Skip to main content

Importuj lub aktualizuj licencje

Aby zaimportować nowe licencje lub zaktualizować dane licencji, które już znajdują się w Snow License Manage, przejdź do Strona główna > Importuj dane > Import/aktualizacja licencji. Spowoduje to uruchomienie kreatora, który zawiera pięć kroków:

 1. Przygotowanie importowania licencji.

 2. Przesłanie pliku importowania licencji i konfigurowanie ustawień importu.

 3. Mapowanie pól źródeł i docelowych.

 4. Podgląd importowanych danych, w tym opcjonalne dodawanie nowych wskaźników.

 5. Wyświetlanie wyników importu licencji.

Każdy krok kreatora jest opisany poniżej.

Uwaga

 • Jeśli import licencji zostanie przerwany, na przykład, gdy okno przeglądarki zostanie przypadkowo zamknięte, możesz powrócić do procesu importu, poprzez powrócenie do kroku 1 kreatora importu licencji. Pojawi się okno dialogowe, gdzie możesz wybrać opcję Wznów obecny proces importowania lub Rozpocznij nowe importowanie.

 • Możesz wyświetlić lub cofnąć wyniki ostatniej ukończonej operacji importu licencji, do momentu rozpoczęcia nowego importu. Jeśli istnieje poprzednio ukończone importowanie licencji sekcja Ostatnie importowanie zostanie pokazana w prawym górnym roku kroku 1 kreatora. Wybierz link w tej sekcji, aby przejść do widoku Wyniki importowania, gdzie możesz wyświetlić lub cofnąć wyniki importowania.

Krok 1: Przygotowanie importowania licencji

Przygotowania składają się z następujących kroków:

 • Importuj umowy (opcjonalne)

  Jeśli chcesz załączyć licencje do zaimportowania do umów, które nie są jeszcze pokazana w Snow License Manager, najpierw musisz zaimportować te umowy. Aby zaimportować umowy, przejdź do Strona główna > Importuj dane > Importowanie umowy.

 • Utwórz swój plik importowania licencji

  Plik importowania licencji musi być w formacie Excel (.xls lub .xlsx). Szablon importowania licencji z odpowiednim formatem i polami można pobrać w tym kroku kreatora.

  Użyj rozwijanego menu, aby zobaczyć opis w szablonie. Więcej szczegółowych informacji na temat wymaganych danych do zaimportowania oraz tego, gdzie można znaleźć te dane w Snow License Manager po imporcie znajdziesz w  .

  Następujące pola w szablonie są obowiązkowe:

  • Nazwa aplikacji lub SKU (Jednostka magazynowa)

  • Organizacja prawna

  • Data zakupu

  • Typ przypisania

  W przypadku aktualizacji licencji, oprócz powyższych wymagane są następujące pola:

  • ID licencji

   Jeśli ID licencji nie zostało załączone, Snow License Manager potraktuje te licencje w pliku importu jako nowe, a nie jako aktualizacje.

   Aby znaleźć ID dla licencji w Snow License Manager: Przejdź do Licencje > Pokaż listę wszystkich licencji, otwórz Wybór kolumny oraz dodaj kolumnę ID licencji do listy.

  Uwaga

  Licencja, dla które tylko powyższe pola zostały wypełnione, zostanie zaimportowana do Snow License Manager, ale zostanie oznaczona jako niekompletna i nie zostanie uwzględniona w obliczeniach zgodności. Aby zakończyć zaimportowaną licencję, pola Wskaźnik i Ilość muszą być wypełnione.

Po zakończeniu przygotowań, wybierz Rozpocznij importowanie licencji, aby kontynuować do kolejnego kroku kreatora.

Krok 2: Przesłanie pliku importowania licencji i konfigurowanie ustawień importu

Prześlij plik importowania licencji poprzez zaznaczenie Wybierz plik i wyszukaj przygotowany plik. Po przesłaniu pliku, jego nazwa zostanie wyświetlona po prawej stronie przycisku Wybierz plik.

Konfigurowanie ustawień importowania licencji:

 • Określ mapowanie pól

  Wybierz, aby użyć Nazwa aplikacji lub SKU (Jednostka magazynowa) jako pole identyfikacji dla mapowania licencji do aplikacji.

 • Działanie dotyczące nowej organizacji

  Wybierz jak mają być obsługiwane organizacje w polu pliku importowania licencji Organizacja prawna, które już nie istnieją w bazie danych Snow License Manager:

  • Nic nie rób

   Dane w tym polu zostaną pominięte. Nowa organizacja zostanie dodana do Snow License Manager.

   Pamiętaj, że wymagane są informacje na temat organizacji. To pole zostanie podświetlone w kroku Podgląd tego kreatora i nie można będzie zaimportować danych z tego wiersza.

  • Stwórz

   System utworzy węzeł nowej organizacji zgodnie ze ścieżką w pliku importowania licencji, na przykład: ROOT,IT,[nowy węzeł organizacji].

   Jeśli nie określono ścieżki, węzeł nowej organizacji zostanie utworzony bezpośrednio pod katalogiem głównym.

Wybierz Dalej, aby kontynuować do następnego kroku kreatora.

Krok 3: Mapowanie pól źródeł i docelowych

W tym kroku pola Źródło importowania pliku licencji są mapowane do odpowiadających im pól Pole docelowe w Snow License Manager. Pasujące do siebie pola źródła i docelowe są automatycznie mapowane. Możesz ręcznie nadpisać automatyczne mapowanie, poprzez wybranie innego pola źródła z rozwijanej listy.

Obowiązkowe pola są oznaczone gwiazdką (*) i muszą znaleźć się w pliku importowania licencji.

W przypadku aktualizacji licencji pole ID licencji jest wymagane, oprócz pól zaznaczonych gwiazdką. Jeśli ID licencji nie zostało zmapowane, Snow License Manager potraktuje te licencje w pliku importu jako nowe. Po zmapowaniu pola ID licencji wartości w zmapowanych polach zostaną zastąpione wartościami z pliku importu dla tych licencji. Pamiętaj, że to oznacza, że jeśli w pliku importowania źródła nie ma wartości dla zmapowanego pola, to pole zostanie wyczyszczone w Snow License Manager.

Aby skonfigurować mapowanie pól, otwórz okno dialogowe konfiguracji, wybierając ikonę Mapowanie pól Mapping, która znajduje się po prawej stronie pola docelowego.

 • Aby usunąć spacje na początku lub na końcu wartości danych, zaznacz pole wyboru Usuwanie spacji na początku i na końcu ciągu tekstowego.

  Na przykład, wartości „Aplikacja xyz” oraz „Aplikacja xyz” w polu Nazwa aplikacji zostaną zinterpretowane jako jedna i ta sama aplikacja po zaznaczeniu tego pola.

 • Aby zapełnić pole docelowe domyślną wartością, gdy pole źródła jest puste, wprowadź wartość w polu Wartość domyślna.

  Na przykład, jeśli pola w kolumnie Jest aktualizacja pliku importu zawierają wartość „tak” dla licencji z aktualizacjami i są puste dla licencji bez możliwości aktualizacji, a jako domyślna wartość wprowadzono „nie”, wtedy pole docelowe będzie zapełnione wartością „nie” dla wszystkich pustych pół źródła.

 • Aby dodać prefiks przed wszystkimi zaimportowanymi wartościami, wprowadź prefiks (tekst lub liczbę) w polu Prefiks.

  Ta opcja jest dostępna dla niektórych pól docelowych. Można jej użyć do oddzielenia lub określenia wartości w pliku importu. Na przykład, jeśli wartości referencyjne faktury w pliku importu to „1”, „2” i „3”, a jako prefiks dodano tekst „INV_” do wszystkich danych referencyjnych faktury, zaimportowane wartości zostaną zmienione na „INV_1”, „INV_2” i „INV_3”.

Wybierz Dalej, aby kontynuować do następnego kroku kreatora.

Krok 4: Podgląd importowanych danych, w tym opcjonalne dodawanie nowych wskaźników

Ten krok prezentuje podgląd danych w pliku importu licencji. Kolumna Status pokazuje dla każdego wiersza pliku importu, czy jest on Gotowe czy Niegotowe do zaimportowania. Możesz kontynuować importowanie lub aktualizację, nawet gdy plik importu zawiera nieprawidłowe wiersze. Jednak wiersze ze statusem Niegotowe nie zostaną uwzględnione w imporcie.

Te pola podglądu są wyróżnione kolorem w następujący sposób:

Kolor wyróżnienia

Opis

Brak wyróżnienia

Pole jest prawidłowo wypełnione.

Wiersz bez wyróżnionych pól otrzymuje status Gotowe oraz zieloną ikonę potwierdzenia. Te licencje zostaną uwzględnione w imporcie, jak również w obliczeniach zgodności.

Żółty

Brak informacji wymaganych.

Wiersz zwierający pola wyróżnione na żółto oprócz dowolnych pól bez wyróżnienia otrzymuje status Gotowe z pomarańczową ikoną potwierdzenia. Te licencje zostaną uwzględnione w imporcie i zostaną także oznaczone jako niekompletne. Nie zostaną uwzględnione w obliczeniach zgodności do momentu uzupełnienia o brakujące dane.

Uwaga

W przypadku aktualizacji licencji puste pola pliku importu spowodują wyczyszczenie tych pól w Snow License Manager. Aby uniknąć niezamierzonej utraty danych, należy pamiętać o żółtych polach, gdy importowanie dotyczy aktualizacji istniejących licencji, jeśli takie są.

Uwaga

Aby brakujące wymagane informacje zostały wyróżnione na żółto, należy aktywować funkcję Niekompletne licencje w Snow Management i Configuration Center.

Czerwony

To pole zawiera błędy, takie jak konflikty lub nieprawidłowe wartości.

Wiersz z jednym lub większa ilością pól wyróżnionych na czerwono otrzymuje status Niegotowe i nie zostanie uwzględniony w raporcie.

W tym kroku możesz przeprowadzić następujące działania:

 • Najechać kursorem na wyróżnione pole, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

 • Wybrać Eksportuj wszystkie wiersze, aby wyeksportować cały podgląd do pliku programu Excel.

 • Wybrać Eksportuj nieprawidłowe wiersze, aby wyeksportować tylko wiersze z błędami do pliku programu Excel.

  Opisy błędów i ostrzeżeń zostaną uwzględnione w tym pliku. Ten plik może być pomocny podczas tworzenia prawidłowego pliku źródłowego, zwierającego prawidłowe pola i zawartość.

 • Aby powrócić i poprawić mapowanie pól i ustawienia importu, wybierz przycisk Wstecz.

 • Z rozwijanej listy w kolumnie SKU (jednostka magazynowa) wybierz wersję aplikacji, aby zmienić wersję tej aplikacji w danym wierszu.

  Rozwijana lista jest dostępna, jeśli SKU wybrano jako tożsamość pola w kroku 2 kreatora importu, a SKU przedstawia wiele wersji aplikacji. Wybór innej wersji aplikacji spowoduje ponowną walidację wiersza.

 • Wybierz Dodaj nowe wskaźniki, aby dodać jeden lub więcej nowych wskaźników z pliku importu licencji, do jednej lub kilku aplikacji w Snow License Manager. Patrz Dodaj nowe wskaźniki.

 • Jeśli podgląd spełnia Twoje oczekiwania, wybierz Uruchom import, aby zaimportować licencje do Snow License Manager.

  Pojawi się wyskakujące okno Zakończono importowanie, w którym znajdzie się liczba zaimportowanych wierszy oraz wierszy, których nie udało się zaimportować. Wybierz Zamknij i wyświetl wyniki, aby przejść do ostatniego kroku kreatora.

Dodaj nowe wskaźniki

Pole Wskaźnik jest wyróżniane na czerwono, gdy wskaźnik dla aplikacji w pliku importu licencji nie pasuje do wskaźnika lub wskaźników aktualnie dodawanych do aplikacji w Snow License Manager.

Aby dodać wskaźnik w pliku importu licencji do danej aplikacji:

 1. Wybierz Dodaj nowe wskaźniki.

  Pojawi się widok Importuj podgląd/Dodaj nowe wskaźniki. Zostaną wyszczególnione wszystkie wiersze w pliku importu licencji, które zawierają niedopasowany wskaźnik. Te aktualnie dodawane do aplikacji w Snow License Manager wskaźniki są wyświetlone w kolumnie Bieżący wskaźnik. Wskaźnik z pliku importu licencji jest wyświetlany w kolumnie Nowy wskaźnik.

 2. Wybierz pole wyboru dla aplikacji, do której chcesz dodać nowy wskaźnik.

  Można wybrać wiele aplikacji, jeśli te współdzielą ten sam nowy wskaźnik.

 3. Wybierz Dodaj wskaźniki dla wybranych aplikacji.

  Pojawi się widok Importuj podgląd/Dodaj nowe wskaźniki/ Wprowadź szczegóły wskaźnika.

 4. Wprowadź szczegóły nowego wskaźnika.

  Zapoznaj się z odpowiednimi podsekcjami Wskaźniki oraz Ogólne w Zakładka Informacje o licencji, aby uzyskać dodatkowe wytyczne.

  Zaznacz pole wyboru Ustaw jako domyślny wskaźnik, jeśli chcesz ustawić nowy wskaźnik jako domyślny dla tej aplikacji.

  Uwaga

  Domyślnego wskaźnika nie można zmienić dla Windows Server.

 5. Aby zastosować szczegóły nowego wskaźnika, wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz Zastosuj do wybranych, aby zastosować szczegóły do aplikacji wybranych w poprzednim widoku.

  • Wybierz Zastosuj do aplikacji o tym samym typie wskaźnika, aby zastosować szczegóły do wszystkich aplikacji z tym samym typem wskaźnika, wyszczególnionym w poprzednim widoku.

  Powrócisz do widoku Importuj podgląd/Dodaj nowe wskaźniki. Aplikacje z dodanym nowym wskaźnikiem otrzymają teraz status Gotowe.

 6. Wybierz Kontynuuj po zakończeniu dodawania nowych wskaźników do aplikacji.

  Powrócisz do widoku Importuj podgląd.

Krok 5: Wyświetlanie wyników importu licencji

W ostatnim kroku kreatora zostaną wyświetlone wyniki importowania licencji.

Kolumna Status pokazuje plik dla każdego wiersza importowania, jeśli ten został Zaimportowany, Zaktualizowany lub gdy importowanie/aktualizacja zakończyły się statusem Niepowodzenie.

W tym kroku możesz przeprowadzić następujące działania:

 • Wybrać Eksportuj wszystkie wiersze, aby wyeksportować wszystkie wiersze do pliku programu Excel.

 • Wybrać Eksportuj nieprawidłowe wiersze, aby wyeksportować tylko wiersze z błędami do pliku programu Excel.

  Opisy błędów/ostrzeżeń zostaną uwzględnione w tym pliku.

 • Wybrać Cofnij importowanie, aby aktualnie przeprowadzone importowanie.

  Uwaga

  Wszelkie wskaźniki dla danej aplikacji zostaną także cofnięte do stanu sprzed importowania.

  Jeśli użyto jakichkolwiek licencji z importowania przed cofnięciem, to działanie może spowodować problemy ze zgodnością.

 • Wybierz Przejdź do swojej licencji, aby zobaczyć listę wszystkich licencji w Snow License Manager.

 • Wybierz Rozpocznij nowe importowanie, aby przejść do kroku 1 kreatora importowania i zacząć nowe importowanie.