Skip to main content

Monitorowanie przypisań licencji

Jeśli funkcja monitorowania jest włączona, widok Monitorowanie przypisań licencji przedstawia dziennik przypisań licencji. Widok przedstawia, kto przypisał licencję, kiedy nastąpiło przypisanie oraz adnotację o tym dlaczego nastąpiło przypisanie. Przypisania otrzymują numery identyfikacyjne w porządku rosnącym.

Monitorowanie można aktywować lub dezaktywować w widoku Monitorowanie przypisań licencji:

  • Kliknij Aktywuj monitorowanie, aby włączyć śledzenie przypisań.

  • Kliknij Dezaktywuj monitorowanie, aby zatrzymać śledzenie przypisań.

    Dziennik przypisań licencji pozostanie w systemie, ale nie będą dodawane do niego nowe przypisania licencji, jeśli monitorowanie jest wyłączone.

Jeśli licencja jest skonfigurowana na automatyczną alokację, konfiguracja taka zostanie odnotowana, ale nie pojawią się wpisy o pojedynczych przypisaniach w wyniku automatycznej alokacji.

Jeśli funkcja monitorowania jest włączona, to po przypisaniu i zapisaniu licencji pojawi się okno dialogowe Dodaj informacje o monitorowaniu przypisań. Przejrzyj informacje i wprowadź niezbędne zmiany, a następnie kliknij OK.