Skip to main content

Zarządzaj typami umów niestandardowych

Niestandardowy typ umowy może być użyty w przypadku, gdy wstępnie zdefiniowane typy umowy w programie Snow License Manager nie mają zastosowania. Typ ten można zastosować dla dowolnego rodzaju umowy.

 1. Aby zarządzać niestandardowymi typami umów, kliknij opcję Typy umowy niestandardowej w menu Umowy.

  Pojawi się widok Typy umowy niestandardowej.

 2. Dodaj, edytuj lub usuń niestandardowy typ umowy zgodnie z poniższymi sekcjami.

Dodaj niestandardowy typ umowy

 1. W menu kontekstowym kliknij Dodaj typ umowy.

  Pojawi się widok Dodaj typ umowy.

 2. Wprowadź informacje w polach zakładek zgodnie z poniższą tabelą.

 3. Kliknij Zapisz.

Edytuj typ umowy niestandardowej

Aby edytować szczegóły istniejącego rodzaju umowy:

 1. Przejdź do typu umowy niestandardowej, który chcesz edytować.

 2. Wprowadź informacje w polach zakładek zgodnie z poniższą tabelą.

 3. Kliknij Zapisz.

Zakładka

Instrukcja

 1. Wpisz Nazwę i Opis typu umowy.

 2. Aby umożliwić przypisywanie komputerów do umów tego typu, zaznacz pole wyboru Przypisania komputerów są aktywne

 3. Aby umożliwić powiązanie obiektów z umowami tego typu, zaznacz pole wyboru Aktywne powiązania obiektów

Wprowadź informacje i wartości w polach niestandardowych, które są wymagane dla kategorii Umowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wprowadź dane dla pola niestandardowego.

Usuń typ umowy niestandardowej

 1. Przejdź do określonego niestandardowego typu umowy, który ma zostać usunięty.

 2. Kliknij Usuń w prawym górnym rogu, a następnie potwierdź zamiar usunięcia.

Uwaga

Można usunąć tylko niestandardowe typy umów, do których nie są przypisane żadne umowy. Po usunięciu z systemu niestandardowego typu umowy nie można go przywrócić.