Skip to main content

Szczegóły aplikacji

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o konkretnej aplikacji, kliknij pozycję na liście aplikacji.

Pola informacyjne w widoku szczegółowym Aplikacji prezentują informacje zgodnie z poniższą tabelą.

Instancje

Licencje

Wymóg licencji

Zakres

Zgodność

Ikona w zależności od typu instancji

IconLicenses
IconLicenseReq
IconLicCoverage
IconCompliance

Liczba instancji.

Typ instancji, w zależności od wskaźnika użytego do kalkulacji zgodności dla danej aplikacji.

Liczba dostępnych licencji.

Liczba licencji wymagana do zapewnienia zgodności z wybranym wskaźnikiem.

Liczba instancji objętych dostępnymi licencjami

Skalkulowana różnica pomiędzy ZakresemWymogiem licencji.

Zgodność: ikona zielona

Brak zgodności: ikona czerwona

Dla aplikacji, które nie wymagają licencji (wskaźnik ustawiony jako „Licencja nie jest wymagana”), stosowane jest tylko pole informacyjne Instalacje.

informationbox

Dolna część widoku szczegółowego zawiera szczegółowe informacje o aplikacji przedstawione w zakładkach, zgodnie z poniższą tabelą.

Uwaga

Dostępne zakładki w widoku szczegółowym aplikacji zależą od wskaźnika oraz tego, czy aplikacja jest zainstalowana na komputerze, czy urządzeniu mobilnym.

Zakładka

Opis

Licencje

Zakupy: Wszystkie zarejestrowane zakupy licencji dla wybranej aplikacji.

Transfery: Wszystkie otrzymane lub przeniesione licencje z/d innych wersji aplikacji za pośrednictwem praw aktualizacji lub powrotu do poprzedniej wersji.

Monitorowanie: Podsumowanie wymagań licencji i statusu uprawnień dla każdego konsumenta.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zakładka Licencje.

Alokacja

Pokazuje alokację licencji i instalacji.

 • Kolumna Wymóg licencji pokazuje, ile licencji jest wymaganych dla każdego węzła organizacji (tzn. liczba instalacji wymagających licencji dla danej aplikacji) i obejmuje aplikacje zainstalowane bez zarejestrowanego użytkowania.

 • Kolumna Zakres pokazuje liczbę instancji objętych dostępnymi licencjami.

 • Kolumna Zgodność pokazuje skalkulowaną różnicę między ZakresemWymogiem licencji.

Zgodność

Szczegóły: Prezentacja tego, w jaki sposób zostały skalkulowane wartości wyświetlone w polach informacyjnych w szczegółowym widoku Aplikacji.

Historia: Wykres najwyższej i najniższej wartości zgodności w każdym miesiącu dla danej aplikacji. Okres wybiera się w polu wyboru zakresu dat pod wykresem.

Trend: Wykresy wymogu, zakresu, zgodności oraz trendu zgodności dla aplikacji w danym okresie. Okres wybiera się w polu wyboru zakresu dat poniżej wykresu. Kliknij etykietę Wymóg, Zakres, Zgodność i/lub Trend zgodności, aby ukryć lub pokazać wykresy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zakładka Zgodność.

Instalacje: Wszystkie komputery, na których dokonano instalacji wybranej aplikacji.

Historia: Wykres liczby instalacji aplikacji w miesiącu w danym okresie. Okres wybiera się w polu wyboru zakresu dat poniżej wykresu.

Wszystkie urządzenia mobilne, na których dokonano instalacji wybranej aplikacji.

Dostępne wyłącznie dla urządzeń mobilnych.

Użytkownik: Wszyscy użytkownicy, którzy korzystali z aplikacji oraz data ostatniego użycia aplikacji przez użytkownika.

Jednocześnie pracujący użytkownicy: Wykres maksymalnej liczby jednoczesnych użytkowników w miesiącu w danym okresie. Okres wybiera się w polu wyboru zakresu dat poniżej wykresu.

Wyświetlane wyłącznie dla aplikacji ze wskaźnikiem Jednocześnie pracujący użytkownicy.

Historia: Wykres liczby użytkowników aplikacji w miesiącu w danym okresie. Okres wybiera się w polu wyboru zakresu dat poniżej wykresu.

Urządzenia: Urządzenia, które korzystały z aplikacji.

Dostępne dla aplikacji, do których można uzyskać dostęp zdalnie lub za pośrednictwem połączenia z pulpitem wirtualnym.

Jednocześnie pracujący użytkownicy: Wykres maksymalnej liczby jednocześnie pracujących urządzeń w miesiącu w danym okresie. Okres wybiera się w polu wyboru zakresu dat poniżej wykresu.

Wyświetlane wyłącznie dla aplikacji ze wskaźnikiem Jednocześnie pracujące urządzenia oraz jeśli aplikacja jest zainstalowana na urządzeniu.

Historia: Wykres liczby urządzeń korzystających z aplikacji w miesiącu w danym okresie. Okres wybiera się w polu wyboru zakresu dat poniżej wykresu.

Nazwy wszystkich aplikacji w pakiecie. Jest tu również liczba instalacji w ramach pakietu porównana z całkowitą liczbą instalacji. Różnica stanowi liczbę oddzielnych instalacji.

Dostępne wyłącznie dla pakietów aplikacji, takich jak Adobes Creative Cloud lub Microsoft 365.

Ogólne informacje na temat aplikacji, zgrupowane według typu informacji.

Informacje finansowe wprowadzone dla aplikacji. Wszystkie wartości są przedstawione w walucie wybranej przez użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zakładka Informacje finansowe.

Informacje o jednostce magazynowej (SKU) dla aplikacji.

 • Kolumna Opis produktu pokazuje szczegóły aplikacji podane przez producenta.

 • Kolumny UPG oraz DWN pokazują prawa użytkowania produktu, prawa do aktualizacji oraz prawa powrotu do poprzedniej wersji.

Wiele wskaźników

Jeżeli obok nazwy aplikacji na górze widoku szczegółowego aplikacji wyświetlony zostanie symbol Wiele wskaźnikówSLM_MultipleMetricsIcon.png, aplikacja może użyć więcej niż jednego wskaźnika w przypisywaniu licencji, raportowaniu i kalkulacjach zgodności licencji. Wskaźniki do aplikacji można dodawać w sekcji Wskaźniki na Zakładka Informacje o licencji.

Jeżeli aplikacja obejmuje wiele wskaźników, można wybrać wskaźnik z wyskakującej listy w polu Instancja.

SLM_MultipleMetrics_InstanceBox.png

Pola informacyjne zmienią się i pokażą informacje licencyjne dla wybranego wskaźnika.

Wybrany wskaźnik będzie wymieniony obok nazwy aplikacji wraz z symbolem Wiele wskaźników SLM_MultipleMetricsIcon_AlternativeMetric.png.

Zakładki LicencjeAlokacja wyświetlają informacje o wybranym wskaźniku, a zakładka Zgodność wyświetla informacje o wszystkich wskaźnikach dodanych do aplikacji.

Zakładka Licencje

Zakładka Licencje zawiera widoki Zakupy, Transfery oraz Monitorowanie.

Zakupy

Widok Zakupy pokazuje informacje na temat wszystkich zakupów licencji, które zostały zarejestrowane dla aplikacji. Pole Niekompletne jest stosowane do wskazania niekompletnych licencji.

Kliknij strzałkę ArrowRightobok daty zakupu, żeby otworzyć oddzielne okno z widokiem alokacji obecnych licencji.

Kliknij na zakup z listy, aby przejść do szczegółów rejestracji tej licencji.

Transfery

Jeśli jakiekolwiek licencje otrzymano lub przekazano za pośrednictwem praw aktualizacji lub praw powrotu do poprzedniej wersji, lista takich transferów znajduje się w widoku Transfery. Informacje są pokazane dla aplikacji, typu transferu, wskaźnika licencji oraz liczby przeniesionych licencji, których to dotyczy.

Kliknij na aplikację z listy, aby przejść do szczegółów tej aplikacji.

Monitorowanie

Widok Monitorowanie pokazuje listę wszystkich konsumentów, którzy wymagają licencji dla danej aplikacji.

Jeżeli dostępnych jest wiele wskaźników dla aplikacji, rodzaj konsumenta oraz powiązane informacje zależą od wybranego wskaźnika.

 • Kolumna Użyto wskazuje, czy wykorzystano już instalację, czy też nie.

 • Kolumna Wymagane pokazuje liczbę licencji, która jest wymagana dla zakresu. Kliknij strzałkę obok liczby, aby zobaczyć informacje o wszelkich dostosowaniach licencji, jakich dokonano w początkowym wymogu licencji.

 • Kolumna Stan uprawnień pokazuje zakres uprawnień użytkownika. Kliknij strzałkę obok stanu, aby zobaczyć więcej informacji i przejść za pośrednictwem linku do wszelkich zakupów licencji użytych dla zakresu.

Kliknij na konsumenta z listy, aby zobaczyć szczegóły tego konsumenta.

Zakładka Zgodność

Widok Szczegóły w zakładce Zgodność pokazuje szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób skalkulowano licencje, wymagania oraz zakres w szczegółowym widoku Aplikacji.

Górna część pokazuje kalkulacje w oparciu o wskaźnik dla aplikacji. Jeśli zarejestrowano jakiekolwiek licencje z innymi wskaźnikami niż wskaźnik aplikacji, dostępne będą również dodatkowe sekcje z kalkulacjami.

Jeżeli dostępnych jest wiele wskaźników dla aplikacji, wybierz opcję Pokaż dodatkowe wskaźniki, aby zobaczyć kalkulacje dla wszystkich dostępnych wskaźników.

Zakładka

Opis

Wymaganie początkowe

Wymaganie początkowe licencji przed dokonaniem dostosowań. Liczba wyrażona jest we wskaźniku aplikacji lub – w przypadku licencji z innym wskaźnikiem – przekalkulowana na odpowiadającą liczbę dla tego wskaźnika.

przykład 6.

Wskaźnik jest ustawiony jako Liczba procesorów. Aplikację wykryto na 10 serwerach, które obejmują łącznie 14 procesorów. Wymaganie początkowe w takim przypadku będzie wynosiło 14 procesorów. Jeśli zarejestrowano zakup licencji ze wskaźnikiem Instalacje, wymaganie początkowe będzie odpowiadać 10 instalacjom.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Przykładami zgodności w Załączniku.Licencje

Informacje o dostępnych licencjach, które mogą objąć tę aplikację.

Przedstawiona jest liczba zarejestrowanych zakupionych licencji oraz wszelkie dostosowania licencji, jakich dokonano, na przykład:

 • przeniesienia licencji za pośrednictwem praw aktualizacji lub praw powrotu do poprzedniej wersji (+/-)

 • niekompletne lub nieprzypisane licencje (-)

 • licencje subskrypcyjne, dla których subskrypcje wygasły (-).

Wymagane licencje

Informacja o wymaganej liczbie licencji.

Przedstawiona jest początkowo wymagana liczba licencji oraz wszelkie dostosowania licencji, jakich dokonano, na przykład:

 • rozszerzony zakres lub wtórne prawa użytkowania (-)

 • połączenia aplikacji w pakiety (-)

 • użycie poza okresem monitorowania wskaźników (-)

 • VDI (-)

 • ręczne wyłączenia zgodności (-)

 • Współczynniki rdzenia procesora (+/-).

Szczegóły te dostępne są wyłącznie w sekcji wskaźnika aplikacji.

Zakres

Informacje o zakresie, jakim objęta jest aplikacja.

Przedstawiona jest dostępna liczba licencji oraz wszelkie dostosowania licencji, jakich dokonano, na przykład:

 • objęte innymi wskaźnikami (+)

  Wybierz ilustrację, aby wyświetlić wyskakujące okno z dodatkowymi informacjami.

 • licencjonowanie innych wskaźników (-)

 • licencje grupowe (+)

 • Z prawami użytkowania VM (+)

 • Objęty planem subskrypcyjnym (+)

  Uwaga

  Aby automatycznie wykryć zakres licencji dla aplikacji zawartych w pakiecie Microsoft 365, użytkowników Snow License Manager należy powiązać z użytkownikami Microsoft 365. Należy również skonfigurować łącznik Snow Integration dla Microsoft 365.

 • Objęty podwójną licencją (-)

  Uwaga

  Aplikacja objęta podwójną licencją to aplikacja, która jest objęta zarówno licencją, jak i planem subskrypcyjnym.

  Standardowa automatyczna alokacja nie uwzględnia tego, którzy użytkownicy posiadają plan subskrypcyjny obejmujący aplikację. W związku z tym ten sam użytkownik będzie objęty zarówno planem subskrypcyjnym, jak i standardową licencją.

  Zalecamy użycie łącznika Snow Integration dla Microsoft 365 oraz powiązania użytkowników, aby uwzględnić aplikacje zawarte w planach subskrypcyjnych Microsoft 365. Jeśli istnieje potrzeba objęcia aplikacji standardową licencją, należy upewnić się, że przypisuje się ją do konkretnego użytkownika lub urządzenia, które ma zostać objęte licencją, oraz że nie użyto funkcji automatycznej alokacji.

Zgodność

Posumowanie pokazujące, czy aplikacja osiągnęła status zgodności, czy też nie:

Zakładka Informacje finansowe

Zakładka Informacje finansowe przedstawia koszty oraz ryzyko finansowe związane z aplikacją.

Typ

Opis

Całkowity koszt aplikacji

Skalkulowano koszt na:

Koszt aplikacji według wskaźnika × Wymóg licencji

Koszt aplikacji według <wskaźnik>

Koszt ustawia się ręcznie w widoku Edytuj aplikację.

Całkowity koszt licencji

Skalkulowano koszt na:

Zakup licencji łącznie + Całkowity koszt konserwacji + Całkowity koszt wsparcia

 • Zakup licencji łącznie = suma Ceny zakupu dla wszystkich licencji zarejestrowanych dla danej aplikacji

 • Całkowity koszt konserwacji oraz całkowity koszt wsparcia dotyczące wszystkich okresów oraz wszystkich zarejestrowanych licencji dla danej aplikacji.

Średni koszt na licencję (wskaźnik)

Koszt ten oparty jest o wskaźnik aplikacji:

Całkowity koszt licencji/Całkowita liczba licencji

Uwaga

Koszt ten jest kalkulowany wyłącznie dla zakupów licencji z tym samym wskaźnikiem, co aplikacja.

Ryzyko

Pokazuje rozbieżności zgodności w kosztach dla aplikacji. Ryzyko może być dodatnie lub ujemne, w zależności od tego, czy zgodność jest dodatnia czy ujemna. Ryzyko kalkuluje się następująco:

Średni koszt na licencję (wskaźnik) × Zgodność

Jeśli dla aplikacji nie zakupiono żadnych licencji lub jeśli wskaźniki zarejestrowanych licencji różnią się od wskaźnika aplikacji, ryzyko kalkulowane jest następująco:

Koszt aplikacji według wskaźnika × Zgodność

Ryzyko (nieużywane oprogramowanie)

Pokazuje koszt nieużywanego oprogramowania.

Jeśli dla aplikacji zakupiono licencje ORAZ licencje mają taki sam wskaźnik jak aplikacja:

Średni koszt na licencję (wskaźnik) × Liczba niewykorzystanych instalacji

Jeśli dla aplikacji nie zakupiono żadnych licencji LUB jeśli wskaźniki licencji różnią się od wskaźnika aplikacji:

Koszt aplikacji według wskaźnika × Liczba niewykorzystanych instalacji

Ryzyko pokazuje również, w jakim stopniu aplikacja jest używana, w postaci wartości procentowej:

(Liczba niewykorzystanych instalacji / Całkowita liczba instalacji) × 100