Skip to main content

Zarządzaj powiązaniami użytkowników

Dowiedz się, jak usprawnić i zarządzać powiązaniami użytkowników Adobe Creative Cloud ze zewidencjonowanymi użytkownikami Snow License Manager.

Powiązanie użytkowników ma miejsce podczas importowania łącznika Adobe Creative Cloud, poprzez dopasowywanie adresów e-mail zewidencjonowanych użytkowników Snow License Manager z nazwami użytkowników Adobe z portalu Adobe Creative Cloud. Najlepszym sposobem na zapewnienie prawidłowości łączenia użytkowników jest stałe aktualizowanie adresów email w portalu Adobe Creative Cloud.

Usprawnij powiązanie użytkowników korzystając z funkcji wykrywania użytkowników Active Directory

Użyj funkcji wykrywania użytkowników Active Directory, aby poprawić automatyczne łączenie użytkowników i wnieść dodatkową wartość do funkcjonalności Adobe Creative Cloud.

 • Włącz funkcję wykrywania użytkowników Active Directory na serwerze ewidencji Snow, aby gromadzić dane użytkowników z usługi Active Directory. Zgromadzone dane służą do generowania obiektów typu użytkownik w narzędziu Snow License Manager, aby podczas importowania można było je połączyć z użytkownikami na podstawie danych z portalu Adobe Creative Cloud. Sposób włączenia funkcji wykrywania użytkowników Active Directory opisano w części Konsola administracyjna serwera ewidencji.

Usprawnij powiązanie użytkowników poprzez ręczne dopasowywanie z nazwami użytkowników Adobe

Jeżeli funkcja wykrywania użytkowników Active Directory nie jest używana w celu poprawienia powiązania użytkowników, możesz usprawnić ten proces poprzez edycję adresów e-mail zewidencjonowanych użytkowników w trakcie importowania lub ręcznie.

 1. Utwórz listę nazw użytkowników Snow License Manager, których chcesz powiązać z odpowiadającym użytkownikiem Adobe Creative Cloud.

  Użytkowników Snow License Manager można znaleźć w raporcie Wszyscy użytkownicy lub w widoku Pokaż listę wszystkich użytkowników.

 2. Dla każdego użytkownika dodaj kolumnę z odpowiadającą nazwą użytkownika Adobe.

 3. Zaimportuj dane poprzez aktualizację istniejących użytkowników zgodnie z Importuj dane.

  W kroku Mapowanie pól należy się upewnić, czy pole z nazwą użytkownika Adobe zostało zmapowane do pola Adres e-mail.

Adres e-mail użytkownika można edytować ręcznie, wprowadzając użytkowników jednego po drugim, wpisując nazwę użytkownika Adobe w polu E-mail użytkownika, patrz Edytuj użytkowników.

Ręczne powiązanie użytkowników

W przypadku użytkowników, których nie można automatycznie powiązać, należy wykonać tę czynność ręcznie na podstawie sugerowanych dopasowań i ręcznie wprowadzić ich na stronie Powiąż użytkowników.

Podpowiedź

Jedno Konto Adobe może być połączone z kilkoma zewidencjonowanymi użytkownikami Snow.

 1. Na pasku nawigacyjnym Adobe Creative Cloud wybierz Powiąż użytkowników.

  Pojawi się karta Użytkownicy do powiązania.

 2. Przejrzyj sugerowane dopasowania.

  Każdy wiersz w tabeli pokazuje użytkowników Adobe oraz wszelkie sugerowane opcje powiązania dla zewidencjonowanych użytkowników. Opcje powiązania to nazwa zewidencjonowanego użytkownika lub adres e-mail.

 3. Wybierz wiersze dla użytkowników, których chcesz powiązać.

  Możesz zmienić domyślne podpowiedzi w kolumnie Opcje powiązania. W przypadku wielu użytkowników, oddziel ich przecinkiem i nie wstawiaj spacji: nazwaużytkownika1,nazwaużytkownika2,nazwaużytkownika3.

 4. Wybierz Podgląd, aby sprawdzić dane powiązania.

  • W celu edycji powiązania użytkowników edytuj wiersz każdego użytkownika Adobe w kolumnie Opcje powiązania. Wybierz ikonę zapisu.

  • W celu usunięcia powiązania użytkownika, wybierz ikonę usuwania w wierszu danego użytkownika. Ten użytkownik został ponownie przeniesiony do karty Użytkownicy do powiązania.

  • Jeśli powiązanie użytkownika jest zadowalające, przejdź do Krok 5.

 5. Wybierz Zapisz, aby potwierdzić powiązanie.

  Nazwy użytkowników lub adresy e-mail, które nie zostały wprowadzone prawidłowo zostaną porzucone podczas powiązania. Jeśli opcje powiązania dla danego użytkownika Adobe są nieprawidłowe, użytkownik ten zostanie ponownie przeniesiony do karty Użytkownicy do powiązania.

 6. Aby edytować lub usunąć powiązanie dla użytkownika, wybierz kartę Powiązani użytkownicy.

  • W celu edycji powiązania w kolumnie Opcje powiązania, edytuj nazwy zewidencjonowanych użytkowników lub adresy e-mail w wierszu danego użytkownika i wybierz ikonę zapisu.

  • W celu usunięcia danego powiązania, wybierz ikonę usuwania w wierszu danego użytkownika. Ta operacja umożliwia cofnięcie powiązania kont użytkowników, a ten użytkownik jest przenoszony do karty Użytkownicy do powiązania.