Skip to main content

Datacenters i klastry

Przegląd Datacenters i klastrów stanowi podsumowanie informacji o aplikacjach z licencjami, serwerach fizycznych oraz maszynach wirtualnych (zewidencjonowanych oraz o liczbie całkowitej) w każdym datacenter/klastrze.

Datacenters i klastry, które dodano na podstawie danych ewidencyjnych są oznaczone jako „wygenerowane automatycznie” w kolumnie Opis.

Widok szczegółowy datacenter/klastra

Pola informacyjne Widoku szczegółowego datacenter/klastra zawierają informacje na przykład o liczbie hostów, procesorze i rdzeniach, zgodnie z poniższą tabelą.

Hosty

Procesory

Rdzenie

Maszyny wirtualne

Zakres licencji

IconHosts
IconProcessors
IconProcessorCores
IconVM
IconLicenseCoverage

Liczba hostów podłączonych do datacenter

Całkowita liczba procesorów dla członków datacenter

Całkowita liczba rdzeni procesorów dla członków datacenter

Liczba wirtualnych maszyn podłączonych do datacenter

Liczba instancji objętych dostępnymi licencjami wyrażona w procentach*

* Zakres licencji pokazuje odsetek wszystkich aplikacji wymagających licencji na wszystkich hostach i ich maszynach wirtualnych, które są w pełni objęte licencjami. Zakres licencji wskazuje ogólny poziom ryzyka dla datacenter.

Dolna część widoku szczegółowego zawiera ogólne informacje o datacenter i klastrach. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą.

Tabulator

Opis

Licencje

Wszystkie licencje połączone z datacenter/klastrem.

Aplikacje

Wszystkie aplikacje podłączone do datacenter/klastra.

Hosty

Wszystkie hosty podłączone do datacenter/klastra.

Jeśli na jakimkolwiek hoście zainstalowano maszyny wirtualne, liczbę maszyn wirtualnych można zobaczyć w kolumnie Maszyny wirtualne.

Maszyny wirtualne

Maszyny wirtualne podłączone do datacenter/klastra.

Funkcje

Dostępne dla generowanych automatycznie VMware datacenters i przedstawia licencjonowane Funkcje produktu.

Ogólne

Informacje ogólne o datacenter/klastrze.

Oracle

Wyświetlane wyłącznie dla datacenter/klastrów z zainstalowanymi produktami Oracle.

Bazy danych: Wszystkie komputery z zainstalowanymi bazami danych Oracle.

Zamówienia: Wszystkie zamówienia Oracle dla danego datacenter/klastra.