Skip to main content

Microsoft 365

Użyj stron Microsoft 365 w Snow License Manager, aby znaleźć możliwości optymalizacji wykorzystania subskrypcji i kosztów.

Opis

Strony Microsoft 365 zawierają informacje na temat planów subskrypcyjnych, aktywności użytkowników oraz kosztów usługi w chmurze. W celu zapełnienia tych stron danymi konieczne są źródła ewidencji, a do uzyskania prawidłowych danych statystycznych i spostrzeżeń, należy dodać okresy kosztowe do subskrypcji oraz powiązać użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wymagania wstępne.

Strony Subskrypcje, Użytkownicy i Koszt pozwalają uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat aktywności, dostępności oraz wydatków związanych ze wszystkimi subskrypcjami i użytkownikami Microsoft 365 w celu wyszukania możliwości optymalizacji i potencjalnego zaoszczędzenia na kosztach.

Strona Przegląd zawiera najważniejsze komunikaty dotyczące następujących wskaźników:

 • Subskrypcje: Informuje o liczbie subskrypcji udostępnionych (przypisanych) użytkownikowi.

 • Użytkownicy: Informuje o liczbie użytkowników z udostępnionymi subskrypcjami, którzy byli aktywni w ostatnich 90 dniach.

 • Wydatki: Pokazuje kwoty wydatków na nieudostępnione (nieprzypisane) subskrypcje i nieaktywnych użytkowników.

 • Wykorzystanie subskrypcji: Informuje o tym, jak dobrze wykorzystywana jest każda subskrypcja na podstawie wskaźników związanych z użytkownikami, z podziałem na użytkowników aktywnych, nieaktywnych i subskrypcje nieudostępnione (nieprzypisane).

Spostrzeżenia pokazują potencjalne oszczędności oraz możliwości optymalizacji wykorzystywania subskrypcji Microsoft 365, zawierają też łącze do odpowiedniego raportu. W zakładce Raporty możesz bezpośrednio zapoznać się ze wszystkimi raportami związanymi z Microsoft 365 i eksportować je. Zakładka Portale pokazuje wszystkie skonfigurowane portale Microsoft 365, z których importujesz dane.

Definicje

Definicje warunków subskrypcji na stronach Microsoft 365:

 • Przypisane i Udostępnione oznacza liczbę subskrypcji, które zostały przypisane użytkownikom.

 • Nieprzypisane i Nieudostępnione oznacza liczbę subskrypcji, które można przypisać użytkownikom.

 • Nadmiarowo przypisane oznacza liczbę subskrypcji, które zostały przypisane użytkownikom, a których liczba przekracza liczbę zakupionych licencji. Często zdarza się, że nadmiarowo alokowane subskrypcje są wyrównywane na kolejnej fakturze lub podczas odnowienia.

Aktywność użytkownika

Aktywność użytkownika oznacza to, gdy użytkownik miał jakąkolwiek aktywność w danej aplikacji. Dane dotyczące aktywności pochodzą z jednego lub kilku źródeł ewidencjonowania. W takim wypadku ostatnia dostępna aktywność zostanie wyświetlona bez względu na źródło ewidencjonowania. W przypadku niektórych aplikacji nie można monitorować aktywności.

Portal Microsoft 365 zawiera informacje na temat aktywności w niektórych aplikacjach: Outlook, OneDrive, SharePoint, Teams, Yammer, Skype. Aktywność dla wszystkich pozostałych aplikacji Microsoft 365 jest zbierana poprzez Agenty Snow Inventory i Cloud Application Metering: Power BI, Visio, Project, Apps for Enterprise, Dynamics365, Office Online.

Aby zawsze wyświetlać zaktualizowane dane aktywności użytkownika na stronach Microsoft 365, zaleca się regularne skanowania źródeł ewidencjonowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wymagania wstępne.

Zmiany w porównaniu z wersją Snow License Manager 9.12

Po instalacji Snow License Manager 9.12, gdy uruchamiana jest usługa O365, automatycznie rozpocznie się migracja danych historycznych dla aktywności użytkownika. Migracja wykonywana jest tylko raz, podczas pierwszego uruchomienia usługi O365. Tabela Wykorzystanie subskrypcji na stronie Aktywność pokazuje dokładne dane, w tym nieaktywnych użytkowników, wyłącznie dla okresów wypadających po zainstalowaniu narzędzia Snow License Manager w wersji 9.12. Historyczne dane sprzed instalacji Snow License Manage 9.12 pokazują tylko aktywnych użytkowników, a liczby są uśrednione i służą wyłącznie do wyświetlania trendów.

Zapoznaj się z rozdziałem  , aby uzyskać więcej informacji na temat migracji danych historycznych aktywności użytkowników.

Charakterystyka

Dane statystyczne prezentowane są na wykresach i w tabelach. Dostępnych jest szereg filtrów.

Filtry

Filtry różnego rodzaju pozwalają filtrować dane na diagramach i w tabelach.

 • Filtr portali

  Wybierz portal Microsoft, aby odfiltrować dane pochodzące z tego portalu. Filtr ten wpływa na wszystkie strony wyświetlające dane z wybranego portalu: Przegląd, Subskrypcje, Użytkownicy, Koszt. Filtr ten można wybrać z poziomu wszystkich wymienionych powyżej stron.

 • Filtr subskrypcji

  Wybierz jedną lub więcej subskrypcji, aby odfiltrować powiązane z tymi subskrypcjami dane na diagramie Rzut okiem lub na diagramach subskrypcji i kosztów. Filtr zawiera subskrypcje, które obejmują dane metryczne oparte na danych użytkownika. Filtr ma wpływ wyłącznie na ten diagram.

 • Filtr roczny

  Wybierz żądany rok, aby odfiltrować dane na diagramach. Filtr ma wpływ wyłącznie na ten diagram.

 • Filtr kolumn

  Wyszukiwanie w wybranych kolumnach w celu odfiltrowania danych w tabelach. Filtr ma wpływ wyłącznie na daną tabelę.

Diagramy

Diagramy przedstawiają krótkie podsumowanie szeregu danych metrycznych lub rozbicie miesięczne danej pozycji w odniesieniu do wybranego wskaźnika.

Strona

Diagram

Opis

Przegląd

Rzut okiem

Przedstawia graficzne podsumowanie najważniejszych obszarów:

 • Subskrypcje: Liczba udostępnionych subskrypcji w stosunku do zapłaconej kwoty.

 • Użytkownicy: Aktywność użytkowników w ramach udostępnionych subskrypcji.

 • Wydatki roczne/miesięczne: Współczynnik przekroczenia budżetu na subskrypcje nieudostępnione (dostępne) i nieaktywnych użytkowników.

Przegląd

Dostępność subskrypcji

Pokazuje subskrypcje ze wskaźnikami opartymi na użytkownikach, w postaci złożonego diagramu dla każdego planu subskrypcji przypisanych, nieprzypisanych i przypisanych nadmiarowo.

Przegląd

Aktywność subskrypcji

Pokazuje wszystkie subskrypcje ze wskaźnikami opartymi na użytkowniku na zbiorczym wykresie, z podziałem na plany subskrypcji aktywnych użytkowników, nieaktywnych użytkowników i nieznane wykorzystanie.

Nieznane wykorzystanie oznacza, że nie można monitorować aktywności.

Subskrypcje: Aktywność

Wykorzystanie subskrypcji

Pokazuje rozbicie miesięczne, z danymi historycznymi, aktywnych i nieaktywnych użytkowników dla licencji udostępnionych (przypisanych).

 • Aktywni użytkownicy: aktywni w okresie ostatnich 90 dni temu (dla subskrypcji monitorowanych)

 • Nieaktywni użytkownicy:

  • aktywni dawniej niż w okresie ostatnich 90 dni temu (dla subskrypcji monitorowanych)

  • nie zarejestrowano aktywności (dla subskrypcji monitorowanych)

 • Nieznane wykorzystanie: nie można monitorować aktywności dla danych subskrypcji

Subskrypcje: Dostępność

Dostępność subskrypcji

Pokazuje miesięczne rozbicie subskrypcji udostępnionych, nieudostępnionych i przypisanych nadmiarowo.

Subskrypcje: Szczegóły aktywności / [nazwa subskrypcji]

[nazwa subskrypcji]

Pokazuje rozbicie miesięczne aktywność użytkownika i liczbę niepowiązanych użytkowników w ramach danej subskrypcji.

Użytkownicy

Użytkownicy

Pokazuje miesięczne rozbicie aktywnych i nieaktywnych użytkowników wszystkich subskrypcji Microsoft 365 ze wskaźnikami opartymi na użytkownikach.

Koszt

Koszt subskrypcji

Pokazuje rozbicie miesięczne kosztów aktywnych i nieaktywnych użytkowników oraz subskrypcji nieudostępnionych.

Pokazuje dane historyczne, o ile są dostępne.

Szczegóły kosztów / [nazwa subskrypcji]

Wykorzystanie subskrypcji

Pokazuje rozbicie miesięczne kosztów aktywnych i nieaktywnych użytkowników oraz subskrypcji nieudostępnionych.

Pokazuje dane historyczne, o ile są dostępne.

Dane poniżej diagramu przedstawiają:

 • Koszt subskrypcji nieudostępnionych i subskrypcji udostępnionych dla bieżącego miesiąca.

 • Koszt subskrypcji udostępnionych podzielony na użytkowników nieaktywnych i aktywnych.

 • Skumulowany koszt całkowity za miesiąc, jeśli dane historyczne są dostępne.

Koszty dotyczące nieaktywnych użytkowników i nieprzypisanych subskrypcji wskazują potencjalne możliwości zaoszczędzenia na kosztach.

Tabele

Tabele pokazują szczegółowe rozbicie na pozycje dla wybranego wskaźnika, z dodatkowymi danymi z kolumn.

Strona

Tabela

Opis

Subskrypcje: Aktywność

Szczegóły aktywności subskrypcji

Pokazuje rozbicie aktywności użytkownika, z danymi opartymi na najnowszym imporcie z portalu Microsoft 365.

Kolumna Użytkownicy nieaktywni wskazuje użytkowników, dla których istnieje potencjalna możliwość optymalizacji subskrypcji. Składa się ona z:

 • Użytkownicy, których aktywności nie zarejestrowano (dla subskrypcji zaznaczonych w kolumnie Monitorowane).

 • Użytkownicy, którzy byli aktywni dawniej niż w okresie ostatnich 90 dni.

Subskrypcje: Dostępność

Szczegóły dostępności subskrypcji

Pokazuje rozbicie subskrypcji udostępnionych, nieudostępnionych i przypisanych nadmiarowo.

Subskrypcje: Aplikacje

Aplikacje

Pokazuje podział na wszystkie aplikacje Microsoft 365, aktywność ich użytkowników i odpowiadające im subskrypcje.

Subskrypcje: Szczegóły aktywności / [nazwa subskrypcji]

[nazwa subskrypcji]

Pokazuje podział na wszystkich użytkowników i ich aktywność w wybranych aplikacjach objętych subskrypcją.

Użytkownicy

Szczegóły dotyczące użytkownika

Pokazuje podział na wszystkich użytkowników i ich ostatnią aktywność w każdej subskrypcji, z zastosowaniem wskaźników opartych na użytkowniku.

Użytkownicy / [nazwa użytkownika]

Subskrypcje

Produkty

Pokazuje na odpowiedniej zakładce listę subskrypcji i produktów użytkownika oraz jego aktywność w ich ramach.

Koszt

Szczegóły kosztu subskrypcji

Pokazuje podział kosztów dla wszystkich subskrypcji.

Kolumna Przekroczenie budżetu pokazuje podsumowanie kosztów związanych z nieaktywnymi użytkownikami i nieudostępnionymi subskrypcjami, co wskazuje na potencjalne oszczędności kosztów.