Skip to main content

Dodaj zakup licencji

Prawidłowe rejestrowanie zakupów licencji jest istotne do uzyskania dokładnych deklaracji zgodności z programu Snow License Manager.

Aby rejestracja licencji była kompletna, program Snow License Manager wymaga wprowadzenia określonych informacji, takich jak aplikacja, liczba licencji oraz wskaźnik. Może również istnieć polityka licencyjna określona przez administratora systemu, co zwiększy liczbę pól wymaganych.

Aby dodać nowy zakup licencji:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przejdź do aplikacji, a następnie kliknij Dodaj licencję aplikacji w menu kontekstowym.

  • W menu Licencje kliknij opcję Dodaj licencję.

  Pojawi się widok Dodaj licencję. Jeśli licencja zostanie dodana jako licencja aplikacji, właściwa aplikacja zostanie wstępnie wybrana w zakładce Zakup.

 2. Wprowadź informacje w polach zakładek zgodnie z poniższymi sekcjami.

 3. Kliknij Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania licencji, patrz Kopiuj zakup licencji.

Zakładka Zakup

Użyj zakładki Zakup, aby wprowadzić informacje dotyczące zakupu licencji.

 1. Wprowadź Datę zakupu.

  Data ta będzie używana przez system do sprawdzania dostępnych umów.

 2. Wybierz z listy Organizację prawną, która jest właścicielem licencji.

  Do każdego zakupu licencji można przypisać tylko jedną organizację prawną (zwykle najwyższego szczebla).

  Po aktywacji automatycznej alokacji licencje będą przydzielane od najwyższego szczebla wybranej organizacji w dół.

 3. Wpisz Cenę zakupu i wybierz z listy Walutę.

  Waluta może się różnić i nie musi odpowiadać domyślnej wyświetlanej walucie.

  Nowe waluty dodaje się w Snow MACC.

 4. Wpisz Numer faktury.

 5. Aby wybrać Aplikację, do której odnosi się zakup licencji (jeśli jeszcze nie została wybrana):

  1. Kliknij ikonę Szukaj SearchIcon2.

   Pojawi się okno dialogowe Znajdź aplikację.

  2. Wybierz, aby wyszukać według nazwy aplikacji lub SKU.

  3. Wpisz kryterium wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Szukaj.

  4. Wybierz aplikację z wyświetlonej listy, a następnie kliknij OK.

  5. Jeśli dotyczy, wybierz z listy Jednostkę magazynową (SKU).

   Nowe waluty dodaje się w Snow MACC.

 6. Jeśli licencja jest częścią umowy, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz Umowę z listy.

   Okres umowy jest wyświetlany po prawej stronie pola tekstowego Umowa.

  2. Upewnij się, że Data zakupu mieści się w wybranym okresie obowiązywania umowy.

  Jeśli umowa jest niedostępna, może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

  • Data zakupu licencji nie jest zgodna z okresem obowiązywania umowy.

  • Umowa wygasła, a opcja Możliwe do wybrania po wygaśnięciu nie jest aktywowana w przypadku tej umowy.

  • Umowa nie została jeszcze utworzona.

 7. W polu Ilość wpisz liczbę licencji uwzględnionych w zakupie.

  Pole można edytować tylko w przypadku nowych i niekompletnych licencji.

 8. Wybierz z listy opcję Wskaźnik.

  Dostępne wskaźniki dla licencji zależą od wskaźnika aplikacji.

 9. Jeśli wskaźnik to Instalacje lub Użytkownicy, wybierz z listy Typ przypisania.

  Przypisania do Organizacji, Komputera/datacenter, Użytkownika lub Grupy muszą zostać dokonane w zakładce Przypisanie w zależności od wybranego typu przypisania. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów przypisań, patrz Typy przypisania.

 10. Jeśli licencja zostanie nabyta z prawami powrotu do poprzedniej wersji, zaznacz pole wyboru Prawa powrotu do poprzedniej wersji.

 11. Jeśli licencja jest licencją aktualizacyjną, zaznacz pole wyboru Zaktualizuj licencję. Po wybraniu pojawi się dodatkowa zakładka Licencje podstawowe.

 12. Jeśli licencja zezwala na użytkowanie aplikacji należących do jednej rodziny (ta sama wersja) i tej samej lub niższej edycji, zaznacz pole wyboru Prawa użytkowania do wielu wersji.

 13. Jeśli licencja zezwala na użytkowanie aplikacji w obrębie rodziny (ta sama wersja) i tej samej edycji niezależnie od systemu operacyjnego, na którym są zainstalowane, zaznacz pole wyboru Prawa użytkowania na wielu platformach.

 14. Jeśli licencja dotyczy subskrypcji, zaznacz pole wyboru Licencja ma okres subskrypcji, a następnie wprowadź okres subskrypcji, używając w kalendarzu widoków OdDo.

Zakładka Konserwacja i wsparcie

Skorzystaj z zakładki Konserwacja i wsparcie, aby zarejestrować dowolne okresy konserwacji i wsparcia oraz koszty tej licencji.

Jeśli zakup licencji jest częścią umowy i posiada kod SKU z prawami aktualizacji aplikacji, dostępne będą opcje Zgodnie z umową i Użyj praw aktualizacji zgodnie z SKU. Można jednak wybrać tylko jedną opcję.

Uwaga

Wymagana jest informacja Okres od i Okres do, bowiem w przeciwnym razie zakup licencji zostanie zarejestrowany jako niekompletny.

Dodaj ręcznie okres i prawa aktualizacji

 1. Kliknij Dodaj okres.

  Wiersz z polami wprowadzania zostanie dodany do tabeli.

 2. Wybierz z kalendarzy daty Okres od i Okres do.

 3. Użyj pól tekstowych Numer faktury i Uwagi do wpisywania informacji i komentarzy (opcjonalnie).

 4. Jeśli licencja obejmuje prawa aktualizacji aplikacji, wybierz opcję Tak z listy Prawa aktualizacji.

 5. Opcjonalnie użyj pól tekstowych Koszt wsparcia i Koszt konserwacji, aby określić bieżące koszty.

Użyj okresu i praw aktualizacji zapisanych w istniejącej umowie

 1. Wybierz opcję Zgodnie z okresem umowy.

  Do tabeli dodawany jest jeden lub kilka wierszy z polami wprowadzania danych, zaś daty oznaczające Okres od i Okres do są pobierane z umowy wraz z wszelkimi Prawami aktualizacji aplikacji.

 2. Użyj pól tekstowych Numer faktury i Uwagi do wpisywania informacji i komentarzy (opcjonalnie).

 3. Jeśli umowa nie obejmuje praw aktualizacji aplikacji, ale zakup licencji tak, wybierz opcję Tak z listy Prawa aktualizacji.

 4. Opcjonalnie użyj pól tekstowych Koszt wsparcia i Koszt konserwacji, aby określić bieżące koszty.

Użyj praw aktualizacji pochodzących z jednostki SKU

 1. Wybierz opcję Użyj praw aktualizacji zgodnie z SKU i kliknij Dodaj okres.

  Do tabeli dodawany jest wiersz zawierający pola wprowadzania danych, przy czym Prawa aktualizacji aplikacji pobierane są z jednostki SKU.

 2. Wybierz z kalendarzy daty Okres od i Okres do.

 3. Użyj pól tekstowych Numer faktury i Uwagi do wpisywania informacji i komentarzy (opcjonalnie).

 4. Opcjonalnie użyj pól tekstowych Koszt wsparcia i Koszt konserwacji, aby określić bieżące koszty.

Zakładka Przypisanie

Przypisania do Organizacji, Komputera/datacenter, Użytkownika lub Grupy muszą zostać dokonane w zakładce Przypisanie w zależności od wybranego typu przypisania do licencji. Typ przypisania jest wybierany w zakładce Zakup. Typy przypisań opisane są w Typy przypisania.

Typ przypisania: Organizacja

Aby wybrać Alokację automatyczną dla zakupu licencji:

 1. Aby licencje były automatycznie alokowane podczas każdej operacji kalkulacji zgodności na podstawie rzeczywistych potrzeb organizacji, zaznacz pole wyboru Alokacja automatyczna.

 2. Aby dokonać alokacji licencji tylko raz i zachować ich alokację, zaznacz pole wyboru Wyłącz automatyczną alokację po pierwszej kalkulacji.

Aby wybrać Alokację ręczną w celu zakupu licencji:

 1. Pozostaw niezaznaczone pole wyboru Alokacja automatyczna.

 2. Wybierz z listy jeden węzeł organizacji i kliknij OK.

  Poziom organizacji prawnej jest zawsze dodawany jako domyślny.

 3. Kliknij Dodaj, aby dodać węzeł organizacji.

 4. Wpisz Ilość licencji alokowanych do każdego węzła organizacji.

Typ przypisania: Komputer/datacenter

Aby przypisać zakupione licencje do jednego lub więcej komputerów:

 1. Kliknij Dodaj.

  Pojawi się okno dialogowe wyszukiwania.

 2. Aby wyszukać komputer/datacenter:

  1. Opcjonalnie wpisz kryteria wyszukiwania.

  2. Opcjonalnie kliknij Więcej opcji i zaznacz pola wyboru, aby filtrować wyszukiwanie zgodnie z poniższą tabelą.

   Uwaga

   Punktem wyjścia dla funkcji wyszukiwania jest znalezienie wszystkich maszyn z zainstalowaną aplikacją, do której można przypisać licencję, na podstawie praw użytkowania wybranych dla licencji. Uwzględniane prawa użytkowania obejmują prawa do powrotu do poprzedniej wersji, prawa aktualizacji, użytkowania na wielu platformach i do wielu wersji. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, dodaj opcje filtrowania wyszukanych danych.

   Opcja filtrowania

   Opis

   Fizyczne

   Wyświetla wszystkie maszyny fizyczne z zainstalowaną aplikacją i obsługujące maszynę wirtualną z zainstalowaną aplikacją.

   Wirtualne

   Wyświetla wszystkie maszyny wirtualne z zainstalowaną aplikacją.

   Datacenter/klaster

   Wyświetla wszystkie datacenters lub klastry obsługujące maszyny fizyczne lub wirtualne z zainstalowaną aplikacją.

   Pokaż tylko maszyny hostujące VM z zainstalowaną aplikacją

   Wyświetla wszystkie fizyczne maszyny, datacenters i klastry obsługujące maszyny wirtualne z zainstalowaną aplikacją.

   Pokaż tylko maszyny hostujące VM z zainstalowaną rodziną aplikacji

   Wyświetla wszystkie datacenters, klastry i fizyczne maszyny obsługujące maszyny wirtualne z aplikacją lub aplikacją z tej samej rodziny.

   Pokaż tylko maszyny wymagające licencji

   Wyświetla wszystkie maszyny * z zainstalowaną aplikacją, które nie są zgodne i wymagają licencji.

   * Maszyny fizyczne, maszyny fizyczne obsługujące maszynę wirtualną oraz datacenters lub klastry obsługujące maszyny fizyczne lub wirtualne

   Zignoruj prawa użytkowania

   Wyświetla wszystkie datacenters, klastry oraz maszyny fizyczne i wirtualne.

   Użyj tej opcji, aby znaleźć i przypisać licencję do komputera, na którym aplikacja nie jest jeszcze zainstalowana.

   przykład 75.

   Użytkownik chce znaleźć wszystkie fizyczne maszyny z zainstalowaną aplikacją, która obecnie nie jest objęta licencją. Maszyny powinny hostować wirtualne maszyny. Aby znaleźć maszyny fizyczne, użytkownik wybiera następujące opcje filtrowania:

   • Fizyczne

   • Pokaż tylko maszyny hostujące VM z zainstalowaną aplikacją

   • Pokaż tylko maszyny wymagające licencji   przykład 76.

   Użytkownik chce znaleźć wszystkie datacenters, które obsługują co najmniej jedną maszynę wirtualną z zainstalowaną aplikacją, która obecnie nie jest objęta licencją. Aby znaleźć datacenters, użytkownik wybiera następujące opcje filtrowania:

   • Datacenters

   • Pokaż tylko maszyny hostujące VM z zainstalowaną aplikacją

   • Pokaż tylko maszyny wymagające licencji   przykład 77.

   Użytkownik chce znaleźć wszystkie wirtualne maszyny z zainstalowaną aplikacją, która obecnie nie jest objęta licencją. Aby znaleźć maszyny wirtualne, użytkownik wybiera następujące opcje filtrowania:

   • Wirtualne

   • Pokaż tylko maszyny wymagające licencji   przykład 78.

   Użytkownik chce znaleźć wszystkie maszyny wirtualne, na których aplikacja nie jest jeszcze zainstalowana. Aby znaleźć maszyny wirtualne, użytkownik wybiera następujące opcje filtrowania:

   • Wirtualne

   • Zignoruj prawa użytkowania  3. Kliknij Szukaj.

 3. Na liście wyników wyszukiwania użyj pól wyboru, aby wybrać komputery, a następnie kliknij Dodaj.

 4. Wpisz liczbę licencji, które Przypisano do każdego komputera.

  Całkowita liczba licencji oraz parametry Przypisano łącznie i Zostało łącznie zmieniają się wraz z liczbą licencji, które Przypisano.

 5. W przypadku licencji z prawami użytkowania VM ustaw Prawa użytkowania VM dla hosta z instancjami wirtualnymi:

  1. Kliknij Zmień.

   Pojawi się okno dialogowe Prawa użytkowania VM.

  2. Kliknij opcję, która spełnia warunki zakupu licencji.

  3. Kliknij obszar poza oknem dialogowym Prawa użytkowania VM, aby je zamknąć.

   Prawa użytkowania VM są teraz ustawione jako Bez ograniczeń lub Dowolna (liczba) instancji wirtualnych.

 6. Aby zastąpić ustawienie Bez ograniczeń lub Dowolna (liczba) i przypisać prawa użytkowania VM do określonych instancji wirtualnych:

  1. Kliknij komórkę Prawa użytkowania VM na komputerze hosta.

   Pojawi się okno dialogowe.

  2. Opcjonalnie filtruj listę wirtualnych instancji.

  3. Użyj pól wyboru, aby wybrać wirtualne instancje, które mają zostać przypisane do licencji.

  4. Kliknij OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw użytkowania VM, patrz Prawa użytkowania VM.

Typ przypisania: Użytkownik

 1. Wpisz kryteria wyszukiwania w pola Nazwa użytkownika, Pełna nazwa i/lub Organizacja (% może być użyty jako znak wieloznaczny) i kliknij Szukaj.

  Pojawi się okno dialogowe Wyniki wyszukiwania.

 2. Wybierz użytkownika, do którego ma być przypisana licencja i kliknij Dodaj.

  Wybrany użytkownik zostanie przeniesiony do okna Obecnie przyznane.

 3. Aby usunąć przypisanego użytkownika, wybierz użytkownika w oknie Obecnie przyznane i kliknij Usuń.

  Wybrany użytkownik zostanie usunięty z okna Obecnie przyznane.

Typ przypisania: Grupa

Aby przypisać zakupione licencje do jednej lub kilku grup:

 1. Kliknij listę, a następnie wybierz grupę.

 2. Kliknij przycisk OK, a następnie Dodaj.

 3. Wpisz ilość przypisanych licencji.

 4. Powtórz operację dla każdej przypisywanej grupy.

Zakładka Informacje

Użyj zakładki Informacje, aby dodać dodatkowe informacje dotyczące zakupu licencji. Informacje wprowadzone w zakładce Informacje mogą być używane jako kryteria wyszukiwania na listach, w oknach wyszukiwania i raportach za pomocą opcji Wybór kolumny.

 1. Wpisz ID zewnętrzne (zewnętrzne dla SLM) licencji, np. ID zlecenia zakupu lub ID systemu.

  Uwaga

  Gdy podstawowe ustawienie LICENSE_EXTID_CHECK jest włączone w programie Snow MACC, wartości tej można użyć w celu uniknięcia duplikowania rekordów zakupu licencji podczas importu zbiorczego.

 2. Wprowadź sprzedawcę w polu Sprzedawca.

 3. Wpisz informacje na temat Lokalizacji dowodu licencji.

 4. Wpisz informacje na temat Instalacyjnych nośników danych.

 5. Wpisz Numery seryjne/klucze licencyjne powiązane z zakupem licencji.

 6. Użyj pola tekstowego Uwagi do wpisywania komentarzy.

Zakładka Dokumenty

W zakładce Dokumenty kliknij Dodaj dokument, aby przesłać dokumenty lub dodać linki związane z licencją.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Zarządzanie dokumentami i linkami.

Zakładka Informacje niestandardowe

W zakładce Informacje niestandardowe wprowadź informacje i wartości w niestandardowych polach, które są wymagane dla kategorii Licencja.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Pola niestandardowe.

Zakładka Licencje podstawowe

Zakładka Licencje podstawowe jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Zaktualizuj licencję w zakładce Zakup.

Aby dodać licencję podstawową:

 1. Kliknij Dodaj.

  Pojawi się okno dialogowe Szukaj licencji.

 2. Wpisz kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Szukaj.

 3. Kliknij pola wyboru, aby wybrać jedną lub więcej licencji podstawowych, a następnie kliknij OK.

 4. W kolumnie Aktualizuj wpisz liczbę licencji do aktualizacji.

Uwaga

Jeśli liczba dostępnych licencji podstawowych nie jest wystarczająca, zapisany zakup licencji zostanie oznaczony jako niekompletny.