Skip to main content

Widok szczegółów bazy danych Oracle

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o konkretnej bazie danych:

 1. W oknie Przegląd Oracle i w zakładce Wersje bazy danych, kliknij wiersz odpowiedniej wersji bazy danych Oracle.

  Pojawi się Widok szczegółów wersji bazy danych.

 2. W zakładce Bazy danych kliknij wiersz konkretnej bazy danych.

  Pojawi się Widok szczegółów bazy danych Oracle.

Widoku szczegółów bazy danych Oracle dostępne są szczegółowe informacje na temat zewidencjonowanej bazy danych przedstawione w sposób opisany w następującej tabeli. Po lewej stronie wyświetlane są informacje na temat serwera, na którym zainstalowana jest baza danych. Informacje te oparte są na danych dostarczonych ze skanowania ewidencji w Oracle Management Option.

Aby wrócić do okna Widok szczegółów wersji bazy danych lub Przegląd Oracle, kliknij łącze w nawigacji okruszkowej u góry strony.

Tabulator

Opis

Zakładka Użytkownicy zawiera listę użytkowników bazy danych.

Zakładka Użyte opcje zawiera listę zainstalowanych opcji Oracle wraz z nazwą, właścicielem oraz informacją, czy jest używana.

Informacje zbieranie są za pośrednictwem skanu ewidencji wykonywanego przez Oracle Management Option, który opiera się na skryptach Oracle LMS (License Management Services) i odbywa się zgodnie z wytycznymi LMS, zapewniając pełną kompatybilność z Oracle.

Informacje o użyciu opcji wraz z informacjami o właścicielu są ważne z punktu widzenia wydania licencji, ponieważ za najczęściej używane opcje pobierana jest opłata.

Zakładka zawiera listę przyznanych paczek zarządzania Oracle wraz z nazwą oraz – jeśli tak uzgodniono – przez kogo i kiedy zostały one przyznane.

Informacje zbieranie są za pośrednictwem skanu ewidencji wykonywanego przez Oracle Management Option, który opiera się na skryptach Oracle LMS (License Management Services) i odbywa się zgodnie z wytycznymi LMS, zapewniając pełną kompatybilność z Oracle.

 • Kolumna Uzgodniono: Informacja o tym, czy uzgodniona Paczka zarządzania jest ważna z punktu widzenia wydania licencji, ponieważ za najczęściej uzgadniane Paczki zarządzania pobierana jest opłata. Jeśli użycie Paczki zarządzania uzgodniono z użytkownikiem, kolumna Użytkownik pokazuje nazwę użytkownika tej osoby.

 • Kolumna Użytkownik: Oracle Management Option wykrywa również użycie funkcji, które wymagają wydania licencji na Paczkę zarządzania. Jest zaznaczone w kolumnie Użytkownik poprzez jedną z następujących informacji:

  • ZAAKCEPTOWANO PRZEZ USTAWIENIA BAZY DANYCH

  • ZAAKCEPTOWANO PRZEZ UŻYCIE PROFILI SQL

Zakładka zawiera informacje o użytkowaniu.

Skan ewidencji Oracle Management Option zbiera informacje, gdy są one dostępne. Im nowsza wersja Oracle, tym więcej danych o wykorzystaniu funkcji jest dostępne.

Uwaga

Informacje o wykorzystaniu funkcji mogą być wykorzystywane jako wytyczne, ale nie stanowią prawidłowej podstawy w przypadku wymagań licencji. Zamiast ich można wykorzystać informacje w zakładkach Opcje oraz Paczki zarządzania.

Zakładka Instancje zawiera wszystkie zainstalowane instancje korzystające z danej bazy danych.