Skip to main content

Dodaj obiekt

 1. W menu Obiekty kliknij Dodaj obiekt.

  Pojawi się widok Dodaj obiekt niestandardowy.

 2. Aby przyspieszyć proces rejestracji podczas dodawania wielu obiektów, zaznacz pole wyboru Po zapisaniu obiektu otwórz nowy formularz dla obiektu tego samego typu.

  Po wybraniu tej opcji system automatycznie przejdzie do okna dialogowego Dodaj obiekt po wybraniu typu bieżącego obiektu i zapisaniu bieżącego elementu.

 3. Wprowadź informacje w polach zakładek zgodnie z poniższymi sekcjami.

 4. Kliknij Zapisz.

Zakładka Własności

Użyj zakładki Właściwości, aby wprowadzić właściwości obiektu:

 1. Wybierz Typ obiektu z listy.

 2. Wpisz Nazwę obiektu.

 3. Wybierz z listy Organizacja węzeł, aby dołączyć obiekt do określonej części organizacji.

 4. Wprowadź Wartości własności obiektu.

  Dostępne wartości własności zależą od wybranego typu obiektu.

 5. Kliknij ikonę Wybierz komputer SearchIcon, której odpowiada Powiązany komputer, aby wyszukać komputer i powiązać z nim obiekt.

 6. Kliknij ikonę Wybierz użytkownikaSearchIcon dla opcji Powiązany użytkownik w celu wyszukania użytkownika i powiązania z nim obiektu.

Zakładka Umowy

Zakładka Umowy jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany typ obiektu może zostać przypisany do umowy.

Aby przypisać obiekt do umowy:

 • Kliknij pola wyboru, aby wybrać umowę.