Skip to main content

Przypisz licencje Oracle

Zauważ, że licencje można przypisywać wyłącznie do produktów na istniejących listach zamówień posiadających status Kompletne. Aby zobaczyć status swoich zamówień Oracle, przejdź do Enterprise > Przegląd Oracle, wybierz zakładkę Uprawnienia, a następnie wybierz widok Zamówienia.

Aby przypisać licencje Oracle do istniejących produktów:

 1. Przejdź do Enterprise > Przegląd Oracle, wybierz zakładkę Uprawnienia, a następnie wybierz widokPrzypisania licencji.

 2. Wybierz jeden z poniższych przycisków, aby wyświetlić status zgodności licencji Oracle wyłącznie dla danej jednostki: Maszyny wirtualne, Serwery fizyczne lub Datacenters.

 3. Wybierz wiersz ze statusem Niezgodne maszyny wirtualnej, serwera lub datacenter, które chcesz zbadać.

  Przypisanie licencji odbywa się na podstawie aktualnie obsługiwanych zestawów reguł zgodności licencji. Przykładowo wybierając Przejdź do w oknie dialogowym Przejdź do innego środowiska, przypisanie licencji nastąpi w jeden z następujących sposobów:

  • Przypadek partycjonowania programowego – przypisanie licencji do klastra:

   SLM-9_2_0_Assign-license_VM_Navigating-to-another-environment_CLUSTER_soft_BLUR.png
  • Przypadek partycjonowania sprzętowego – przypisanie licencji do maszyny wirtualnej (VM) lub hosta fizycznego:

   SLM-9_2_0_Assign-license_VM_Navigating-to-another-environment_PHYSICAL-SERVER_hard_BLUR.png
 4. Na wyświetlonej stronie Przypisanie licencji do komputera/datacenter wybierz zakładkę Produkty Database lub Produkty Middleware, aby sprawdzić, które produkty nie posiadają licencji Oracle.

  Uwaga

  Obok polecenia Wyświetl wymagania licencji z uwzględnieniem innego wskaźnika możesz przechodzić między minimalną wymaganą liczbą Licencji dla użytkowników imiennych Plus oraz Procesorem (lub wybrać obydwie kategorie), dzięki czemu nastąpi aktualizacja listy produktów.

 5. Znajdź wiersz Nazwa produktu, w którego kolumnie Spełnione widnieje status Nie; ten zewidencjonowany produkt nie posiada wymaganego zakresu licencji. Wybierz ikonę Edytuj po prawej stronie wiersza, aby przypisać licencje Oracle do tego produktu:

  SLM-9_2_0_Assign-license_EDIT-icon.png
 6. Wybierz prawą strzałkę obok produktu z liczbą licencji pokrywającą zapotrzebowanie. W polu Przypisz licencje wprowadź liczbę żądanych licencji i wybierz Przypisz:

  SLM-9_2_0_Assign-8-licenses_CLICK.png

  Oto rezultat:

  SLM-9_2_0_Assign-8-licenses_APPLIED.png

  Uwaga

  Aby sprawdzić licencje Oracle, które zostały przypisane, wybierz Zobacz tylko produkty, do których zostały przypisane licencje.

  Jeżeli musisz cofnąć przypisanie licencji, kliknij Usuń wszystkie. Aby wprowadzić tę zmianę, wybierz Tak, usuń w oknie dialogowym Potwierdź usunięcie licencji.

 7. Aby zachować to przypisanie licencji, przejdź do dolnej części widoku i wybierz Zapisz zmiany.

 8. W kolumnie Spełnione pojawi się status Tak, co oznacza, że licencje te zostały przypisane i zapisane.

Po powrocie na stronę Przegląd Oracle > Przypisania licencji maszyna wirtualna, serwer fizyczny lub datacenter nadal będą mieć status Niezgodne.

Jeżeli Krok 6 licencję przypisano do ostatniego produktu wymagającego licencji, status zmieni się na Zgodne dzień po przypisaniu odpowiedniej liczby licencji do poszczególnych produktów. Jeżeli to przypisanie licencji nie dotyczyło ostatniego wymagającego licencji produktu, maszyna wirtualna, serwer fizyczny lub datacenter będą nadal mieć status Niezgodne..

Opis procesu aktualizacji zgodności zawiera część Zgodność licencji Oracle: Obsługiwane zestawy reguł.

Zauważ, że na liście Przypisania licencji mogą pojawić się trzy inne statusy zgodności licencji, w przypadku których nie istnieje możliwość osiągnięcia statusu Zgodne: Niekompletne dane, Problemy z produktem oraz Brak produktów. Aby uzyskać opisy tych statusów, patrz Statusy Zgodności licencji Oracle.