Skip to main content

Wyszukiwanie aplikacji i komputerów

Uwaga

Rozdział ten zawiera opis funkcji wyszukiwania kategorii Aplikacji i Komputerów. Opis funkcji wyszukiwania dla innych kategorii zawierają części Wyszukiwanie urządzeń mobilnych, użytkowników, umów, licencji i obiektów.

Widok Szukaj wyświetla listę zawierającą wszystkie wiersze z wybranymi informacjami w określonej kategorii. Do listy można dodać kolumny z większą liczbą informacji, korzystając z funkcji wybór kolumny.

Listę można przeszukiwać za pomocą funkcji filtrowania bezpośrednio na jednej lub kilku kolumnach na liście lub korzystając z funkcji Zastosuj filtry.

Aby przeszukać listę za pomocą funkcji Zastosuj filtry:

 1. Wybierz przycisk Filtr FilterIcon.jpg po lewej stronie listy.

  Wyświetlone zostanie okno Zastosuj filtry.

 2. Opcjonalnie w oknie Organizacja wybierz podzbiór drzewa organizacji.

  Filtr zostanie zastosowany w podzbiorze.

 3. Aby dodać kryterium wyszukiwania, z listy rozwijanej Wybierz filtr wybierz filtr docelowy.

  Kryterium wyszukiwania zostanie dodane poniżej okna Wybierz filtr.

 4. Dla dodanego kryterium wyszukiwania wybierz typ operatora i wartość wyszukiwania lub wprowadź wyszukiwany ciąg znaków. Użyj % jako znaku wieloznacznego dla wyszukiwanego ciągu znaków.

 5. Opcjonalnie wpisz kolejne kryteria wyszukiwania.

 6. Wybierz Szukaj.

  Lista jest filtrowana według kryteriów wyszukiwania. Każde kryterium wyszukiwania wyświetlane jest w formie znacznika nad filtrowaną listą.

Podpowiedź

Aby usunąć kryterium ze swojego wyszukiwania, kliknij RemoveWhite na znaczniku kryterium wyszukiwania. Filtrowana lista aktualizowana jest na bieżąco.

Zapisywanie wyszukiwań aplikacji i komputerów

Filtry i grupowanie wybrane przy wyszukiwaniu można zapisać, aby łatwo uzyskać do nich dostęp i użyć ich później. Wyszukiwania są zapisywane według użytkownika.

Aby zapisać wyszukiwanie:

 1. Wybierz Zapisz obecne wyszukiwanie nad listą wyników wyszukiwania.

  Pojawi się okno dialogowe Zapisz wyszukiwanie.

 2. Nazwij wyszukiwanie w jeden z następujących sposobów:

  • Aby zaktualizować zapisane wcześniej wyszukiwanie, wybierz nazwę wyszukiwania z rozwijanej listy w oknie.

  • Aby zapisać nowe wyszukiwanie, wpisz jego nazwę w oknie Nazwa.

 3. Wybierz Zapisz.

  Nazwa wyszukiwania wyświetlana jest w formie znacznika nad filtrowaną listą.

Wybierz przycisk Wyszukiwania SearchesIcon.jpg po lewej stronie listy, aby otworzyć listę zapisanych wyszukiwań. Gdy użyte zostanie zapisane wyszukiwanie, zostanie ono zastosowane do aktualnych informacji z bazy danych.