Skip to main content

Wskaźnik

Wskaźnik opisuje warunki licencjonowania i jest jednostką miary dla aplikacji i licencji.

Wskaźnik dla aplikacji, lub wskaźnik domyślny, jest oznaczany przez usługę rozpoznawania oprogramowania (ang. Software Recognition Service, SRS). Wskaźnik domyślny można jednak zmienić w programie Snow License Manager. Wskaźnik domyślny jest ustawiany dla każdej aplikacji, co oznacza, że aplikacja może korzystać tylko z jednego takiego wskaźnika.

Dostępne wskaźniki dla licencji zależą od wskaźnika aplikacji. Chociaż dozwolony jest tylko jeden wskaźnik na aplikację, można zarejestrować zakupy licencji z różnymi wskaźnikami. W programie Snow Licence Manager, po zarejestrowaniu zakupu licencji, ustawiany jest wskaźnik i można wprowadzić wszelkie dodatkowe informacje związane z licencją.

Program Snow Licence Manager obsługuje wskaźniki opisane w następującej tabeli. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania okresów monitorowania wskaźników, patrz Zakładka Informacje o licencji.

Wskaźnik domyślny

Opis

Wskaźniki dostępne dla licencji

Ten wskaźnik stosuje się w przypadku aplikacji, które nie wymagają licencji.

-

Liczba licencji w porównaniu do liczby instalacji danej aplikacji.

Instalacje

Liczba rdzeni procesora

Liczba procesorów

CAL (licencja dostępu klienta)

Ten specjalny wskaźnik umożliwia zdefiniowanie niestandardowych wartości, które mogą być stosowane jako baza do kalkulacji zgodności. Liczbę licencji porównuje się z liczbą niestandardowego porównania wartości określoną dla aplikacji.

Typy zdefiniowanych niestandardowych porównań wartości

Liczbę licencji porównuje się z liczbą procesorów komputera.

Instalacje

Liczba rdzeni procesora

Liczba procesorów

CAL (licencja dostępu klienta)

Liczbę licencji porównuje się z liczbą rdzeni procesorów komputera.

Instalacje

Liczba rdzeni procesora

Liczba procesorów

CAL (licencja dostępu klienta)

Liczbę licencji porównuje się do całkowitej liczby zewidencjonowanych użytkowników korzystających z danej aplikacji, niezależnie od liczby instalacji. Ustawienie wskaźnika całkowitej liczby użytkowników będzie determinować liczbę użytkowników, którzy wymagają licencji.

Użytkownicy

Liczbę licencji porównuje się do całkowitej liczby zewidencjonowanych urządzeń korzystających z danej aplikacji, niezależnie od liczby instalacji. Domyślny okres monitorowania wskaźników to bieżący miesiąc, ale można zmienić to ustawienie na preferowaną liczbę dni wstecz poprzez edycję aplikacji w Snow License Manager.

Wskaźnik ten jest często używany dla Terminal Server lub dla środowisk Citrix.

Urządzenia

Liczbę licencji porównuje się z najwyższą całkowitą liczbą użytkowników korzystających z aplikacji jednocześnie w okresie jednogodzinnym z najintensywniejszym użytkowaniem. Domyślny okres monitorowania wskaźników to bieżący miesiąc, ale można zmienić to ustawienie na preferowaną liczbę dni wstecz poprzez edycję aplikacji w Snow License Manager.

Wskaźnik ten jest często używany dla Terminal Server lub dla środowisk Citrix.

Jednocześnie pracujący użytkownicy

Liczbę licencji porównuje się z najwyższą całkowitą liczbą urządzeń korzystających z aplikacji jednocześnie w okresie jednogodzinnym z najintensywniejszym użytkowaniem. Domyślny okres monitorowania wskaźników to bieżący miesiąc, ale można zmienić to ustawienie na preferowaną liczbę dni wstecz poprzez edycję aplikacji w Snow License Manager.

Wskaźnik ten jest często używany dla Terminal Server lub dla środowisk Citrix.

Jednocześnie pracujące urządzenia

W oparciu o wartości IBM PVU (Processor Value Unit) komputerów.

PVU (jednostka wartości procesora)

Umożliwia klientowi (komputerowi, urządzeniu lub użytkownikowi) połączenie się z oprogramowaniem serwera. Wskaźnik CAL stanowi wyłącznie rejestrację liczby licencji. Na podstawie tego wskaźnika nie są wykonywane żadne kalkulacje zgodności.

Instalacje

Liczba rdzeni procesora

Liczba procesorów

CAL (licencja dostępu klienta)

Typy przypisania

Licencja jest przypisana do konkretnej organizacji, grupy, komputera/datacenter lub użytkownika. Dostępne typy przypisania licencji zależą od wskaźnika i są opisane w poniższej tabeli.

Wskaźnik dla licencji

Dostępne typy przypisania

Instalacje

Organizacja

Grupa

Komputer/datacenter

Użytkownik

Niestandardowe porównanie wartości

Organizacja

Liczba rdzeni procesora

Komputer/datacenter

Liczba procesorów

Komputer/datacenter

Użytkownicy

Organizacja

Użytkownicy

Urządzenia

Organizacja

Jednocześnie pracujący użytkownicy

Organizacja

Jednocześnie pracujące urządzenia

Organizacja

PVU (jednostka wartości procesora)

Organizacja

CAL (licencja dostępu klienta)

Organizacja

Typy przypisań opisane są w poniższej tabeli.

Typ przypisania

Opis

Organizacja

Licencja jest przypisana do węzłów organizacji.

Komputer/datacenter

Licencja jest przypisana do konkretnych komputerów/datacenter.

Użytkownik

Licencja jest przypisana do konkretnych użytkowników.

Grupa

Licencja jest przypisana do konkretnego węzła organizacji.