Skip to main content

Biała lista aplikacji

Aplikacje, które są zatwierdzone do instalacji i użytkowania w środowisku informatycznym można określić w widoku Biała lista aplikacji.

Widok Biała lista aplikacji składa się z dwóch zakładek, zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Kryteria

Stosowane do wyznaczania kryteriów i reguł automatyzacji umieszczenia zatwierdzonych aplikacji na białej liście. Kryteria białej listy odnoszą się do nawy aplikacji, typu aplikacji lub producenta aplikacji.

Aplikacje (wynik)

Wyświetla wszystkie aplikacje spełniające kryteria białej listy.

Zatwierdzone aplikacje są identyfikowane automatycznie na podstawie dodanych kryteriów. Aplikacje można również dodać do białej listy ręcznie.

Instalacja lub korzystanie z aplikacji nieznajdującej się na białej liście spowoduje wygenerowanie alertu. Niezatwierdzone aplikacje są również wyświetlane na szarym tle w widokach Szczegóły komputera i Szczegóły dotyczące użytkownika.

Aby uzyskać listę wszystkich aplikacji znajdujących się na białej liście:

 • Użyj raportu zapasów Wszystkie aplikacje i dodaj kryteria raportu Umieszczono na białej liście.

 • W widoku Pokaż listę wszystkich aplikacji, dodaj kolumnę Umieszczono na białej liście (Tak/Nie) z Wyboru kolumny, aby ułatwić filtrowanie.

Uwaga

Czarna lista nadpisuje białą listę. Jeśli zatwierdzona aplikacja znajduje się na czarnej liście, zostanie usunięta z białej listy.

Dodaj lub edytuj kryteria białej listy

 1. W zakładce Kryteria wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kryteria białej listy, kliknij Dodaj kryteria.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj kryteria.

  • Aby edytować kryteria białej listy, kliknij wiersz kryteriów białej listy.

   Pojawi się zakładka Edytuj kryteria.

 2. Wybierz Typ kryteriów z listy.

 3. Wpisz Kryteria. Użyj % jako symbolu wieloznacznego, aby uwzględnić kilka aplikacji o wspólnej nazwie lub wspólnym typie.

  • Przykład: %ftp%

 4. Kliknij Zapisz.

Usuń kryteria białej listy

 1. W zakładce Kryteria i w wierszu kryteriów, kliknij ikonę Usuń RemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń kryteria.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.

Ustaw reguły automatyzacji białej listy

 1. W zakładce Kryteria oraz w sekcji Zasady automatyzacji białej listy kliknij Edytuj.

 2. Aby ustawić regułę, zaznacz pole reguły.

  W razie potrzeby zmień ilości instalacji oraz pola użytkowników.

 3. Aby zastosować reguły automatyzacji białej listy, kliknij Zastosuj zasady.

Zobacz białą listę zatwierdzonych aplikacji

Wszystkie aplikacje spełniające kryteria białej listy są wyświetlane w zakładce Aplikacje (wynik), niezależnie od tego, czy są zainstalowane w obecnym środowisku informatycznym, czy nie. Kolumny Instalacje oraz Użytkownicy przedstawiają liczbę instalacji i użytkowników w obecnym środowisku informatycznym.