Skip to main content

Microsoft Office 365

Przegląd Microsoft Office 365 pokazuje szczegółowe informacje na temat planów subskrypcyjnych, użytkowników, subskrypcji oraz kosztów korzystania z chmury obliczeniowej. Możliwe jest przeanalizowanie informacji, aby zobaczyć na przykład liczbę subskrypcji, które nie zostały przypisane użytkownikom oraz koszt takich subskrypcji.

Informacje importowane są z portalu Microsoft Office 365 za pośrednictwem Snow Integration Connector, patrz Podręcznik użytkownika dla Microsoft Office 365 Connector, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje w przeglądzie Microsoft Office 365 są przedstawione w postaci zakładek z treściami. W każdej zakładce z treścią wykres umożliwia użytkownikowi przeanalizowanie informacji w danym okresie, a tabela umożliwia analizę szczegółowych danych od czasu ostatniego importu.

Poniższa tabela opisuje zakładki z treściami dla Microsoft Office 365.

Zakładka Treść

Opis

Całkowita liczba użytkowników

Wykres umożliwia użytkownikowi śledzenie całkowitej liczby użytkowników Microsoft Office 365 w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Tabela przedstawia wszystkich użytkowników Microsoft Office 365 według planu subskrypcyjnego od czasu ostatniego importu. Wykresy aktywności pokazują, kiedy użytkownicy ostatnio korzystali z subskrypcji objętych planem subskrypcyjnym.

Kliknij plan subskrypcyjny, aby przeanalizować informacje o danym planie, na przykład:

Przypisane subskrypcje

Wykres umożliwia użytkownikom porównanie całkowitej liczby Dostępnych subskrypcji, Przypisanych subskrypcji, Wygasających subskrypcji oraz Całkowitej liczby subskrypcji w ostatnich 12 miesiącach.

Tabela przedstawia plany subskrypcyjne oraz liczbę dostępnych, przypisanych i wygasających subskrypcji, a także całkowitą liczbę subskrypcji od czasu ostatniego importu.

Całkowity koszt na miesiąc

Wykres umożliwia użytkownikom porównanie kosztów Dostępnych subskrypcji oraz Przypisanych subskrypcji w ostatnich 12 miesiącach.

Tabela przedstawia plany subskrypcyjne oraz powiązane koszty od czasu ostatniego importu.

Uwaga

Skumulowany koszt całkowity to suma kosztów planów subskrypcyjnych w ostatnich 12 miesiącach.

Uwaga

Snow License Manager importuje informacje z portalu Microsoft Office 365 na temat całkowitej liczby subskrypcji oraz liczby subskrypcji, które zostały przypisane użytkownikom. Jednak w portalu nie ma informacji o kosztach subskrypcji Microsoft Office 365. Zatem okresy kosztowe należy dodać w Snow License Manager, aby możliwe było ich przeanalizowanie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dodać okresy kosztowe, patrz Edytuj informacje o kosztach.

Powiąż użytkowników usługi Snow License Manager z użytkownikami usługi Microsoft Office 365

Aby w pełni wykorzystać funkcje Microsoft Office 365 w Snow License Manager, należy dokonać sparowania istniejących użytkowników na podstawie danych zebranych ze źródeł ewidencji z użytkownikami portalu Microsoft Office 365. Korzystanie z aplikacji na serwerach przedsiębiorstwa, takich jak Microsoft Office 365 Pro Plus oraz Project lub Visio Pro for Microsoft Office 365, można wtedy połączyć z odpowiadającym mu użytkownikiem i planem subskrypcyjnym. Ponadto aby automatycznie wykryć zakres licencji dla aplikacji zawartych w pakiecie Microsoft Office 365, użytkowników Snow License Manager należy powiązać z użytkownikami Microsoft Office 365.

Aby zobaczyć użytkowników, w przypadku których potrzebne jest powiązanie subskrypcji Office 365:

 1. W oknie przeglądu Microsoft Office 365 i zakładce Całkowita liczba użytkowników kliknij wiersz planu subskrypcyjnego, który chcesz przeanalizować.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich użytkowników obiektu, którym przypisano ten plan subskrypcyjny.

 2. Kliknij Niepowiązani użytkownicy.

Powiąż użytkowników, gdy korzystają ze Snow Inventory 5.

Jeśli używana jest ewidencja Snow Inventory 5, należy włączyć funkcję Wykrywanie użytkowników Active DirectoryKonsoli administracyjnej Snow Inventory, aby powiązać użytkowników Snow License Manager z użytkownikami Microsoft Office 365. Dane z Active Directory zostaną następnie użyte do sparowania ich z danymi z portalu Microsoft Office 365. Więcej informacji o tym, jak włączyć opcję Wykrywanie użytkowników Active Directory, można znaleźć w Podręczniku użytkownika konsoli administracyjnej Snow Inventory.

Powiąż użytkowników, gdy nie korzystają ze Snow Inventory 5.

Jeśli Snow Inventory 5 nie jest używane, należy powiązać użytkowników Snow License Manager z użytkownikami Microsoft Office 365 poprzez zaimportowanie aktualizacji listy użytkowników:

 1. Znajdź i wyeksportuj listę użytkowników Snow License Manager, których chcesz sparować z odpowiadającym im użytkownikiem Microsoft Office 365.

  Użytkowników Snow License Manager można znaleźć w raporcie Wszyscy użytkownicy lub w widoku Pokaż listę wszystkich użytkowników.

 2. Usuń wszystkie kolumny poza nazwą użytkownika i dodaj kolumnę o nazwie Office 365 UPN do eksportu użytkowników, a następnie pasującą główną nazwę użytkownika (User Principal Name, UPN) Microsoft Office 365 dla każdego użytkownika.

  Lista użytkowników Microsoft Office 365 znajduje się w zakładce Użytkownicy w przeglądzie Microsoft Office 365 lub w portalu Microsoft Office 365.

 3. Zaimportuj dane poprzez aktualizację istniejących użytkowników zgodnie z Importuj dane.

  W kroku Mapowanie pól należy upewnić się, że pole Office 365 UPN jest zmapowane do pola Adres e-mail.

Przy następnym imporcie łącznika Microsoft Office 365 prawidłowo zmapowani użytkownicy zostaną powiązani. Import można zainicjować manualnie w interfejsie użytkownika Snow Integration Manager.

Uwaga

Jeśli mniej niż 80% wszystkich użytkowników Snow License Manager nie zostało powiązanych z użytkownikami Microsoft Office 365, zostanie wyświetlony odsetek powiązanych użytkowników.

Aby wyświetlić więcej informacji o tym, jak zwiększyć liczbę powiązanych użytkowników, kliknij Dowiedz się więcej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Analizuj dane Microsoft Office 365

Przegląd Microsoft Office 365 można wykorzystać do analizy danych Microsoft Office 365. Przegląd można np. wykorzystać do znalezienia użytkowników, którzy nie korzystają z planu subskrypcyjnego, bądź tych, którzy powinni przejść z jednego planu subskrypcyjnego na inny, oraz określenia kosztu konkretnego planu subskrypcyjnego.

Znajdź użytkowników, którzy nie korzystają z planu subskrypcyjnego

 1. W oknie przeglądu Microsoft Office 365 i zakładce Całkowita liczba użytkowników kliknij wiersz planu subskrypcyjnego, który chcesz przeanalizować.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich użytkowników obiektu, którym przypisano ten plan subskrypcyjny.

 2. Kliknij Niepowiązani użytkownicy, aby przefiltrować listę użytkowników.

  Zostanie wyświetlona lista użytkowników, którzy nie zostali połączeni z istniejącym użytkownikiem w żadnym źródle danych ewidencyjnych.

 3. Przeanalizuj dane niepowiązanych użytkowników, aby poznać przyczynę braku ich powiązania.

  Aby uzyskać więcej informacji o użytkownikach niepowiązanych, patrz Powiąż użytkowników usługi Snow License Manager z użytkownikami usługi Microsoft Office 365.

 4. W kolumnie Aktywni ostatnio przefiltruj listę użytkowników.

 5. Przeanalizuj użytkowników, którzy nie wykazują żadnej aktywności, oraz takich, którzy nie wykazali żadnej aktywności na przykład przez więcej niż 30 dni.

Znajdź użytkowników, którzy powinni zmienić Microsoft Office Plan E3 na E1

Użytkownicy, którzy subskrybują Microsoft Office 365 Plan E1, nie mogą instalować wersji desktopowych aplikacji pakietu Microsoft Office. Użytkownicy, którzy subskrybują Microsoft Office 365 Plan E3, mogą instalować wersje desktopowe aplikacji Microsoft Office.

Filtrując dane dotyczące niedawnej aktywności aplikacji, można znaleźć użytkowników, którzy powinni zmienić Microsoft Office 365 Plan E3 na Microsoft Office 365 Plan E1. Możliwe jest również znalezienie użytkowników, którzy mogli opuścić firmę i nie powinni posiadać planu subskrypcyjnego.

Aby znaleźć użytkowników, którzy powinni zmienić Microsoft Office Plan E3 na E1:

 1. W oknie przeglądu Microsoft Office 365 i zakładce Całkowita liczba użytkowników kliknij wiersz Microsoft Office 365 Plan E3.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich użytkowników obiektu, którym przypisano subskrypcję programu Microsoft Office 365 Plan E3.

 2. Kliknij Niepowiązani użytkownicy, aby przefiltrować listę użytkowników.

  Zostanie wyświetlona lista użytkowników, którzy nie zostali połączeni z istniejącym użytkownikiem w żadnym źródle danych ewidencyjnych.

 3. Przeanalizuj dane niepowiązanych użytkowników, aby poznać przyczynę braku ich powiązania.

  Uwaga

  Jeśli użytkownik nie jest powiązany ze źródłem danych ewidencyjnych, nie można określić, czy korzysta on z zainstalowanych desktopowych wersji aplikacji Microsoft Office.

  Aby uzyskać więcej informacji o użytkownikach powiązanych, patrz Powiąż użytkowników usługi Snow License Manager z użytkownikami usługi Microsoft Office 365.

 4. Kliknij Wykorzystanie aplikacji, aby zobaczyć szczegółowe informacje o tym, z których aplikacji korzysta każdy użytkownik.

 5. W kolumnie Ostatnia aktywność przefiltruj listę użytkowników dla każdej aplikacji. 

 6. Przeanalizuj dane użytkowników, aby zdecydować, którzy z nich powinni zostać przeniesieni z Planu E3 do Planu E1, a którzy nie powinni w ogóle korzystać z planu subskrypcyjnego.

Analizuj koszt pojedynczego planu subskrypcji

 1. W oknie przeglądu Microsoft Office 365 wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W zakładce Całkowita liczba użytkowników kliknij wiersz planu subskrypcyjnego, który chcesz przeanalizować, a następnie kliknij zakładkę Koszt całkowity za obecny miesiąc.

  • W zakładce Koszt całkowity za obecny miesiąc kliknij wiersz planu subskrypcyjnego, który chcesz przeanalizować.

 2. W zakładce Koszt całkowity za obecny miesiąc przeanalizuj całkowite koszty, np. koszty dostępnych licencji subskrypcji, koszty dotyczące użytkowników nieaktywnych i łączny koszt całkowity.

Zoptymalizuj plany subskrypcyjne Microsoft Office 365

Raport Aktywność użytkowników Microsoft Office 365 i koszt na plan subskrypcyjny w kategorii Microsoft można wykorzystać jako dane wejściowe do optymalizacji planów subskrypcyjnych Microsoft Office 365. Raport ten zawiera np. następujące informacje:

 • Wszystkie dane z portalu Microsoft Office 365

 • Koszty planów subskrypcyjnych

 • Aktywność użytkownika

 • Czy użytkownik jest powiązany ze zewidencjonowanym użytkownikiem

Zarządzaj planami subskrypcyjnymi Microsoft Office 365

Przegląd Microsoft Office 365 przedstawia szczegółowe informacje o użytkownikach, którym przypisano plan subskrypcyjny Microsoft Office 365 oraz czy z niego korzystają. Aby zoptymalizować koszty i ułatwić zarządzanie, plany subskrypcyjne można dodawać lub usuwać w Snow License Manager.

Uwaga

Plany subskrypcyjne można dodać lub usunąć w Snow License Manager tylko, jeśli zaimportowano Podręcznik automatyzacji Office 365 Automation. Aby uzyskać więcej informacji, patrz dokument Podręcznik automatyzacji Office 365 Automation.

Dodaj plan subskrypcyjny

 1. W menu kontekstowym planu subskrypcyjnego kliknij Dodaj plan subskrypcyjny do użytkowników.

  AddRemoveSubscriptionPlan.png

  Pojawi się widok Dodaj plan subskrypcyjny.

 2. Na liście użytkowników kliknij Dodaj plan subskrypcyjny w przypadku użytkowników, których należy objąć planem subskrypcyjnym.

 3. Kliknij Przejrzyj i zakończ.

  Wyświetli się zestawienie wybranych użytkowników.

 4. Przejrzyj użytkowników.

 5. Aby usunąć użytkownika z zestawienia, kliknij Cofnij.

 6. Kliknij Żądanie przypisania.

  Pojawi się zestawienie użytkowników oczekujących na objęcie planem subskrypcyjnym. Plany subskrypcyjne zostaną dodane, gdy żądania zostaną przetworzone przez Platformę automatyzacji.

Usuń plan subskrypcyjny

 1. W menu kontekstowym planu subskrypcyjnego kliknij Usuń użytkowników z planu subskrypcyjnego.

  Pojawi się widok Usuń plan subskrypcyjny.

 2. Na liście użytkowników kliknij Usuń plan subskrypcyjny w przypadku użytkowników, którzy powinni zostać wyłączeni z planu subskrypcyjnego.

 3. Kliknij Przejrzyj i zakończ.

  Wyświetli się zestawienie wybranych użytkowników.

 4. Przejrzyj użytkowników.

 5. Aby usunąć użytkownika z zestawienia, kliknij Cofnij.

 6. Kliknij Żądanie usunięcia.

  Pojawi się zestawienie użytkowników oczekujących na usunięcie z planu subskrypcyjnego. Plany subskrypcyjne zostaną usunięte, gdy żądania zostaną przetworzone przez Platformę automatyzacji.