Skip to main content

Widok szczegółowy zamówienia Oracle

Widok szczegółowy zamówienia Oracle pokazuje szczegółowe informacje dla określonego zamówienia Oracle. Aby przejść na tę stronę z zakładki Przegląd Oracle > Uprawnienia, wybierz widok Zamówienia, a następnie w tabeli wybierz wiersz określonego zamówienia.

Górna część widoku zawiera ogólne informacje o zamówieniu Oracle, takie jak numer zamówienia, łączny koszt (koszt licencji i wsparcia) dla danego zamówienia oraz liczbę przypisanych licencji.

Dolna część widoku zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu Oracle. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą:

Zakładka

Opis

Informacje dotyczące zamówienia

Ogólne informacje dotyczące zamówienia Oracle

Jeżeli status zamówienia jest Częściowy lub Niekompletny, w prawym górnym rogu strony można wybrać opcję Edytuj zamówienie i uzupełnić brakujące pola. Po całkowitym wypełnieniu zamówienia jego status zostanie zaktualizowany do Kompletne.

Statusy zamówienia opisano w Statusy zamówienia Oracle.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe dotyczące zamówienia Oracle

Produkty

Produkty powiązane z zamówieniem Oracle.

Dokumenty

Przesłane dokumenty i linki związane z zamówieniem Oracle

Ogólne

Informacje ogólne dotyczące rejestracji zamówień Oracle