Skip to main content

Zgodność licencji Oracle: Obsługiwane zestawy reguł

Zadanie aktualizacji danych co dzień o godz. 21:00 (domyślnie) przenosi dane na temat urządzeń Oracle i ich wykorzystania do programu Snow License Manager. Następnego ranka o godz. 7:00 usługa Oracle Service aktualizuje topologię obiektu Oracle.[1].

Następnie usługa Oracle Service określa wymagania licencji dla oprogramowania Oracle Database i Middleware na klastrach i komputerach, aktualizując kalkulacje zgodności licencji za pomocą dwóch wskaźników: Procesora i minimalnej wymaganej liczby Licencji dla użytkowników imiennych Plus.[2]

Uwaga

Rekalkulacja zgodności dla obiektu Oracle może być długotrwałym procesem i obecnie jest dostępna dla użytkowników z uprawnieniami administratora. Aby rekalkulować zgodność dla obiektu Oracle, wybierz pozycję Rekalkuluj zgodność Oracle z menu rozwijanego pod nazwą użytkownika.

SLM933-recalculate_compliance.png

Do obecnie obsługiwanych zestawów reguł kalkulacji wymogów licencji Oracle należą:

 • Oracle Products Standard Edition oraz wszelkie wirtualizacje/serwery fizyczne (na miejscu)

 • Oracle Products Enterprise Edition na serwerach fizycznych (brak wirtualizacji, na miejscu)

 • Oracle Products Enterprise Edition w partycjonowaniu programowym[3] na miejscu (określane również mianem obsługi partycjonowania programowego)

  • W scenariuszach partycjonowania programowego Oracle nie zezwala na licencjonowanie zasobów przypisanych do maszyny wirtualnej; konieczne jest licencjonowanie całej infrastruktury fizycznej. Ma to miejsce zazwyczaj w środowiskach VMware w datacenter/klastrze.

  • Ten zestaw reguł pozwala skalkulować wymogi licencji dla tych produktów w oparciu o liczbę procesorów we wszystkich połączonych hostach.

 • Oracle Products Enterprise Edition w lokalnych środowiskach IBM AIX LPAR (określane również mianem wsparcia dla partycjonowania sprzętowego IBM)

  • Zamiast licencjonowania całego serwera Oracle pozwala na grupowanie zasobów serwera w logiczne partycje (LPAR), przypisując np. jedną LPAR do maszyny wirtualnej. Koncepcja ta określana jest mianem partycjonowania sprzętowego, obsługiwanego przez ten zestaw reguł dla LPAR na serwerach IBM AIX.

  • Ten zestaw reguł może uwzględniać większość wymaganych punktów danych dla LPAR, wykorzystując te informacje do dokładnego skalkulowania środowisk partycjonowania sprzętowego, tak aby obsługiwały większość scenariuszy.
[1] Topologia obiektu Oracle określa związek między datacenters/klastrami a komputerami (maszynami wirtualnymi i fizycznymi serwerami hostującymi).

[2] Liczba użytkowników w obiekcie Oracle nie może zostać zewidencjonowana lub dodana ręcznie do systemu. Stąd wskaźnik Licencje dla użytkowników imiennych Plus jest obsługiwany wyłącznie jako minimalna wymagana liczba Licencji dla użytkowników imiennych Plus na procesor.

[3] Zgodnie z definicją zamieszczoną w Polityce partycjonowania Oracle, partycjonowanie polega oddzieleniu od siebie CPU serwerów, gdzie każda sekcja funkcjonuje jak odrębny system.