Skip to main content

Alokacja

Przy rejestracji zakupu licencji należy podać podmiot prawny (organizację) będący właścicielem licencji. Istnieje również opcja aktywowania automatycznej alokacji lub ręcznej alokacji licencji dla organizacji niebędących podmiotami prawnymi.

Dla optymalnego użytkowania własności licencji rekomenduje się stosowanie funkcji automatycznej alokacji zamiast alokacji ręcznej. Automatyczną alokację aktywuje się przy rejestracji licencji, patrz Dodaj zakup licencji.

Alokacja automatyczna

Jeśli aktywowana jest funkcja automatycznej alokacji, zakupione licencje są automatyczne dystrybuowane do węzłów w hierarchii organizacji, w oparciu o wymogi licencji dla każdego węzła. Licencje zakupione na poziomie centralnym organizacji zostaną wtedy automatycznie przydzielone podstawowym jednostkom organizacji w oparciu o faktyczne instalacje. Wszystkie licencje z aktywowaną automatyczną alokacją zostaną ponownie alokowane za każdym razem, gdy dokonywana będzie kalkulacja zgodności.

Automatyczna alokacja jest szczególnie istotna w przypadku licencji z aktywowanym prawem powrotu do poprzedniej wersji. Przy aktywowaniu zarówno automatycznej alokacji jak i prawa powrotu do poprzedniej wersji, licencje porównuje się z dokonanymi instalacjami tej samej i określonej poprzedniej wersji danej aplikacji na wszystkich podpoziomach podmiotu prawnego będącego właścicielem licencji.

Jest automatyczna alokacja nie została aktywowana i nie dokonano żadnej ręcznej alokacji, licencje dla konkretnego zakupu zostaną porównane wyłącznie z instalacjami dokonanymi na tym samym poziomie organizacji, na którym zarejestrowano zakup. Jeśli aktywowano prawo powrotu do poprzedniej wersji, zostaną wzięte pod uwagę instalacje poprzednich wersji dokonane na tym samym poziomie organizacji.

Alokacja ręczna

Możliwe jest również ręczne określenie, w jaki sposób licencje powinny być alokowane. Ręcznie alokowane licencje nie będą objęte alokacją automatyczną. Przy kalkulowaniu zgodności, licencje alokowane ręcznie zostaną wykorzystane wyłącznie w odniesieniu do aplikacji w danym węźle organizacji, do którego alokowano te licencje.