komputer, który ma być używany jako kontroler.

  • Aby usunąć Kontroler, kliknij Wybierz sterownik na liście rozwijanej, a następnie wybierz Wyczyść.

 4. Wpisz Opis dla datacenter/klastra.

 5. Wybierz technologię hypervisor wykorzystywaną w tym datacenter/klastrze.

  • W przypadku wybrania VMware vSphere jako technologii hypervisor u dołu ekranu dostępna będzie dodatkowa opcja. Jeśli dla klastra wybrana została funkcja VMware DRS, wybierz Datacenter jest klastrem VMware DRS.

 6. Jeśli dla datacenter/klastra wykorzystywana jest opcja dużej dostępności, wybierz Duża dostępność włączona. Jeśli nie masz pewności w tym zakresie, skonsultuj się z administratorem klastra.

Uwaga

W opisanej poniżej sytuacji większość ustawień w zakładce Ogólne uzyskiwanych jest automatycznie:

 • Łącznik Snow Integration dla VMware vSphere został aktywowany w środowisku Snow License Manager.

 • VMware vSphere pełni rolę technologii hypervisor w datacenter/klastrze.

W takim przypadku konfiguracja konkretnego datacenter/klastra VMware vSphere zostanie przekazana do Snow License Manager, co oznacza, że widok zakładki Ogólne na stronie Edytuj datacenter/klaster będzie następujący:

 • Wszystkie pola z wyjątkiem Organizacja, Kontroler (host) oraz Opis, które nadal będzie można edytować, będą wyszarzone.

 • Technologią Hypervisor będzie VMware vSphere, a wymienione poniżej opcje, niezależnie od tego, czy zostały wybrane, zostaną ustawione automatycznie, zgodnie z konkretną konfiguracją datacenter/klastra VMware vSphere:

  • Duża dostępność włączona

  • Datacenter jest klastrem VMware DRS

SLM-9_2_0_VMware-vSphere_HYPERVISOR-grayed-out.png

Ręczna zmiana wyszarzonych ustawień została celowo zablokowana, ponieważ ich dostępność ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wydawania licencji środowisk Windows Server. Ustawienia te zapewniają spełnienie wymagań licencji przez hosty maszyn wirtualnych w datacenters/klastrach wykorzystujących technologię hypervisor VMware vSphere.

Inaczej mówiąc, wdrożenie łącznika VMware vSphere zapewnia zautomatyzowany sposób na poprawę kalkulacji zgodności licencji; oprócz tego ustawienia te są wykorzystywane w raportach Windows Server Assessment.

Zakładka Hosty

Użyj zakładki Hosty, aby dodać serwery, które będą dołączone do datacenter/klastra:

 1. Kliknij Dodaj hosty.

 2. Aby wybrać hosty, zaznacz pola wyboru po lewej stronie ekranu, wybierając w ten sposób kilka hostów lub zastosuj w odniesieniu do listy dostępnych hostów filtr, wpisując kryterium wyszukiwania, a następnie wybierz hosty; automatycznie wyświetlona zostanie lista komputerów pasujących do kryterium wyszukiwania.

 3. Wybierz serwery, które chcesz dodać, a następnie kliknij Zapisz.

 4. Wybrane serwery zostaną dodane do listy Hosty.

Aby usunąć hosta, kliknij Usuń po prawej stronie wybranego hosta.

Zakładka Rozszerzony zakres

Użyj zakładki Rozszerzony zakres, aby określić, do którego datacenter/klastra, dla której aplikacji i z jakiego powodu należy rozszerzyć zakres.

 1. Wybierz Rozszerz zakres.

  Pojawi się okno Wybierz aplikację.

 2. Wybierz opcję Wybierz aplikację z listy rozwijanej.

  Pojawi się okno dialogowe Szukaj aplikacji.

 3. Wybierz aplikację ręcznie z listy lub wybierz Wyszukaj aplikację i zacznij wpisywać kryterium wyszukiwania; wybierz aplikację z listy aplikacji spełniających kryterium wyszukiwania.

 4. Wybierz powód z listy Powód objęcia.

 5. Wybierz opcję Wybierz datacenter/klaster.

 6. Wybierz datacenter/klaster, dla którego zakres ma zostać rozszerzony.

 7. Wybierz Rozszerz zakres.

  Wybrane datacenter/klaster zostanie dodane do listy datacenter/klaster o rozszerzonym zakresie.