Skip to main content

Przykład zgodności 1

Poniższy przykład odnosi się do aplikacji Archiwizator WinRAR 5.30.

W podsumowaniu zgodności aplikacji widzimy, że:

 • Wskaźnik tej aplikacji jest ustawiony na Instalacje.

 • Dostępnych jest 10 licencji o tym wskaźniku dla tej aplikacji

 • Wymaganych jest 18 licencji

 • Dostępnych jest 10 licencji

 • Brakuje 8 licencji

compliance-winrar

W widoku Szczegóły w zakładce Zgodność widzimy, że nie ma zarejestrowanych licencji dla wskaźnika aplikacji (górne czerwone pole), ale istnieją licencje zarejestrowane z innym wskaźnikiem (dolne czerwone pole):

 • Istnieją 4 licencje zarejestrowane ze wskaźnikiem Liczba procesorów.Licencje te jednak nie zostały przypisane do żadnego komputera/datacenter i nie zawierają się w zakresie.

Wskaźnik domyślny

Wskaźnik tej aplikacji jest ustawiony na Instalacje.

Początkowa liczba wymaganych licencji na aplikacje to 18 instalacji, co odpowiada 18 wymaganym licencjom. Nie wprowadzono żadnych korekt.

compliance-winrar-defaultmetric

W kolumnie Licencje widzimy, że 10 licencji zostało przeniesionych do aplikacji za pośrednictwem praw aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji:

 • Kliknij zakładkę Licencje, a następnie opcję Transfery.

compliance-winrar-transfers

Aby sprawdzić, w jaki sposób licencje odpowiadają instalacjom:

 1. W zakładce Licencje kliknij Monitorowanie.

 2. Wybierz opcję Objęte z listy Stan uprawnień.

  Lista jest filtrowana.

W tym przykładzie widzimy, że lista jest pusta (nie ma na niej konsumentów), chociaż mamy do dyspozycji 10 licencji.

compliance-winrar-tracking

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij zakładkę Alokacja.

Uwaga

Alokacja może zostać zmieniona tylko zgodnie z aktualnymi warunkami licencjonowania.

Teraz widać, że węzeł organizacji Firma nie ma wymogu licencji, ale jest objęty 10 licencjami. Jednocześnie węzeł organizacji Firma/Szwecja ma wymóg 18 licencji, ale nie są dostępne żadne licencje.

compliance-winrar-allocation

Tutaj można edytować zakup licencji, aby umożliwić licencjonowanie instalowanych aplikacji na niższych szczeblach struktury organizacyjnej:

 1. Przejdź do zakupu licencji i kliknij Edytuj licencję.

 2. W zakładce Przypisanie zaznacz pole wyboru Alokacja automatyczna, a następnie kliknij Zapisz.

 3. Kliknij przycisk Rekalkuluj zgodność w menu kontekstowym.

 4. Przejdź do aplikacji, a następnie kliknij zakładkę Alokacja.

W tym przypadku zmieniliśmy jeden z zakupów licencji, a zatem obecnie dostępnych jest 8 licencji do obsługi konsumentów w węźle Firma/Szwecja.

compliance-winrar-recalculate

Aby sprawdzić, w jaki sposób licencje odpowiadają instalacjom po zmianie:

 1. Kliknij zakładkę Licencje, a następnie Monitorowanie.

 2. Wybierz opcję Objęte z listy Stan uprawnień.

  Lista jest filtrowana.

compliance-winrar-covered

Należy pamiętać, że wciąż brakuje ośmiu licencji zgodnie z ogólną kalkulacją zgodności i posiadamy cztery nieprzypisane licencje o wskaźniku Liczba procesorów.

compliance-winrar-processors

Inne wskaźniki

W zakładce Zgodność i widoku Szczegóły widać, że licencje o innych wskaźnikach niż wskaźnik danej aplikacji zostały zarejestrowane. Licencje te jednak nie zostały przypisane do żadnego komputera/datacenter i nie zawierają się w zakresie.

Aby poprawić nieprzypisane licencje:

 1. Przejdź do licencji ze wskaźnikiem Liczba procesorów i kliknij Edytuj licencję.

 2. Kliknij zakładkę Przypisanie.

 3. Kliknij Dodaj i wyszukaj komputery, do których chcesz przypisać licencje.

 4. Wpisz liczbę licencji, które mają zostać przypisane dla każdego komputera.

 5. Zapisz zmiany w licencji.

 6. Kliknij przycisk Rekalkuluj zgodność w menu kontekstowym.

 7. Przejdź do aplikacji, a następnie kliknij zakładkę Zgodność.

W tym przykładzie komputery, do których przypisaliśmy licencje, mają po jednym procesorze. Oznacza to, że cztery licencje odpowiadają czterem instalacjom, które teraz obejmują. Jest to ukazane w kolumnie Zakres, w której górna sekcja ma wiersz Objęte innymi wskaźnikami, a w drugiej sekcji – wiersz Licencjonowanie innych wskaźników.

compliance-winrar-othermetrics