Skip to main content

Zarządzanie Zweryfikowanymi danymi Oracle

Dowiedz się jak zarządzać danymi w karcie Zweryfikowane dane Oracle, aby pobrać dane do swojego środowiska, które są akceptowane przez Oracle jako zweryfikowane dane.

Wyświetl komputery ze zweryfikowanymi danymi

 1. W karcie Zweryfikowane dane Oracle przejdź do widoku Komputery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi.

  W tej tabeli wyświetlane są wszystkie zewidencjonowane komputery, dla który można przygotować i pobrać zweryfikowane dane.

 2. Wybierz strzałkę po lewej stronie nazwy komputera, aby rozwinąć dany wiersz tabeli i wyświetlić szczegółowe informacje.

  W rozszerzonym widoku dane te wyświetlane są odpowiednio w oddzielnych tabelach dla Baz danych, Middleware i Java. Patrz Zakładka Zweryfikowane dane Oracle - Informacje referencyjne, aby uzyskać opisy zawartości dla danej tabeli.

Podpowiedź

 • Możesz filtrować tabelę, aby wyświetlić tylko zewidencjonowane Bazy danych, Middleware lub Java.

 • Możesz filtrować tabelę, aby wyświetlić elementy z pustymi wartościami dla właściwości Licencji na przypisaną bazę danych, Środowiska i/lub Wskaźnika.

Filtry dostępne są z poziomu rozwijanych list, które znajdują się powyżej tabeli.

Przygotowanie i pobierania Zweryfikowanych danych Oracle

W celu pobrania pliku zawierającego dane do swojego środowiska, które są akceptowane przez Oracle jako zweryfikowane dane, postępuj zgodnie z następującymi krokami.

Uwaga

Następujących elementów nie można uwzględniać w pliku wyjściowym:

 • Komputery wyszczególnione w tabeli Komputer z niekompletnymi i zweryfikowanymi danymi. Patrz Rozwiązywanie problemów dla komputerów z niekompletnymi danymi, aby uzyskać instrukcje na temat włączania ich do pliku.

 • Bazy danych, w których brakuje informacji na temat właściwości Licencji na przypisaną bazę danych, Wskaźnika lub Środowiska oraz instalacji Java lub Middleware, w których brakuje informacji na temat właściwości Środowiska.

  Brakujące dane należy dodać zanim te komputery będą mogły być uwzględnione w pliku wyjściowym, patrz Edycja danych, aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu dodawania tych danych.

 1. W karcie Zweryfikowane dane Oracle przejdź do widoku Komputery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi.

 2. Zaznacz pola wyboru dla elementów, które mają być ujęte w pliku wyjściowym, a następnie wybierz Przygotuj plik.

  Wskazówka: Jeśli chcesz ująć wszystkie elementy w tabeli, możesz wybrać Działania, a następnie Wybierz wszystkie.

  Dane dla wybranych elementów zostaną wyodrębnione. W przypadku wybrania wielu elementów proces może zająć trochę czasu. Po wyodrębnieniu wszystkich danych przycisk Pobierz plik będzie włączony.

 3. Wybierz opcję Pobierz plik.

  Plik wyjściowy z zweryfikowanymi danymi Oracle zostanie pobrany jako plik ZIP.

Zalecamy sprawdzenie zawartości pliku wyjściowego przed udostępnieniem go stronom trzecim.

Edycja danych

Możesz edytować rekordy w tabeli Komputery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi w zakresie następujących właściwości:

 • Ogólne właściwości: Środowisko

 • Właściwości szczegółowe dla bazy danych: Przypisana licencja bazy danych, Wskaźnik

 • Właściwości szczegółowe dla Java: Typ maszyny, Używane z OCI, Część innego produktu, Wymagane wsparcie, OTN, BCL, NFTC, BLRA

Uwaga

Edytowane wartości mają wpływ tylko na rekordy w widoku zweryfikowanych danych Oracle, z wyjątkiem właściwości Środowisko dla instancji bazy danych. W tym przypadku wartość będzie trwale przechowywana, co oznacza, że inne widoki interfejsu użytkownika będą wyświetlać tą samą wartość Środowisko dla tej instancji bazy danych.

W celu dodania lub edycji danych:

 1. W karcie Zweryfikowane dane Oracle przejdź do widoku Komputery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi.

 2. W tabeli zaznacz pola wyboru dla jednego lub wielu elementów, które chcesz edytować.

 3. Wybierz Działania, a następnie Edytuj.

 4. W oknie Edytuj właściwości wybierz pola, które chcesz edytować, edytuj te dane, a następnie wybierz Zapisz.

  Informacje na temat opisów pól patrz Zakładka Zweryfikowane dane Oracle - Informacje referencyjne.

Podpowiedź

Jeśli chcesz edytować jeden wiersz w tabeli, możesz wybrać ikonę Edytuj w kolumnie Edytuj wiersza, aby przejść bezpośrednio do okna Edytuj właściwości.

Resetowanie danych

Możesz zresetować edytowane rekordy do ich pierwotnej wartości.

Uwaga

 • Nie możesz zresetować właściwości Środowisko dla instancji bazy danych. Aby zmienić wartości edytowanego środowiska dla instancji bazy danych użyj funkcji Edytuj.

 • Wszystkie edytowane wartości i te, które można zresetować, dla wszystkich instancji bazy danych, Middleware i Java zostaną zresetowane po użyciu funkcji resetowania bez względu na to, czy wybrano je w tabeli, czy też nie.

 1. W karcie Zweryfikowane dane Oracle przejdź do widoku Komputery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi.

 2. Zaznacz pole wyboru dla przynajmniej jednego elementu w tabeli.

 3. Wybierz Działania, a następnie Resetuj.

Rozwiązywanie problemów dla komputerów z niekompletnymi danymi

Komputery z niekompletnymi danymi nie mogą być uwzględnione w pliku wyjściowym ze zweryfikowanymi danymi Oracle. Aby rozwiązać problemy dla komputera i uzupełnić dane:

 1. W karcie Zweryfikowane dane Oracle przejdź do widoku Komputery z niekompletnymi i zweryfikowanymi danymi.

 2. Postępuj zgodnie z zalecanymi działaniami w przypadku każdego wyszczególnionego problemu w tabeli dla danego komputera, które opisano w kolumnie Rekomendacje.

  Po rozwiązaniu wszystkich problemów dany komputer zostanie przeniesiony do tabeli Komputery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi i będzie go można uwzględnić w pliku wyjściowym.