Skip to main content

Wyłączenia zgodności

Choć wiele licencji wymaga uwzględnienia wszystkich dostępnych aplikacji podczas kalkulacji zgodności, w niektórych przypadkach wskazane jest wyłączenie aplikacji na konkretnych komputerach z kalkulacji zgodności. Przykładowo jedna z zasad może określać, że jeśli aplikacja Windows Server jest zainstalowana na komputerze hosta, a jej jedyna aktywna rola to Hyper-V, hosta nie trzeba uwzględniać podczas kalkulacji zgodności.

Widok funkcji Wyłączenia zgodności pozwala utworzyć reguły dla konkretnych komputerów dotyczące aplikacji, które nie będą uwzględniane podczas określania zgodności.

Widok Wyłączenia zgodności składa się z dwóch zakładek wymienionych w poniższej tabeli.

Zakładka

Opis

Zasady

Nazwa zasad

Wyniki

Wyniki zastosowania istniejących i aktywnych zasad; w tej zakładce wyświetlane są wszystkie aplikacje i komputery, dla których obowiązują dane zasady

Dodaj lub edytuj zasadę wyłączenia zgodności

Aby dodać zasadę wyłączenia zgodności, należy wybrać Dodaj włączenie.

Aby edytować zasadę wyłączenia zgodności, w zakładce Zasady należy wybrać zasadę, która ma zostać edytowania.

W widoku Dodaj wyłączenie dostępny jest pasek postępu zawierający cztery kroki zamieszczone w poniższej tabeli.

Krok

Opis

Szczegóły wyłączenia

Należy określić nazwę zasady i przyczynę wyłączenia

Aplikacje

Należy wybrać co najmniej jedną aplikację do wyłączenia

Komputery

Należy wybrać co najmniej jeden komputer, dla którego aplikacje zostaną wyłączone

Podsumowanie

Całościowy widok komputerów i aplikacji, które zostaną wyłączone

Aby aktywować zasadę, należy skonfigurować wszystkie kroki z wyjątkiem Podsumowania. Następnie należy aktywować przycisk Aktywuj wyłączenie.

Szczegóły wyłączenia

Krok Szczegóły wyłączenia składa się z dwóch pól tekstowych przedstawionych w poniższej tabeli.

Tytuł

Opis

Nazwa zasady

Należy określić nazwę zasady

Przyczyna

Należy określić przyczynę istnienia reguły

Aplikacje

Krok Aplikacje składa się z dwóch zakładek zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa

Opis

Filtrowanie automatyczne

Zakładka ta umożliwia wykorzystanie kryteriów filtrowania aplikacji

Filtry automatyczne wyłączają aplikacje spełniające kryteria, obecnie i w przyszłości, tak długo, jak są aktywne

Jeżeli w tej zakładce dokonano wyboru aplikacji, zakładka Wybór ręczny staje się niedostępna. Aby umożliwić wybór ręczny, wybierz Wyczyść filtr kryteriów

Wybór ręczny

Zakładka ta umożliwia korzystanie z filtrów i pól wyboru do ręcznego wyboru aplikacji

Filtry ręczne wyłączają tylko aplikacje spełniające kryteria filtra w momencie jego utworzenia i aktywacji

Jeżeli w tej zakładce dokonano wyboru aplikacji, zakładka Filtrowanie automatyczne staje się niedostępna. Aby uruchomić Filtrowanie automatyczne, wybierz Wyczyść listę

Komputery

Krok Komputery składa się z dwóch zakładek, zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa

Opis

Filtrowanie automatyczne

Zakładka ta umożliwia wykorzystanie kryteriów filtrowania komputerów

Filtry automatyczne wyłączają komputery spełniające kryteria, obecnie i w przyszłości, tak długo, jak są aktywne

Jeżeli w tej zakładce dokonano wyboru komputerów, zakładka Wybór ręczny staje się niedostępna. Aby umożliwić wybór ręczny, wybierz Wyczyść filtr kryteriów

Wybór ręczny

Zakładka ta umożliwia korzystanie z filtrów i pól wyboru do ręcznego wyboru komputerów

Filtry ręczne wyłączają tylko komputery spełniające kryteria filtra w momencie jego utworzenia i aktywacji

Jeżeli w tej zakładce dokonano wyboru komputerów, zakładka Filtrowanie automatyczne staje się niedostępna. Aby uruchomić Filtrowanie automatyczne, wybierz Wyczyść listę

Podsumowanie

Krok Podsumowanie zawiera pasujące wyniki aktualnego wyboru i/lub kryteriów.

Niekompletna zasada

Jeśli zasada dotycząca wyłączenia zgodności została utworzona, ale nie wybrano dla niej aplikacji lub komputerów, zostanie ona oznaczona jako niekompletna.

Niekompletne zasady dotyczące wyłączenia zgodności można zapisać, ale nie można aktywować, w związku z czym nie będą one wpływać na kalkulacje zgodności.