Skip to main content

Edytuj użytkowników

 1. W menu Użytkownicy kliknij polecenie Pokaż listę wszystkich użytkowników lub Szukaj użytkowników i znajdź jednego lub więcej użytkowników, których chcesz edytować.

 2. Aby edytować jednego użytkownika:

  1. Kliknij wiersz użytkownika.

   Pojawi się widok Szczegóły użytkownika.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj użytkownika.

 3. Aby edytować kilku użytkowników jednocześnie:

  1. Wybierz użytkowników.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj użytkowników.

   Pojawi się widok Edytowanie wielu użytkowników.

 4. Dokonaj edycji informacji w polach zakładek zgodnie z poniższymi sekcjami.

 5. Kliknij Zapisz.

Zakładka Ogólne

Użyj pól w zakładce Ogólne, aby wprowadzić informacje na temat użytkownika:

 1. Wybierz z listy węzeł Organizacja, do którego należy ten użytkownik.

 2. Jeśli nie jest jeszcze wypełniony, wpisz Pełną nazwę użytkownika, aby ułatwić wyszukiwanie. Dane te są zwykle uzupełniane automatycznie przez ewidencję Snow.

 3. Wpisz dane kontaktowe użytkownika; Lokalizacja, Numer lokalu, Numer telefonu, Numer telefonu komórkowegoAdres e-mail.

 4. Wybierz Status z listy:

  • Aktywny – użytkownik jest aktywny w systemie i będzie wymagał licencji na korzystanie z aplikacji.

  • Kwarantanna – użytkownik zostaje poddany kwarantannie, ale nadal będzie wymagać licencji na korzystanie z aplikacji. Jeśli aktywowane jest automatyczne zarządzanie kwarantanną (w Snow MACC), użytkownik zostanie poddany kwarantannie i usunięty z systemu, gdy przestanie zgłaszać dane ewidencyjne.

 5. Aby zapobiec poddaniu użytkownika kwarantannie lub usunięciu go z systemu, jeśli przestanie on zgłaszać dane ewidencyjne, zaznacz pole wyboru Wyłącz automatyczne zarządzanie kwarantanną.

 6. Aby wyłączyć reguły automatycznego łączenia, zaznacz pole wyboru Wyłącz automatyczną edycję.

Zakładka Informacje niestandardowe

W zakładce Informacje niestandardowe wprowadź informacje i wartości w niestandardowych polach dostępnych dla kategorii Użytkownicy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Pola niestandardowe.

Zakładka Uprawnienia aplikacji

Użyj zakładki Uprawnienia aplikacji do dodawania i usuwania uprawnień użytkownika do aplikacji.

Dodaj uprawnienia aplikacji

 1. Kliknij ikonę Szukaj aplikacji SearchIcon.

  Pojawi się okno dialogowe Znajdź aplikację.

 2. Wpisz kryterium wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Szukaj.

  Pojawi się lista aplikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

 3. Wybierz z listy aplikację, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij Dodaj.

  Wybrana aplikacja zostanie dodana do listy przypisanych aplikacji.

Usuń uprawnienia aplikacji

 • Kliknij ikonę Usuń RemoveWhite.

  Aplikacja zostanie usunięta z listy przypisanych aplikacji.

Zakładka Dokumenty

W zakładce Dokumenty kliknij Dodaj dokument, aby przesłać dokumenty lub dodać linki związane z użytkownikiem.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Zarządzanie dokumentami i linkami.