Skip to main content

Szczegółowy widok licencji

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o konkretnej licencji, kliknij pozycję na liście licencji.

Górna część widoku szczegółowego zawiera ogólne informacje o zakupie licencji. Niektóre informacje można kliknąć w celu wyświetlenia większej liczby szczegółów, takich jak ostrzeżenie Niekompletna, które wyjaśnia powody niekompletności licencji.

Wskaźnik

Wskaźnik domyślny

Cena zakupu

Ilość

IconMetric
IconMetricDefault
IconCostPrice
IconQuantity

Wskaźnik dla licencji

Domyślny wskaźnik dla aplikacji.

Cena zakupu licencji.

Liczba zakupionych licencji.

Dolna część widoku szczegółowego zawiera ogólne informacje o licencji. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Podsumowanie informacji i ustawień zarejestrowanych przy zakupie licencji.

Informacje o kosztach konserwacji i wsparcia technicznego zarejestrowane przy zakupie licencji. Tutaj znajdują się również informacje o aktualnych uprawnieniach do aktualizacji.

Sposób przypisania zakupu licencji (do organizacji, grup, użytkownika lub komputera/datacenter)

Ogólne informacje na temat zakupu licencji, posortowane według typu informacji.

Przesłane dokumenty i linki związane z zakupem licencji.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zarządzanie dokumentami i linkami.

Zakładka Konserwacja i wsparcie

Zakładka Konserwacja i wsparcie pozwala użytkownikowi śledzić okresowe koszty związane z zakupem licencji. Wszelkie zarejestrowane koszty zostaną wliczone w Całkowity koszt licencji wyświetlany w zakładce Informacje finansowe w szczegółowym widoku aplikacji.

Istnieją trzy opcje dodawania okresów konserwacji i wsparcia przy zakupie licencji;

  1. Dodaj ręcznie uprawnienia do aktualizacji okresu i aplikacji.

  2. Użyj praw do aktualizacji okresu i aplikacji zgodnie z obowiązującą umową, tj. zakupioną licencją, która została zarejestrowana jako część umowy.

  3. Użyj uprawnień do aktualizacji aplikacji zgodnie z jednostką SKU aplikacji i dodaj okres ręcznie.

Jeśli w przypadku danej licencji ustawiono ręcznie prawa aktualizacji oraz zarejestrowane okresy konserwacji i pomocy technicznej, a także zmieniono je zgodnie z umową, zarejestrowane ręcznie ustawienia zostaną zastąpione ustawieniami wybranej umowy.

Gdy umowa zostanie zaktualizowana o nowy okres, wszelkie zakupy licencji, które są częścią tej umowy, będą aktualizowane w odniesieniu do okresów konserwacji i/lub wsparcia.