Microsoft 365

Użyj stron Microsoft 365, aby znaleźć możliwości optymalizacji wykorzystania subskrypcji i kosztów.

Opis

Microsoft 365 zawiera informacje na temat planów subskrypcyjnych, aktywności użytkowników oraz kosztów usługi w chmurze. Informacje te importowane są z portalu Microsoft 365 za pośrednictwem narzędzia Snow Integration Connector for Microsoft 365. Strony Subskrypcje, Użytkownicy i Koszt pozwalają uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat aktywności, dostępności oraz wydatków związanych ze wszystkimi subskrypcjami i użytkownikami Microsoft 365 w celu wyszukania możliwości optymalizacji i potencjalnego zaoszczędzenia na kosztach.

Strona Przegląd zawiera najważniejsze komunikaty dotyczące następujących wskaźników:

 • Subskrypcje: Informuje o liczbie subskrypcji udostępnionych (przypisanych) użytkownikowi.

 • Użytkownicy: Informuje o liczbie użytkowników z udostępnionymi subskrypcjami, którzy byli aktywni w ostatnich 90 dniach.

 • Wydatki: Pokazuje kwoty wydatków na nieudostępnione (nieprzypisane) subskrypcje i nieaktywnych użytkowników.

 • Wykorzystanie subskrypcji: Informuje o tym, jak dobrze wykorzystywana jest każda subskrypcja na podstawie wskaźników związanych z użytkownikami, z podziałem na użytkowników aktywnych, nieaktywnych i subskrypcje nieudostępnione (nieprzypisane).

Spostrzeżenia pokazują potencjalne oszczędności oraz możliwości optymalizacji wykorzystywania subskrypcji Microsoft 365, zawierają też łącze do odpowiedniego raportu. Zakładka Raporty pozwala bezpośrednio zapoznawać się ze wszystkimi raportami związanymi z Microsoft 365 i eksportować je.

Zmiany w porównaniu z wersją Snow License Manager 9.12

Po instalacji Snow License Manager 9.12, gdy uruchamiana jest usługa O365, automatycznie rozpocznie się migracja danych historycznych dla aktywności użytkownika. Migracja wykonywana jest tylko raz, podczas pierwszego uruchomienia usługi O365. Tabela Wykorzystanie subskrypcji na stronie Aktywność pokazuje dokładne dane, w tym nieaktywnych użytkowników, wyłącznie dla okresów wypadających po zainstalowaniu narzędzia Snow License Manager w wersji 9.12. Historyczne dane sprzed instalacji Snow License Manage 9.12 pokazują tylko aktywnych użytkowników, a liczby są uśrednione i służą wyłącznie do wyświetlania trendów.

Zapoznaj się z rozdziałem Funkcjonalność Microsoft 365, aby uzyskać więcej informacji na temat migracji danych historycznych aktywności użytkowników.

Wymagania wstępne dla uzyskania dokładnych statystyk i spostrzeżeń

W celu uzyskania jak największych korzyści z funkcji Microsoft 365, z dokładnymi statystykami i spostrzeżeniami, należy ręcznie dodać okresy kosztowe i powiązać użytkowników Microsoft 365 z użytkownikami zewidencjonowanymi:

 • Informacje zaimportowane z portalu Microsoft 365 zawierają jedynie łączną liczbę subskrypcji i liczbę subskrypcji przypisanych do użytkowników. W portalu brak informacji na temat kosztów subskrypcji Microsoft 365, dlatego w celu uzyskania dokładnych statystyk i spostrzeżeń należy ręcznie dodać okresy kosztowe.

  Zapoznaj się z tematem Zarządzanie okresami kosztowymi w Microsoft 365, gdzie opisano, w jaki sposób dodawać, edytować i usuwać okresy kosztowe na stronie Koszt.

 • Aby możliwe było automatyczne wykrywanie zakresu licencji na aplikacje, użytkownicy gromadzeni ze źródeł ewidencji muszą być powiązani z użytkownikami portalu Microsoft 365. Użycie aplikacji na serwerach przedsiębiorstwa można wtedy połączyć z odpowiednim użytkownikiem i planem subskrypcyjnym.

  Ręczne powiązanie i cofanie powiązania odbywa się na stronie Powiąż użytkowników. Zapoznaj się z tematem Zarządzanie powiązaniem użytkowników w Microsoft 365, w którym opisano sposób konfiguracji automatycznego powiązania, ręcznego powiązania i cofania powiązania użytkowników.

Charakterystyka

Na stronach Microsoft 365 dane prezentowane są w postaci diagramów i tabel. Dostępnych jest szereg filtrów.

Filtry

Filtry różnego rodzaju pozwalają filtrować dane na diagramach i w tabelach.

 • Filtr portali

  Wybierz portal Microsoft, aby odfiltrować dane pochodzące z tego portalu. Filtr ten wpływa na wszystkie strony wyświetlające dane z wybranego portalu: Przegląd, Subskrypcje, Użytkownicy, Koszt. Filtr ten można wybrać z poziomu wszystkich wymienionych powyżej stron.

 • Filtr subskrypcji

  Wybierz jedną lub więcej subskrypcji, aby odfiltrować powiązane z tymi subskrypcjami dane na diagramie Rzut okiem lub na diagramach subskrypcji i kosztów. Filtr zawiera subskrypcje, które obejmują dane metryczne oparte na danych użytkownika. Filtr ma wpływ wyłącznie na ten diagram.

 • Filtr roczny

  Wybierz żądany rok, aby odfiltrować dane na diagramach. Filtr ma wpływ wyłącznie na ten diagram.

 • Filtr kolumn

  Wyszukiwanie w wybranych kolumnach w celu odfiltrowania danych w tabelach. Filtr ma wpływ wyłącznie na daną tabelę.

Diagramy

Diagramy przedstawiają krótkie podsumowanie szeregu danych metrycznych lub rozbicie miesięczne danej pozycji w odniesieniu do wybranego wskaźnika.

Strona

Diagram

Opis

Przegląd

Rzut okiem

Przedstawia graficzne podsumowanie najważniejszych obszarów:

 • Subskrypcje: Liczba udostępnionych subskrypcji w stosunku do zapłaconej kwoty.

 • Użytkownicy: Aktywność użytkowników w ramach udostępnionych subskrypcji.

 • Wydatki roczne/miesięczne: Współczynnik przekroczenia budżetu na subskrypcje nieudostępnione (dostępne) i nieaktywnych użytkowników.

Przegląd

Dostępność subskrypcji

Pokazuje subskrypcje ze wskaźnikami opartymi na użytkownikach, w postaci złożonego diagramu dla każdego planu subskrypcji przypisanych, nieprzypisanych i przypisanych nadmiarowo.

Przegląd

Aktywność subskrypcji

Pokazuje wszystkie subskrypcje ze wskaźnikami opartymi na użytkowniku na zbiorczym wykresie, z podziałem na plany subskrypcji aktywnych użytkowników, nieaktywnych użytkowników i nieznane wykorzystanie.

Nieznane wykorzystanie oznacza, że nie można monitorować aktywności.

Subskrypcje: Aktywność

Wykorzystanie subskrypcji

Pokazuje rozbicie miesięczne, z danymi historycznymi, aktywnych i nieaktywnych użytkowników dla licencji udostępnionych (przypisanych).

 • Aktywni użytkownicy: aktywni w okresie ostatnich 90 dni temu (dla subskrypcji monitorowanych)

 • Nieaktywni użytkownicy:

  • aktywni dawniej niż w okresie ostatnich 90 dni temu (dla subskrypcji monitorowanych)

  • nie zarejestrowano aktywności (dla subskrypcji monitorowanych)

 • Nieznane wykorzystanie: nie można monitorować aktywności dla danych subskrypcji

Subskrypcje: Dostępność

Dostępność subskrypcji

Pokazuje miesięczne rozbicie subskrypcji udostępnionych, nieudostępnionych i przypisanych nadmiarowo.

Subskrypcje: Szczegóły aktywności / [nazwa subskrypcji]

[nazwa subskrypcji]

Pokazuje rozbicie miesięczne aktywność użytkownika i liczbę niepowiązanych użytkowników w ramach danej subskrypcji.

Użytkownicy

Użytkownicy

Pokazuje miesięczne rozbicie aktywnych i nieaktywnych użytkowników wszystkich subskrypcji Microsoft 365 ze wskaźnikami opartymi na użytkownikach.

Koszt

Koszt subskrypcji

Pokazuje rozbicie miesięczne kosztów aktywnych i nieaktywnych użytkowników oraz subskrypcji nieudostępnionych.

Pokazuje dane historyczne, o ile są dostępne.

Szczegóły kosztów / [nazwa subskrypcji]

Wykorzystanie subskrypcji

Pokazuje rozbicie miesięczne kosztów aktywnych i nieaktywnych użytkowników oraz subskrypcji nieudostępnionych.

Pokazuje dane historyczne, o ile są dostępne.

Dane poniżej diagramu przedstawiają:

 • Koszt subskrypcji nieudostępnionych i subskrypcji udostępnionych dla bieżącego miesiąca.

 • Koszt subskrypcji udostępnionych podzielony na użytkowników nieaktywnych i aktywnych.

 • Skumulowany koszt całkowity za miesiąc, jeśli dane historyczne są dostępne.

Koszty dotyczące nieaktywnych użytkowników i nieprzypisanych subskrypcji wskazują potencjalne możliwości zaoszczędzenia na kosztach.

Tabele

Tabele pokazują szczegółowe rozbicie na pozycje dla wybranego wskaźnika, z dodatkowymi danymi z kolumn.

Strona

Tabela

Opis

Subskrypcje: Aktywność

Szczegóły aktywności subskrypcji

Pokazuje rozbicie aktywności użytkownika, z danymi opartymi na najnowszym imporcie z portalu Microsoft 365.

Kolumna Użytkownicy nieaktywni wskazuje użytkowników, dla których istnieje potencjalna możliwość optymalizacji subskrypcji. Składa się ona z

 • Użytkownicy, których aktywności nie zarejestrowano (dla subskrypcji zaznaczonych w kolumnie Monitorowane).

 • Użytkownicy, którzy byli aktywni dawniej niż w okresie ostatnich 90 dni.

Subskrypcje: Dostępność

Szczegóły dostępności subskrypcji

Pokazuje rozbicie subskrypcji udostępnionych, nieudostępnionych i przypisanych nadmiarowo.

Subskrypcje: Aplikacje

Aplikacje

Pokazuje podział na wszystkie aplikacje Microsoft 365, aktywność ich użytkowników i odpowiadające im subskrypcje.

Subskrypcje: Szczegóły aktywności / [nazwa subskrypcji]

[nazwa subskrypcji]

Pokazuje podział na wszystkich użytkowników i ich aktywność w wybranych aplikacjach objętych subskrypcją.

Użytkownicy

Szczegóły dotyczące użytkownika

Pokazuje podział na wszystkich użytkowników i ich ostatnią aktywność w każdej subskrypcji, z zastosowaniem wskaźników opartych na użytkowniku.

Użytkownicy / [nazwa użytkownika]

Subskrypcja

Produkty

Pokazuje na odpowiedniej zakładce listę subskrypcji i produktów użytkownika oraz jego aktywność w ich ramach.

Koszt

Szczegóły kosztu subskrypcji

Pokazuje podział kosztów dla wszystkich subskrypcji.

Kolumna Przekroczenie budżetu pokazuje podsumowanie kosztów związanych z nieaktywnymi użytkownikami i nieudostępnionymi subskrypcjami, co wskazuje na potencjalne oszczędności kosztów.