Skip to main content

Importuj dane

Importowanie danych to funkcja oparta na kreatorze importu danych do Snow License Manager. Przykłady rodzajów importu to licencje, umowy i użytkownicy. Dostępne rodzaje importu są określane przez prawa dostępu zalogowanego użytkownika.

W zależności or rodzaju importu tworzone są nowe obiekty lub następuję aktualizacja istniejących obiektów z użyciem nowych metadanych.

Kreator ten przeprowadzą Cię przez proces importu/aktualizacji, który składa się z następujących kroków:

 1. Prześlij źródło danych.

 2. Konfiguruj ustawienia importowania.

 3. Mapowanie pól źródeł i docelowych.

 4. Przejrzyj importowane dane.

 5. Importuj.

Dla każdego typu importu/aktualizacji istnieje dedykowany kreator.

Importuj plik źródłowy

Plik źródłowy importu może posiadać format Excel (.xls lub .xlsx) lub CSV i można używać zarówno plików źródłowych z nagłówkami plików lub bez nich. Należy pamiętać, że pliki CSV muszą być zakodowane w standardzie UTF-8. Informacje można importować do wstępnie zdefiniowanych pól oraz do większości niestandardowych pól pasujących do danej kategorii (z wyjątkiem niestandardowych pól rodzaju waluty).

Aby pobrać szablony importu danych do aplikacji Snow License Manager:

 1. W menu Strona główna kliknij Importuj dane.

  Pojawi się widok Importuj dane.

 2. Kliknij Importuj szablony.

  Pojawi się okno dialogowe Importuj szablony.

 3. Wybierz szablon importu z listy, a następnie wybierz Pobierz.

  Szablon zostanie pobrany.

Uwaga

Nazwy kolumn pliku źródłowego (jeśli są) nie muszą być takie same jak nazwy pól docelowych w programie Snow License Manager.

Aby import nowych lub zaktualizowanych informacji w programie Snow License Manager przebiegł pomyślnie, należy podać określone informacje. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wymaganych danych importu oraz o tym, gdzie można znaleźć dane w programie Snow License Manager po zakończeniu importu, patrz dokument Opis pola danych importu.

Weryfikacja danych

Aby sprawdzić, czy źródłowy plik importu zawiera wyłącznie dozwolone typy danych i wartości, funkcja Importuj dane sprawdza poprawność danych przed ich zaimportowaniem. Podczas podglądu importu błędy są podświetlane na czerwono. Najedź kursorem na pole, aby wyświetlić więcej informacji o błędzie.

Błędy i konflikty podświetlone na czerwono uniemożliwiają import/aktualizację danych.

Dane można aktualizować tylko w przypadku obiektu, który już istnieje w programie Snow License Manager. Jeśli dane importu nie są zgodne z obiektem w bazie danych, nie można kontynuować aktualizacji tego konkretnego obiektu.

Mapowanie pól

W kroku Mapowania pól importu nazwy kolumn pliku źródłowego importu są zmapowane do odpowiednich pól w programie Snow License Manager. Jeśli plik źródłowy importu nie ma nagłówka, można użyć mapowania indeksu. Oznacza to, że pola importu pliku źródłowego będą identyfikowane według indeksu (pozycja kolumny 0, 1, 2 itd.) zamiast tekstu (nagłówek kolumny).