Przypisz licencje Oracle

Licencje można przypisywać wyłącznie do produktów na istniejących listach zamówień (Lista zamówień Oracle) posiadających status Kompletne. Aby przypisać licencje Oracle do istniejących produktów:

 1. Przejdź do Enterprise > Przegląd Oracle > zakładka Uprawnienia > strona Przypisania licencji.

 2. Kliknij jeden z poniższych przycisków, aby wyświetlić status zgodności licencji Oracle wyłącznie dla danej jednostki: Maszyny wirtualne, Serwery fizyczne lub Datacenters.

  Uwaga

  Wytyczne dotyczące dalszego filtrowania listy zamówień zawiera część Wgląd: Przypisania licencji.

 3. Kliknij Niezgodny wiersz maszyny wirtualnej, serwera lub datacenter, który chcesz zbadać.

  Przypisanie licencji odbywa się na podstawie aktualnie obsługiwanych zestawów reguł zgodności licencji. Przykładowo wybierając Przejdź do w oknie dialogowym Przejdź do innego środowiska, przypisanie licencji nastąpi w jeden z następujących sposobów:

  • Przypadek partycjonowania programowego – przypisanie licencji do klastra:

   SLM-9_2_0_Assign-license_VM_Navigating-to-another-environment_CLUSTER_soft_BLUR.png
  • Przypadek partycjonowania sprzętowego – przypisanie licencji do maszyny wirtualnej (VM) lub hosta fizycznego:

   SLM-9_2_0_Assign-license_VM_Navigating-to-another-environment_PHYSICAL-SERVER_hard_BLUR.png
 4. Na wyświetlonej stronie Przypisanie licencji do komputera/datacenter wybierz zakładkę Produkty Database lub Produkty Middleware, aby sprawdzić, które produkty nie posiadają licencji Oracle.

  Uwaga

  Obok polecenia Wyświetl wymagania licencji z uwzględnieniem innego wskaźnika możesz przechodzić między minimalną wymaganą liczbą Licencji dla użytkowników imiennych Plus oraz Procesorem (lub wybrać obydwie kategorie), dzięki czemu nastąpi aktualizacja listy produktów.

 5. Znajdź wiersz Nazwa produktu, w którego kolumnie Spełnione widnieje status Nie; ten zewidencjonowany produkt nie posiada wymaganego zakresu licencji. Kliknij ikonę Edytuj po prawej stronie wiersza, aby przypisać licencje Oracle do tego produktu:

  SLM-9_2_0_Assign-license_EDIT-icon.png
 6. Kliknij prawą strzałkę obok produktu z liczbą licencji pokrywającą zapotrzebowanie. W polu Przypisz licencje wprowadź liczbę żądanych licencji i wybierz Przypisz:

  SLM-9_2_0_Assign-8-licenses_CLICK.png

  Oto rezultat:

  SLM-9_2_0_Assign-8-licenses_APPLIED.png

  Uwaga

  Aby sprawdzić licencje Oracle, które zostały przypisane, wybierz Zobacz tylko produkty, do których zostały przypisane licencje.

  Jeżeli musisz cofnąć przypisanie licencji, kliknij Usuń wszystkie. Aby wprowadzić tę zmianę, kliknij Tak, usuń w oknie dialogowym Potwierdź usunięcie licencji.

 7. Aby zachować to przypisanie licencji, przejdź do dolnej części widoku i kliknij Zapisz zmiany.

 8. W kolumnie Spełnione pojawi się status Tak, co oznacza, że licencje te zostały przypisane i zapisane.

Po powrocie na stronę Przegląd Oracle > Przypisania licencji maszyna wirtualna, serwer fizyczny lub datacenter nadal będą mieć status Niezgodne.

Jeżeli Krok 6 licencję przypisano do ostatniego produktu wymagającego licencji, status zmieni się na Zgodne dzień po przypisaniu odpowiedniej liczby licencji do poszczególnych produktów[6].

Opis procesu aktualizacji zgodności zawiera część Zgodność licencji Oracle: Obsługiwane zestawy reguł.

Uwaga

Na liście Przypisania licencji mogą pojawić się trzy inne statusy zgodności licencji, w przypadku których nie istnieje możliwość osiągnięcia statusu Zgodne:

 • Dane niekompletne – Snow License Manager nie jest w stanie precyzyjnie określić wymogów licencyjnych, ponieważ odpowiedni zestaw reguł nie jest jeszcze dostępny, przypisanie licencji jest zatem niemożliwe.

 • Problemy z produktem – wymogi licencyjne zostały skalkulowane, jednak naruszono zasady dotyczące zewidencjonowanych wdrożonych Oracle Database Standard Edition związane z maksymalną liczbą zajmowanych gniazd.

 • Brak produktów – przypisania licencji nie są możliwe, ponieważ żadne produkty Oracle nie zostały wdrożone.
[6] Jeżeli przypisanie licencji nie dotyczyło ostatniego wymagającego licencji produktu, maszyna wirtualna, serwer fizyczny lub datacenter będą nadal mieć status Niezgodne.