Skip to main content

Aplikacja

W Snow License Manager jako aplikację definiuje się oprogramowanie zainstalowane lub uruchomione na komputerze bądź urządzeniu. Każda aplikacja skojarzona jest z regułami filtrowania, które stosuje się w celu identyfikacji programów zainstalowanych na zewidencjonowanych komputerach.

Aplikacje są zwykle tworzone przez zespół SRS i udostępniane wszystkim subskrybentom usługi rozpoznawania oprogramowania. Dodatkowo istnieć mogą aplikacje niestandardowe, utworzone lokalnie w centrum zarządzania i konfiguracji Snow (Snow MACC).

Aplikacja z pakietu

Niektóre aplikacje mogą być zainstalowane zarówno jako oddzielny produkt, jak i jako część zestawu produktów. Zwykle wymagane są różne licencje w zależności od typu instalacji. Na przykład, pomimo że Photoshop stanowi część pakietu Adobe Creative Suite, oddzielna instalacja Photoshopa nie może być objęta licencją mającą zastosowanie do pakietu Adobe Creative Suite.

W celu dokonania poprawnej kalkulacji zgodności Snow License Manager musi być w stanie ustalić, czy zidentyfikowana aplikacja stanowi oddzielną instalację czy instalację w ramach zestawu produktów. Mechanizm stosowany do identyfikowania instalacji, które są częścią zestawu produktów nazywany jest pakietem aplikacji. Usługa rozpoznawania oprogramowania zarządza pakietami aplikacji.

Oddzielne licencje dla komponentów pakietu

W niektórych przypadkach zezwala się na wykorzystanie nośnika instalacyjnego pakietu produktów w celu instalacji pojedynczych komponentów, na przykład komponentów zawartych w pakiecie Adobe Creative Suite. Są to oddzielne instalacje, którym licencje nadawane są indywidualnie, a nie za pośrednictwem pakietu aplikacji.

W Snow License Manager wykonuje się to poprzez ręczne usunięcie pakietu aplikacji z komputera. Przy kalkulacji zgodności wszystkie zainstalowane komponenty pakietu będą traktowane jako oddzielne instalacje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Opcje pakietowe.

Rodzina aplikacji

Aktualizacja i powrót do poprzedniej wersji odnoszą się do rozszerzonego prawa użytkowania licencji również dla kilku poprzednich i/lub kolejnych jej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Aktualizacja i powrót do poprzedniej wersji.

Sposób zarządzania prawami aktualizacji/powrotu do poprzedniej wersji określa się jako rodzinę aplikacji. Rodzina aplikacji obejmuje wszystkie produkty z tej samej rodziny produktów. Rodzinami aplikacji zarządza się za pośrednictwem usługi rozpoznawania oprogramowania.

Typ aplikacji

Typ aplikacji to klasyfikacja oparta na funkcji, zgodnie ze standardowymi kodami produktów i usług ONZ (ang. United Nations Standard Products and Services Code, UNSPSC). Umożliwia to przygotowanie listy na przykład wszystkich aplikacji z wirusem w środowisku informatycznym, bez konieczności posiadania informacji o nazwie producenta i nazwie aplikacji. Typami aplikacji zarządza się za pośrednictwem usługi rozpoznawania oprogramowania.

Kategoria aplikacji

Kategorie aplikacji tworzy się w Snow MACC dla zbiorów aplikacji, które mają ze sobą coś wspólnego. Kategorie aplikacji mogą, na przykład, być stosowane do określania standardowych aplikacji, które – zgodnie z polityka informatyczną organizacji – powinny zostać zainstalowane na wszystkich komputerach i laptopach.

Raport „Komputery niezgodne z kategoriami aplikacji” zawiera listę wszystkich komputerów/laptopów, na których brakuje aplikacji określonych dla danej kategorii aplikacji.

Prawa do użytkowania aplikacji

Prawa użytkowania aplikacji można przypisać do aplikacji, aby na przykład monitorować i zapewnić prawidłowe korzystanie z drogich aplikacji. Użytkownicy, którzy nie mają praw użytkowania aplikacji, są podświetleni. Prawami użytkowania aplikacji zarządza się za pośrednictwem SLM Web UI.

Jednostka magazynowa (SKU)

Jednostka magazynowa, inaczej SKU, to kod stosowany do identyfikacji i monitorowania produktów. Większość producentów przypisuje kody SKU do swoich aplikacji. Unikalny kod SKU przypisuje się do każdego wariantu aplikacji, na przykład różnych wersji, pakietów, wskaźnika itp. Oznacza to, że dana aplikacja może mieć przypisanych jeden lub kilka kodów SKU. W Snow License Manager licencję można zidentyfikować po kodzie SKU aplikacji, do której się odnosi. Przeprowadzany jest również wywiad SKU przy rejestracji zakupu licencji oraz importowaniu licencji.