Skip to main content

Standardy komputera

Snow License Manager może być stosowany jako narzędzie do kalkulacji budżetu na sprzęt komputerowy. W widoku Standardy komputera można zdefiniować minimalne wymagania oraz cenę dla komponentów sprzętowych.

Widok Standardy komputera składa się z dwóch zakładek, zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Zdefiniuj minimalne wymagania dla standardów komputera.

Zdefiniuj cenę komponentów sprzętowych w odniesieniu do konkretnego producenta i/lub modelu komputera.

Zdefiniuj standardowe ceny komponentów sprzętu komputerowego, które nie zostały określone w zakładce Informacje o cenie.

Raport Komputery niespełniające standardów opiera się na informacjach wpisanych w widoku szczegółowym Standardy komputera i zawiera komputery, które nie spełniają minimalnych zdefiniowanych wymagań.

 • W kolumnie Informacja o cenie można zobaczyć, czy koszty komponentów sprzętu dla danego komputera zostały skalkulowane na podstawie informacji wpisanych w zakładce Informacje o cenie. Jeśli pole jest puste, w zamian zostaną użyte standardowe ceny, jak określono w zakładce Cena standardowa.

 • Koszt aktualizacji to koszt uzupełnienia komponentów sprzętowych komputera w celu spełnienia minimalnych wymagań. Koszt ten opiera się na różnicy pomiędzy minimalnymi wymaganiami a obecnymi komponentami sprzętowymi komputera.

 • Koszt wymiany koszt zastąpienia komponentów sprzętowych komputera nowymi komponentami sprzętowymi zgodnie z minimalnymi wymaganiami.

Dodaj lub edytuj standard komputera

 1. W zakładce Standardy komputera wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać standard komputera, kliknij Dodaj standard komputera.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj standard komputera.

  • Aby edytować standard komputera, kliknij wiersz standardu komputera.

   Pojawi się okno dialogowe Edytuj standard komputera.

 2. Wpisz Nazwę dla nowego standardu komputera.

 3. Wpisz minimalne wymagania dla komponentów sprzętowych w polach Prędkość procesora, Pamięć oraz Całkowita przestrzeń dyskowa.

 4. Kliknij Zapisz.

Alternatywnie można użyć istniejącego komputera jako podstawy przy tworzeniu nowego standardu komputera:

 1. Przejdź do wybranego komputera.

 2. W menu kontekstowym kliknij Użyj jako standardu komputera.

 3. Wpisz Nazwę dla nowego standardu komputera.

 4. Wymagania, jeśli chodzi o Prędkość procesora, Pamięć oraz Całkowitą przestrzeń dyskową zostaną ustawione automatycznie w oparciu o wybrany komputer, ale ich wartości mogą się zmienić.

 5. Kliknij Zapisz.

Usuń standard komputera

 1. W wierszu standardu komputera kliknij ikonę Usuń RemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń standard komputera.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.

Dodaj lub edytuj informacje o cenie

 1. W zakładce Informacje o cenie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać informacje o cenie, kliknij Dodaj informacje o cenie.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj informacje o cenie.

  • Aby edytować informacje o cenie, kliknij wiersz informacji o cenie.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj informacje o cenie.

 2. Wpisz nazwy Producenta oraz Model komputera. Użyj % jako znaku wieloznacznego.

 3. Ustaw walutę oraz wpisz koszt wymiany dla Procesora, Pamięci i Przestrzeni dyskowej.

 4. Kliknij Zapisz.

Usuń informacje o cenie

 1. W zakładce Informacje o cenie oraz w wierszu informacji o cenie kliknij ikonę Usuń RemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń informacje o cenie.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.

Edytuj cenę standardową

 1. W zakładce Informacje o cenie oraz w sekcji Cena standardowa, kliknij Edytuj.

 2. Wpisz koszt wymiany dla Procesora, Pamięci i Przestrzeni dyskowej oraz wybierz waluty.

 3. Kliknij Zapisz.